eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawicz › Dowóz uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RAWICZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Rawicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-900

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rawicz.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.rawicz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6114ff9-0380-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247637

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039957/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych (Zadanie I, II, III) na rok szkolny 2023/2024 - umowy zawarte na rok szkolny.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/776278

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/776278

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę,
oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów,
przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego został określony w
rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej.
3) Komunikacja w niniejszym postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na stronie
internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w rozdziale I SWZ.
4) Komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do
informacji, które nie są istotne.
5) Zamawiający awaryjnie dopuszcza komunikowanie się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty
elektronicznej przetargi@rawicz.eu – powyższe nie dotyczy składania oferty, z tym że podstawowym
środkiem komunikowania się jest Platforma Zakupowa, o której wyżej mowa. W takim przypadku
wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować
do Zamawiającego, podając numer sprawy lub nazwę zadania podaną na wstępie.
6) Wykonawca może się kontaktować z Zamawiającym w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej i formularzy:
a) „Złóż ofertę” w odniesieniu do składania oferty
b) „Wyślij wiadomość” w odniesieniu do pozostałej korespondencji kierowanej do Zamawiającego
7) Zamawiający określa:
a) niezbędne wymagania sprzętowe: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości
nie mniejszej niż 512 kbit/s; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer,
Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca
pliki typu „cookies”. W przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; komputer klasy PC lub MAC
o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli;
Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: oznaczenie czasu odbioru danych przez
Platformę Zakupową stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss), znajdujące się na potwierdzeniu. Czas wyświetlany na platformazakupowa.pl
synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar; za chwilę złożenia uznaje się
moment wpływu informacji na platformę
c) Zamawiający informuje, że występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów: w zakresie
całej oferty: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB; przy
komunikacji poprzez wyślij wiadomość: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy
maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB
8) Zamawiający w zakresie:
a) pytań technicznych dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej Platformy Zakupowej
wskazuje kontakt z Centrum Wsparcia Klienta, które dostępne jest od poniedziałku do piątku w godz.:
od 7:00 do 17:00 pod numerem telefonu (22)-101-02-02 lub e-mail cwk@platformazakupowa.pl,
b) pytań merytorycznych wyznaczył następujące osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcą: w zakresie procedury
przetargowej: Julia Ryba w zakresie przedmiotu
zamówienia: Sylwia Nowak, Anna Nowak.
9) Pozostałe wymagania i zalecenia zostały zawarte w rozdziale XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ust. 1 i
2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, została określona w SWZ – rozdział
XXIV pkt 4.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZPiF.2710.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie będzie realizowane w roku szkolnym 2023/2024 w terminie od 04.09.2023 r. do 31.08.2024 r., za wyjątkiem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie, gdzie zajęcia będą prowadzone w okresie od 04.09.2023 r. do 21.06.2024 r. (z wykluczeniem dni wolnych od zajęć szkolnych), we wszystkie dni nauki szkolnej (za wyjątkiem dowozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie, gdzie usługa świadczona będzie dwa dni w tygodniu), tzn. usługi świadczone będą w dni powszednie z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych, określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.) oraz kalendarza roku szkolengo 2023/2024.
2. Na dzień sporządzenia SWZ w okresie realizacji zamówienia do korzystania z usług uprawnionych będzie:
19 uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i o potrzebie kształcenia specjalnego z terenu gminy Rawicz, w tym:
1) 6 uczniów do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu,
2) 7 uczniów do Przedszkola nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu,
3) 1 uczeń do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie,
4) 5 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie.
Ilości podane wyżej mogą ulec zmianie w zależności od decyzji rodziców dot. zmiany miejsca zamieszkania, zmiany szkoły, w której dziecko będzie spełniać obowiązek szkolny lub nauki, jak również z innych mogących wystąpić przyczyn. Zamówienie mniejszej ilości usług nie jest traktowane, jako odstąpienie od umowy przez Zamawiającego i nie daje po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń, w szczególności o odszkodowanie. Ceny jednostkowe usług obowiązują przez cały okres realizacji zamówienia.
3. Przyjmuje się, że w okresie realizacji umowy ilość kilometrów dziennie do wykonania celem zrealizowania dowozu i odwozu wynosi:
1) 186 dni po 28 km do Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Rawiczu,
2) 227 dni po 62 km do Przedszkola nr 5 w Rawiczu,
3) 186 dni po 55 km do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie,
4) 83 dni po 31 km do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie (2 dni w tygodniu: dowóz – poniedziałki, odwóz – piątki).
4. Opieka nad dziećmi w czasie przewozu w środkach transportu będzie zapewniona przez Wykonawcę, który w ramach niniejszego zamówienia i zaoferowanej ceny jest zobowiązany do zapewnienia stałej
opieki nad dziećmi. Pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę muszą zachować szczególną dbałość o dobro dzieci w czasie jazdy oraz pomagać dzieciom przy wsiadaniu do pojazdu i wysiadaniu oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Opieka powinna być sprawowana podczas każdego kursu. Obowiązków opiekuna nie może pełnić osoba kierująca pojazdem,
5. Usługi mają być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci wymagających szczególnych warunków transportu i uczniów niepełnosprawnych (chyba, że Zamawijący z uwagi na aktualne potrzeby zwolni Wykonawcę z tego obowiązku) spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny i kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. Wykonawca zamówienia musi dysponować taborem z odpowiednią ilością miejsc w pojazdach i odpowiednią liczbą autobusów, zapewniając tym samym krótki pobyt dzieci w pojazdach oraz dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach w wyznaczonych godzinach.
6. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego rodzaje podanych niżej czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: czynność prowadzenia co najmniej jednego pojazdu przewidzianego do realizacji zamówienia. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli określono w rozdziale III SWZ i projekcie umowy.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w rozdz. III SWZ oraz załącznikach nr 9 i 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy PZP. Opcją jest możliwość skorzystania ze zwiększenia ilości dzieci, tras oraz dodatkowych kilometrów do 40% łącznej ilości podanej w zamówieniu podstawowym na warunkach określonych w zawartej umowie dla zamówienia podstawowego. Zaistnienie okoliczności, o której mowa wyżej, spowoduje zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu tej umowy. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z opcji od wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia potrzeby zwiększenia ilości kilometrów do wykonania celem umożliwienia dozowu dzieci/uczniów do wskazanych §1 ust. 2 projektu umowy placówek oświatowych w zakresie:
1) zwiększenia ilości uczniów w związku ze zmianą szkoły, w której dziecko będzie spełniać obowiązek szkolny lub nauki, miejsca zamieszkania,
2) zwiększenia ilości kursów, tras
3) zwiększenia ilości kilometrów na danej trasie,
4) wystąpienia innych podobnych okoliczności mogące wystąpić w trakcie realizacji zamówienia skutkujące zwiększeniem ilości kilometrów.
Do rozliczenia zamówienia w ramach opcji będzie stosowana cena za 1 km wynikająca z oferty wykonawcy złożonej do zamówienia podstawowego. Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w SWZ. 2. Zamawiający w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1 sporządzi streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną
punktację. 3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami (przy założeniu, że 1% = 1pkt).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu: (art. 112)

