eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skała › Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z remontem utwardzenia terenu przy ul. Zacisze w m. Skała-miasto.Ogłoszenie z dnia 2023-08-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z remontem utwardzenia terenu przy ul. Zacisze w m. Skała-miasto.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKAŁA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555602

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 29

1.5.2.) Miejscowość: Skała

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-043

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12-389-10-98

1.5.8.) Numer faksu: 12-389-10-98 wew. 104

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: skala@skala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skala.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fdb3734a-06b4-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z remontem utwardzenia terenu przy ul. Zacisze w m. Skała-miasto.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fdb3734a-06b4-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00335281

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049609/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja ul. Zacisze w m. Skała

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253736

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GI.271.I.3.2023.AP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: ,,Budowa (przebudowa) sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z remontem utwardzenia terenu przy
ul. Zacisze w m. Skała-miasto.”
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8
3.2.1. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiące załącznik nr 9 do SWZ;
3.2.2. przedmiary robót – stanowiące załączniki nr 5 do SWZ;
3.2.3. wzór istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym załączniki nr 4 do SWZ
3.2.4. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.
3.2.5. Dokumentacja projektowa- załączniki formalno-prawne, stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.
3.1.3.2.6. Dodatkowy rysunek (PZT) zmniejszający zakres prac – stanowiący załącznik
nr 11 do SWZ;
3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części: Zamówienie jest skierowane przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Zakres rzeczowy robót jest niewielki, o małym stopniu skomplikowania i dotyczy jednego odcinka drogi. Dodatkowy podział na mniejsze odcinki jest niewskazany ze względów technologicznych, organizacyjnych, a także biorąc pod uwagę dodatkowe utrudnienia ruchu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 446667,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 528819,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 446667,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZMB SOLID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 520773024

7.3.3) Ulica: 385

7.3.4) Miejscowość: Czerna

7.3.5) Kod pocztowy: 32-065

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

wykonanie nawierzchni oraz sieci wodociągowej


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 446667,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 182 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.