eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cieszyn › Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości PogwizdówOgłoszenie z dnia 2023-08-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072186224

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bobrecka

1.5.2.) Miejscowość: Cieszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wiz@powiat.cieszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat.cieszyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2ab7558e-0440-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ab7558e-0440-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00336301

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053498/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623S(ul. Katowickiej) i 2624S (ul. Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniami w miejscowości Pogwizdów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248853

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów” realizowanego w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dec. nr 6, z dnia 25.08.2022r, znak: WB.6740.313.2022.DP).
Charakterystyka ogólna obiektu.
Zadanie zlokalizowane jest w gminie Hażlach i obejmuje drogę powiatową nr 2623 S (ul. Katowicka) i drogę powiatową nr 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów. W obrębie zadania znajduje się teren zurbanizowany z istniejącą zabudową mieszkaniową i usługową, a także liczną zabudową publiczną (Strażnica OSP, Komisariat Policji, Dom Ludowy, Biblioteka Gminna, Szkoła Podstawowa). W zakresie opracowania znajdują się także skrzyżowania z rogami gminnymi: ul. Sosnową, Myśliwską, Kolejową, Zagrodową, Złotą, Kościelną, Dworską, Jasną i Szkolną.
Rozbudowywany odcinek drogi zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków pod nr A/311/78 – „Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Nepomucena”.
Zakres planowanych robót.
Inwestycja obejmuje rozbudowę odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowicka)
na odcinku 493,80m i 2624 S (ul. Cieszyńska) na odcinku 493,81m wraz z ich skrzyżowaniem. Głównym założeniem zadania jest polepszenie warunków drogowych poprzez rozbudowę drogi (wraz ze zmiana nawierzchni), budową sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę oświetlonych przejść dla pieszych oraz chodników.
Zakres zadania obejmuje m.in.:
• wykonanie jezdni wraz z jej konstrukcją 6,0m (2x3,0m) z poszerzeniami na łukach;
• przebudowę zjazdów na posesje;
• przebudowę poboczy o szer. 1,0m;
• budowę kanału technologicznego;
• budowę chodników dla pieszych o szer. 2,0m;
• budowę zatok autobusowych - 3szt.;
• przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z budową doświetlenia przejść dla pieszych;
• budowę kanału technologicznego;
• budowę sieci kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi);
• przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej (sieć teletechniczna
i elektroenergetyczna);
• wdrożenie docelowej organizacji ruchu;
• wycinkę kolidującego z inwestycją zadrzewienia.
Oprócz zakresu robót zasadniczych zamówienie obejmuje także:
• inne roboty towarzyszące i tymczasowe, warunkujące pełne wykonanie zadania inwestycyjnego, zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami;
• obsługę realizacyjną geodezyjną, pomiar powykonawczy, karty studni;
• wdrożenie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu;
• opracowanie planu BIOZ, PZJ;
• opracowanie na potrzeby prowadzenia robót, innych projektów technologicznych, montażowych i warsztatowych wymienionych w dokumentacji projektowej i SST.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- opis przedmiotu zamówienia jest nieprawidłowy, niepełny i niejednoznaczny, co powoduje brak możliwości porównywania ofert,
- specyfikacja techniczna nie zawiera opisu dla pozycji 19 branży drogowej, co skutkuje brakiem możliwości określenia co szczegółowo powinno zostać uwzględnione poprzez Wykonawców w niniejszej pozycji.
Błędy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia są wadą o charakterze negatywnie rzutującym na postępowanie i nie możliwym do usunięcia w drodze racjonalnej i dokonanej z poszanowaniem zasad wynikających z art. 16 ustawy Pzp. Po upływie terminu składania ofert nie można bowiem zmieniać, poprawiać ani uzupełniać SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.