1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.) lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie związane z przewozem osób o wartości brutto: 40 000,00 zł.

W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia powtarzające się lub ciągłe dopuszcza się nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane (w trakcie realizacji). W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełnić wymogi określone przez Zamawiającego w niniejszej SWZ. Wykonawca, który zostanie najwyżej oceniony zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów;
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, zgodnie z zapisami art. 119 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1) lit. b)
3) Informacja dla podmiotów zagranicznych wynikająca z zapisów „Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych”
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: odpisu albo
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 1) lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest
zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument lub dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed ich złożeniem. (§ 4 ust. 1 rozporządzenia)
b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których wyżej mowa
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. (§ 4 ust. 3 rozporządzenia)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 7 do SWZ,
Wyżej wskazany okres 3 lat liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
b) aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201) lub dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do
świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej podanych dokumentów:
a) Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,
b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ – w przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia składa każdy z
Wykonawców,
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ – w przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składane jest przez Wykonawcę wykazującego spełnienie warunku,
d) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
e) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienie – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, o których mowa w rozdziale XI SWZ,
f) Oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji wadialnej – zgodny z wymaganiami zawartymi
w rozdziale XV SWZ,
g) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z załącznikiem nr 5 SWZ - jeżeli Wykonawca w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wraz z
zobowiązaniem składa oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu tego podmiotu oraz oświadczeniem o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby,
h) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określające, które usługi wykonują
poszczególni wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 3 200,00 PLN.
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione: w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. W przypadku wyboru wpłaty wadium w pieniądzu należy je wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO Bank Polski S.A. 36 1020 4027 0000 1402 1525 1769.
Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien na blankiecie przelewu powołać się na nazwę zadania podaną przez Zamawiającego.
Wydanie polecenia przelewu nie jest jednoznaczne z wniesieniem, dokonaniem zapłaty określonej kwoty wadium. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na wskazany wyżej rachunek Zamawiającego.

4. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna tj. w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej podpisany przez osobę lub osoby uprawnione ze strony gwaranta / poręczyciela przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy na stronie internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w rozdziale
I SWZ.

Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych - art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

5. Wadium we wszystkich dopuszczonych formach wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
6.Pozostałe zapisy dot. wadium znajdują się w rozdziale XV SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustanowiony pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

4. Przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.

5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. (art. 117 ust. 4)

6. W odniesieniu do warunków określonych w rozdziale VIII SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę w postępowaniu (nie musi spełniać osobno każdy z wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 5 rozdziału IX SWZ.

7. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest do wykazania brak podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia i/lub dokumenty wymienione w rozdziale IX SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

8. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik
nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/776278

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi okoliczność wskazana w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.