eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych i sygnalizacji ostrzegawczych ze znakiem D-6 na terenie miasta Kielce w roku 2022Ogłoszenie z dnia 2021-12-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych i sygnalizacji ostrzegawczych ze znakiem D-6 na terenie miasta Kielce w roku 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009343

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Prendowskiej 7

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-395

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@mzd.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.kielce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_kielce

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Budowa i utrzymanie: dróg, obiektów mostowych , odwodnienia dróg i oświetlenia ulicznego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych i sygnalizacji ostrzegawczych ze znakiem D-6 na terenie miasta Kielce w roku 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-daf8ef95-5293-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00335709

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005477/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych i sygnalizacji ostrzegawczych ze znakiem D-6 na terenie miasta Kielce w roku 2022

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00295484/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.26.1.35.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 620286,31 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych i sygnalizacji ostrzegawczych ze znakiem D-6 na terenie miasta Kielce w roku 2022
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
- bieżące utrzymanie, wykonywanie prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych
na sygnalizacjach świetlnych,
- wprowadzanie zmian w infrastrukturze oraz oprogramowaniu sygnalizacji świetlnych zgodnie z przekazaną w formie zlecenia dokumentacją lub zmianami zaakceptowanymi na piśmie przez Zamawiającego,
- pełnienie całodobowych dyżurów w celu odbierania zgłoszeń i usuwania awarii sygnalizacji świetlnych.
UWAGA!
Z uwagi na realizację zadania pn. „Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury - w systemie zaprojektuj i wybuduj” Zamawiający przewiduje sukcesywne przekazywanie poszczególnych skrzyżowań z sygnalizacją świetlną Wykonawcy ITS. W momencie przekazania Wykonawcy ITS wszystkich skrzyżowań, które przewidziane są do przebudowy, minimalna ilość skrzyżowań z sygnalizacja świetlną pozostających w utrzymaniu Wykonawcy będzie wynosiła 7.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50232200-2 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31321700-9 - Kable sygnalizacyjne

45233294-6 - Instalowanie sygnalizacji drogowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 587241,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1080525,11 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 587241,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Waldemar Boleń

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6571030368

7.3.3) Ulica: ul. Zagórska 95

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-346

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 587241,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-01 do 2022-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.