eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Remont Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami z pomieszczeniami przyległymi przy ul. Szczerbcowej 4"Ogłoszenie z dnia 2022-09-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami z pomieszczeniami przyległymi przy ul. Szczerbcowej 4”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Morska w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145129

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wały Chrobrego 1-2

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-500

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: at@pm.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.am.szczecin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/am_szczecin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami z pomieszczeniami przyległymi przy ul. Szczerbcowej 4”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed57821e-1a34-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00335455

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00249117/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 „Remont Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami z pomieszczeniami przyległymi przy ul. Szczerbcowej 4” w ramach projektu „Akademia dostępności”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt „Akademia dostępności” Nr Umowy POWR.03.05.00-00-A021/21-00 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304898/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AT/262-6/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 188126,11 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest „Remont Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami z pomieszczeniami przyległymi przy ul. Szczerbcowej 4” w ramach projektu „Akademia dostępności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa:

1.1) roboty budowlane – roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty murowe, prace polegające na rozbiórce okładzin posadzek, roboty tynkarskie, malarskie, okładziny posadzki z płytek podłogowych, izolacje przeciwwilgociowe, wykonanie nowych okładzin ściennych z płytek ceramicznych, wykonanie zabudów płytą g-k, instalowanie sufitów podwieszanych, montaż stolarki drzwiowej itd.,
1.2) roboty sanitarne – roboty demontażowe, roboty w zakresie montażu instalacji wodnej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, montaż wyposażenia sanitarnego, prace odbiorowe - próby szczelności,
1.3) roboty elektryczne – prace demontażowe, układanie przewodów w bruzdach, montaż włączników, opraw oświetleniowych, montaż gniazd, puszek, przewodów, pomiary, badania itd.
1.4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

1.4.1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Zał. nr 7.1 do 7.3 SWZ):
a) Załącznik nr 7.1 do SWZ Specyfikacja techniczna robót budowlanych,
b) Załącznik nr 7.2 do SWZ Specyfikacja techniczna robót sanitarnych,
c) Załącznik nr 7.3 do SWZ Specyfikacja techniczna robót elektrycznych,

Uwaga:
Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu na kartach zatwierdzenia wyrobu budowlanego szczegółowych informacji dotyczących materiałów planowanych do wbudowania wraz z podaniem źródła wytwarzania i odpowiednimi świadectwami badania, jakości, atestami, certyfikatami, deklaracjami właściwości użytkowych i innymi dokumentami dopuszczającymi wyrób do stosowania w budownictwie, w celu ich zatwierdzenia przez Zamawiającego, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 9 do Umowy, najpóźniej na 7 dni przed planowanym zastosowaniem danego wyrobu za wyjątkiem kluczowych materiałów budowlanych to jest w szczególności: drzwi, farby, okładziny ścienne i podłogowe, lampy, włączniki, elementy wyposażenia łazienek-„biały montaż”, które należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

1.4.2 Przedmiary Robót pomocniczo (Zał. nr 8.1 do 8.3 do SWZ),
a) Załącznik nr 8.1 do SWZ – Przedmiar robót budowlanych,
b) Załącznik nr 8.2 do SWZ – Przedmiar robót sanitarnych,
c) Załącznik nr 8.3 do SWZ – Przedmiar robót elektrycznych,

1.4.3 Projekt architektoniczno- budowlany (techniczno-wykonawczy) Zał. nr 9 do SWZ.
1.4.4 Projektowane postanowienia umowy określone we wzorze umowy stanowiącym Zał. nr 6 do SWZ.
2) Nomenklatura wg CPV:
45400000-1 Roboty wykończeniowe z zakresu obiektów budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45410000-4 Tynkowanie,
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
45431000-7 Kładzenia płytek,
45442100-8 Roboty malarskie,


3) Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.
4) Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.
5) Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

Jeśli gdziekolwiek w dokumentach zamówienia tj.: w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia, w Dokumentacji projektowej bądź w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, należy przyjąć, że będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, zaś w przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy równoważne, zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć materiał, sprzęt, wyposażenie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania lub odniesienia do norm nie gorszych niż określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, Dokumentacji projektowej, STWiOR.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (w szczególności przedstawić parametry techniczne oferowanego produktu). Zamawiający informuje, że Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać lepsze parametry. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał w SWZ lub w dowolnych załącznikach do SWZ jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje materiały, produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm polskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych
i użytkowych.

Podane przez Zamawiającego parametry są parametrami minimalnymi. Oferenci mogą zaproponować urządzenia, materiały, produkty o wyższych wartościach z lepszymi funkcjami i możliwościami.

6) Gwarancja i rękojmia
- Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – 36 miesięcy.
- Wymagany minimalny okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy –39 miesiące.

2. Rozwiązania równoważne
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy

1) Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) prace wykończeniowe (m.in. glazurnicze, szpachlarsko -malarskie).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 29.08.2022 r., do godz. 12:00; zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na platformie zakupowej w miejscu prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia tj. 231 779,51 zł brutto. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Uzasadnienie prawne
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp: gdy: „nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.