eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawicz › Dowóz uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-08-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RAWICZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Rawicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-900

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rawicz.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.rawicz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/776278

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6114ff9-0380-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00336364

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039957/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych (Zadanie I, II, III) na rok szkolny 2023/2024 - umowy zawarte na rok szkolny.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247637

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZPiF.2710.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie będzie realizowane w roku szkolnym 2023/2024 w terminie od 04.09.2023 r. do 31.08.2024 r., za wyjątkiem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie, gdzie zajęcia będą prowadzone w okresie od 04.09.2023 r. do 21.06.2024 r. (z wykluczeniem dni wolnych od zajęć szkolnych), we wszystkie dni nauki szkolnej (za wyjątkiem dowozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie, gdzie usługa świadczona będzie dwa dni w tygodniu), tzn. usługi świadczone będą w dni powszednie z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych, określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.) oraz kalendarza roku szkolengo 2023/2024.
2. Na dzień sporządzenia SWZ w okresie realizacji zamówienia do korzystania z usług uprawnionych będzie:
19 uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i o potrzebie kształcenia specjalnego z terenu gminy Rawicz, w tym:
1) 6 uczniów do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu,
2) 7 uczniów do Przedszkola nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu,
3) 1 uczeń do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie,
4) 5 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie.
Ilości podane wyżej mogą ulec zmianie w zależności od decyzji rodziców dot. zmiany miejsca zamieszkania, zmiany szkoły, w której dziecko będzie spełniać obowiązek szkolny lub nauki, jak również z innych mogących wystąpić przyczyn. Zamówienie mniejszej ilości usług nie jest traktowane, jako odstąpienie od umowy przez Zamawiającego i nie daje po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń, w szczególności o odszkodowanie. Ceny jednostkowe usług obowiązują przez cały okres realizacji zamówienia.
3. Przyjmuje się, że w okresie realizacji umowy ilość kilometrów dziennie do wykonania celem zrealizowania dowozu i odwozu wynosi:
1) 186 dni po 28 km do Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Rawiczu,
2) 227 dni po 62 km do Przedszkola nr 5 w Rawiczu,
3) 186 dni po 55 km do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie,
4) 83 dni po 31 km do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie (2 dni w tygodniu: dowóz – poniedziałki, odwóz – piątki).
4. Opieka nad dziećmi w czasie przewozu w środkach transportu będzie zapewniona przez Wykonawcę, który w ramach niniejszego zamówienia i zaoferowanej ceny jest zobowiązany do zapewnienia stałej
opieki nad dziećmi. Pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę muszą zachować szczególną dbałość o dobro dzieci w czasie jazdy oraz pomagać dzieciom przy wsiadaniu do pojazdu i wysiadaniu oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Opieka powinna być sprawowana podczas każdego kursu. Obowiązków opiekuna nie może pełnić osoba kierująca pojazdem,
5. Usługi mają być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci wymagających szczególnych warunków transportu i uczniów niepełnosprawnych (chyba, że Zamawijący z uwagi na aktualne potrzeby zwolni Wykonawcę z tego obowiązku) spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny i kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. Wykonawca zamówienia musi dysponować taborem z odpowiednią ilością miejsc w pojazdach i odpowiednią liczbą autobusów, zapewniając tym samym krótki pobyt dzieci w pojazdach oraz dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach w wyznaczonych godzinach.
6. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego rodzaje podanych niżej czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: czynność prowadzenia co najmniej jednego pojazdu przewidzianego do realizacji zamówienia. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli określono w rozdziale III SWZ i projekcie umowy.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w rozdz. III SWZ oraz załącznikach nr 9 i 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 275931,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 275931,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 275931,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "Jędruś" Przewozy Autobusowe Jan Niedbała

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6991335494

7.3.4) Miejscowość: Rawicz

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 275931,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-09-04 do 2024-08-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.