eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cieszyn › Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości PogwizdówOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072186224

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bobrecka

1.5.2.) Miejscowość: Cieszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wiz@powiat.cieszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat.cieszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ab7558e-0440-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248853

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053498/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623S(ul. Katowickiej) i 2624S (ul. Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniami w miejscowości Pogwizdów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2ab7558e-0440-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń będzie odbywała się w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu portalu e-zamówienia tj. systemu zapewniającego
obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dostęp do portalu możliwy jest za pośrednictwem strony: https://ezamowienia.gov.pl W pozostałym zakresie dotyczącym niniejszego postępowania komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci e-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl lub drogą elektroniczną na portalu
ezamówienia za pośrednictwem formularzy do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań
dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Korzystanie z portalu jest bezpłatne, a przeglądanie i pobieranie
dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta, ani logowania do portalu e-Zamówienia. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać dostęp do konta na Platformie e-zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Centrum pomocy platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii
związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
platformy e-zamówienia, określone w Regulaminie korzystania z platformy e-zamówienia oraz zobowiązuje się korzystając z platformy e-zamówienia przestrzegać postanowień tego regulaminu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów” realizowanego w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dec. nr 6, z dnia 25.08.2022r, znak: WB.6740.313.2022.DP).
Charakterystyka ogólna obiektu.
Zadanie zlokalizowane jest w gminie Hażlach i obejmuje drogę powiatową nr 2623 S (ul. Katowicka) i drogę powiatową nr 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów. W obrębie zadania znajduje się teren zurbanizowany z istniejącą zabudową mieszkaniową i usługową, a także liczną zabudową publiczną (Strażnica OSP, Komisariat Policji, Dom Ludowy, Biblioteka Gminna, Szkoła Podstawowa). W zakresie opracowania znajdują się także skrzyżowania z rogami gminnymi: ul. Sosnową, Myśliwską, Kolejową, Zagrodową, Złotą, Kościelną, Dworską, Jasną i Szkolną.
Rozbudowywany odcinek drogi zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków pod nr A/311/78 – „Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Nepomucena”.
Zakres planowanych robót.
Inwestycja obejmuje rozbudowę odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowicka)
na odcinku 493,80m i 2624 S (ul. Cieszyńska) na odcinku 493,81m wraz z ich skrzyżowaniem. Głównym założeniem zadania jest polepszenie warunków drogowych poprzez rozbudowę drogi (wraz ze zmiana nawierzchni), budową sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę oświetlonych przejść dla pieszych oraz chodników.
Zakres zadania obejmuje m.in.:
• wykonanie jezdni wraz z jej konstrukcją 6,0m (2x3,0m) z poszerzeniami na łukach;
• przebudowę zjazdów na posesje;
• przebudowę poboczy o szer. 1,0m;
• budowę kanału technologicznego;
• budowę chodników dla pieszych o szer. 2,0m;
• budowę zatok autobusowych - 3szt.;
• przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z budową doświetlenia przejść dla pieszych;
• budowę kanału technologicznego;
• budowę sieci kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi);
• przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej (sieć teletechniczna
i elektroenergetyczna);
• wdrożenie docelowej organizacji ruchu;
• wycinkę kolidującego z inwestycją zadrzewienia.
Oprócz zakresu robót zasadniczych zamówienie obejmuje także:
• inne roboty towarzyszące i tymczasowe, warunkujące pełne wykonanie zadania inwestycyjnego, zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami;
• obsługę realizacyjną geodezyjną, pomiar powykonawczy, karty studni;
• wdrożenie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu;
• opracowanie planu BIOZ, PZJ;
• opracowanie na potrzeby prowadzenia robót, innych projektów technologicznych, montażowych i warsztatowych wymienionych w dokumentacji projektowej i SST.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 322 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp („uzupełniających”) w wysokości do 20% zamówienia podstawowego. Ewentualny zakres robót budowlanych będzie dotyczył tych samych asortymentów robót jakie są ujęte w zamówieniu podstawowym. Zamówienie może zostać udzielone z uwzględnieniem cen ofertowych obowiązujących w zamówieniu podstawowym oraz z wymaganym zapewnieniem okresu rękojmi i gwarancji takim samym jak zadeklarowane w zamówieniu podstawowym. Zmówienie zostanie udzielone na podstawie uPzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem oferty posiada w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 5.000.000zł (słownie: pięć milionów złotych);
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 5.000.000zł (słownie: pięć milionów złotych)

