eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › ZP/1/2023 - Kontynuacja prac konserwatorskich w pomieszczeniu ekspozycyjnym - tzw. Sali Arkadkowej w Pałacu I. Poznańskiego przy ul. Ogrodowej 15 w ŁodziOgłoszenie z dnia 2023-08-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
ZP/1/2023 - Kontynuacja prac konserwatorskich w pomieszczeniu ekspozycyjnym – tzw. Sali Arkadkowej w Pałacu I. Poznańskiego przy ul. Ogrodowej 15 w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Miasta Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000598411

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogrodowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-065

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: +48 (42) 307 26 57

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.wronka@muzeum-lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum-lodz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mml.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP/1/2023 - Kontynuacja prac konserwatorskich w pomieszczeniu ekspozycyjnym – tzw. Sali Arkadkowej w Pałacu I. Poznańskiego przy ul. Ogrodowej 15 w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a81a327a-0522-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00335876

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00112638/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Kontynuacja prac konserwatorskich w pomieszczeniu ekspozycyjnym – tzw. Sali Arkadkowej w Pałacu I. Poznańskiego przy ul. Ogrodowej 15 w Łodzi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251893

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/1/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 125752,59 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja prac konserwatorskich w pomieszczeniu ekspozycyjnym – tzw. Sali Arkadkowej w Pałacu I. Poznańskiego przy ul. Ogrodowej 15 w Łodzi.
Zakres prac zgodnie Programem prac konserwatorskich (s. 14, a także 6 i 8); Projektem budowlanym remontu konserwatorskiego Sali wystawienniczej – Sali Arkadkowej (punkt 4.4):
Planowane zabiegi: zdjęcie ze ściany wtórnych tkanin, usunięcie wtórnych przemalowań z powierzchni ścian, podklejenie odspojonych fragmentów tapet, uzupełnienie ubytków tynku i wyprawy gipsowej, uzupełnienie ubytków tapety masą papierową - odtwarzając ornamentalny wzór w głównej części Sali Arkadkowej.
Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tego procesu poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich w celu ocalenie obiektu zabytkowego dla przyszłych pokoleń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453100-8 - Roboty renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 158315,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 158315,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 158315,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Atlant Luiza Milewska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 554-248-41-78

7.3.3) Ulica: ul. Dojazd 4A/39

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Rekonstrukcja tłoczonej tapety - Podwykonawca: Renowacja Obiektów Architektury "Ante" Krzysztof Stanisławski ul. Bedricha Smetany 1/32, 92-503 Łódź, NIP: 7250037628, Regon: 470615482


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 158315,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.