4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę polegającą na przebudowie, rozbudowie, odbudowie lub budowie drogi publicznej o wartości: minimum: 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych);

b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, osobami uprawnionymi zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj: Wykonawca dysponuje co najmniej:
Stanowisko/Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie(uprawnienia/wykształcenie)/Ogólne doświadczenie zawodowe:
1). Kierownik budowy/Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń./Doświadczenie jako kierownik budowy w branży drogowej lub kierownik robót drogowych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane zgodnie z proponowaną funkcją, w realizacji min. 1 zadania obejmującego przebudowę, rozbudowę, odbudowę, lub budowę drogi publicznej od rozpoczęcia do wykonania zadania (odbioru końcowego), na wartość min. 3.000.000 zł brutto, w okresie ostatnich 5 lat;
2). Inżynier budowy/Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń./Doświadczenie na budowie w zakresie zadań drogowych zgodnie z proponowaną funkcją - min. 24 miesiące (dopuszcza się doświadczenie jako kierownik budowy w branży drogowej lub kierownik robót drogowych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane - min. 12 miesięcy);
3). Kierownik robót instalacyjnych w zakresie odwodnienia drogi/Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie kanalizacji deszczowej/ Doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w branży instalacyjnej w zakresie kanalizacji deszczowej, zgodnie z proponowaną funkcją – min. 24 miesiące;
4). Kierownik robót elektrycznych/Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych/Doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót w rozumieniu ustawy prawo budowlane w branży elektrycznej zgodnie z proponowaną funkcją – min. 24 miesiące;
5). Kierownik robót telekomunikacyjnych/Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych/Doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót w rozumieniu ustawy prawo budowlane w branży telekomunikacyjnej zgodnie z proponowaną funkcją – min. 24 miesiące;
6). Kierownik robót gazowniczych/Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji gazowych/Doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót w rozumieniu ustawy prawo budowlane w branży gazowniczej zgodnie
z proponowaną funkcją – min. 24 miesiące;
7). Geodeta: Uprawnienia geodezyjne w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub geodezyjna obsługa inwestycji/Geodeta:Musi posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi geodezyjnej inwestycji drogowych – min. 24 miesiące.
Firma geodezyjna/uprawnienia:nie dotyczy/Firma:Musi posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi geodezyjnej inwestycji drogowych – min. 24 miesiące;
8). Technolog (inżynier materiałowy) gruntów nawierzchni drogowych/Wykształcenie minimum średnie budowlane oraz specjalistyczne kursy w zakresie badań gruntów oraz badań materiałów budowlanych (np. mieszanki mineralno – bitumiczne)/Technolog gruntu i nawierzchni drogowych musi posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie badań gruntu i nawierzchni drogowych dla inwestycji drogowych – min. 24 miesiące.
Zapewnienie obsługi laboratoryjnej przez laboratorium drogowe/ uprawnienia: nie dotyczy/ Obsługa laboratoryjna przez laboratorium musi posiadać doświadczenie, jako obsługa laboratoryjna w zakresie badań gruntu i nawierzchni drogowych dla inwestycji drogowych - min. 24 miesiące;
9). Specjalista ds. rozliczeń/Wykształcenie minimum średnie/Doświadczenie w rozliczaniu inwestycji drogowych – min. 12 miesięcy, Zalecana znajomość programu AutoCad;
10).Specjalista ds. BHP/Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp/Doświadczenie w służbie bhp - minimum 12 miesięcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców w wysokości: 100.000zł (słownie: sto tysięcy złotych)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym zał. do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza ofertowego” dostępnego na platformie e- Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/ . Sposób złożenia oferty opisany został w https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponentedukacyjny/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.