eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skała › Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z remontem utwardzenia terenu przy ul. Zacisze w m. Skała-miasto.Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z remontem utwardzenia terenu przy ul. Zacisze w m. Skała-miasto.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKAŁA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555602

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 29

1.5.2.) Miejscowość: Skała

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-043

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12-389-10-98

1.5.8.) Numer faksu: 12-389-10-98 wew. 104

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: skala@skala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skala.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z remontem utwardzenia terenu przy ul. Zacisze w m. Skała-miasto.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fdb3734a-06b4-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253736

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049609/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja ul. Zacisze w m. Skała

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fdb3734a-06b4-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Agnieszka Pęczek – Młodszy Referent UMiG Skała – w sprawach merytorycznych – tel. +48 389 10 06 wew. 125
Pan Paweł Banaś – w sprawach proceduralnych – tel. + 48 600 47 36 47
Zamawiający informuje, że komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia lub ofert.
4. Korzystanie w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” wymaga posiadania przez Wykonawcę konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
5. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
6. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ .
8. „Formularze do komunikacji” umożliwiają, również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
9. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu do Platformy e-Zamówienia w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
10. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem sprawy: GI.271.I.3.2023.AP
11. Składane na wezwanie Zamawiającego:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, pełnomocnictwo, podmiotowe środki dowodowe (w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp), zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządza się w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach danych (przykładowo: .rtf, .doc, .docx, .pdf, .odt, .xls, .xlsx, .jpg, .tif, .png, .zip, .tar, .gz, .7z.)
i przekazuje jako załącznik do: „Formularza do komunikacji” dostępny na Platformie e-Zamówienia (maksymalny rozmiar przesyłanych plików wynosi 150 MB),
2) informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż określone w pkt 11.1. mogą zostać przesłane, również jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przez: „Formularz do komunikacji” dostępny na Platformie e-Zamówienia.

Szczegółowo określono w Rozdziale II SWZ tj. II. KOMUNIKACJA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający;
b) inspektorem ochrony danych osobowych adres Pan Paweł Chochół Urząd Miasta i Gminy w Skale, 32-043 Skała, Rynek 29, pocztą elektroniczną na adres e-mail: pchochol.priv@gmail.comiod@skala.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
d) Dane osobowe i kategorie Państwa danych osobowych przetwarzane na potrzeby postępowania wynikają bezpośrednio z SWZ, Zamawiający przetwarza w szczególności imię, nazwisko, dane teleadresowe, informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, dane zawarte w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG);
e) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 p.z.p.; a także podmioty przetwarzające działające na zlecenie Zamawiającego (np. dostawcy usług IT, kancelarie prawne) oraz pracownicy i współpracownicy Zamawiającego;
f) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez odpowiednio dłuższy okres;
g) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z p.z.p.;
h) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
i) posiadają Państwo:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
j) nie przysługuje Państwu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
k) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale XIII, do upływu terminu do ich wniesienia.
2. Zamawiający wykonuje obowiązki informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz obowiązki zapewnienia dostępu do przetwarzanych danych osobowych zgodnie z art. 19 p.z.p.

Szczegółowo określono w Rozdziale XV tj. OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający;
b) inspektorem ochrony danych osobowych adres Pan Paweł Chochół Urząd Miasta i Gminy w Skale, 32-043 Skała, Rynek 29, pocztą elektroniczną na adres e-mail: pchochol.priv@gmail.comiod@skala.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
d) Dane osobowe i kategorie Państwa danych osobowych przetwarzane na potrzeby postępowania wynikają bezpośrednio z SWZ, Zamawiający przetwarza w szczególności imię, nazwisko, dane teleadresowe, informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, dane zawarte w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG);
e) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 p.z.p.; a także podmioty przetwarzające działające na zlecenie Zamawiającego (np. dostawcy usług IT, kancelarie prawne) oraz pracownicy i współpracownicy Zamawiającego;
f) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez odpowiednio dłuższy okres;
g) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z p.z.p.;
h) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
i) posiadają Państwo:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
j) nie przysługuje Państwu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
k) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale XIII, do upływu terminu do ich wniesienia.
2. Zamawiający wykonuje obowiązki informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz obowiązki zapewnienia dostępu do przetwarzanych danych osobowych zgodnie z art. 19 p.z.p.

Szczegółowo określono w Rozdziale XV tj. OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GI.271.I.3.2023.AP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: ,,Budowa (przebudowa) sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z remontem utwardzenia terenu przy
ul. Zacisze w m. Skała-miasto.”
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8
3.2.1. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiące załącznik nr 9 do SWZ;
3.2.2. przedmiary robót – stanowiące załączniki nr 5 do SWZ;
3.2.3. wzór istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym załączniki nr 4 do SWZ
3.2.4. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.
3.2.5. Dokumentacja projektowa- załączniki formalno-prawne, stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.
3.1.3.2.6. Dodatkowy rysunek (PZT) zmniejszający zakres prac – stanowiący załącznik
nr 11 do SWZ;
3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części: Zamówienie jest skierowane przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Zakres rzeczowy robót jest niewielki, o małym stopniu skomplikowania i dotyczy jednego odcinka drogi. Dodatkowy podział na mniejsze odcinki jest niewskazany ze względów technologicznych, organizacyjnych, a także biorąc pod uwagę dodatkowe utrudnienia ruchu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 182 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na roboty budowlane podobne do zamówienia podstawowego i zgodne z jego przedmiotem, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 oraz ust. 2 p.z.p., których całkowita, łączna wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienia podobne – w odniesieniu do każdej z części zamówienia - mogą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w szczególności w zakresie: robót drogowych, robót instalacyjnych, robót polegających na zwiększeniu ilości urządzeń technicznych lub budowlanych służących obsłudze obiektu lub wyremontowaniu dodatkowego odcinka drogi na terenie Gminy Skała.
Warunki umowne na jakich zostaną udzielone ewentualne zamówienia uzupełniające: podstawą do negocjacji warunków udzielania zamówienia będzie wzór umowy nie odbiegający istotnie (z zachowaniem odpowiedniości) od postanowień wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określono w Rozdziale SWZ - VIII. KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1.2.1. posiadają wiedzę i doświadczenie wyrażające się zrealizowaniem (zakończeniem potwierdzonym protokołem odbioru lub innym dokumentem) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert:
a) roboty budowlanej polegającej na budowie minimum 250 m2 jezdni nawierzchni z kostki betonowej
b) roboty budowlane polegającej na budowie sieci wodociągowej o długości 50 m
Uwaga: Zamawiający uzna warunki wskazane w pkt. a i b za spełnione zarówno w przypadku ich realizacji w ramach jednej inwestycji jak i oddzielnie.

1.2.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać osobę/osoby, która/które będzie/będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się poniższymi kwalifikacjami zawodowymi:
- kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności drogowej.
- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

W odniesieniu do powyższych wymagań stawianych kierownikowi budowy oraz kierownikowi robót właściwe są uprawnienia budowlane wydawane po 1994 roku (tj. zgodne z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414)
Funkcje kierownika oraz kierownika robót budowy mogą również wykonywać osoby posiadające ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie obowiązujących przed 01.01.1995 r. właściwych przepisów jeżeli uprawnienia te, pozwalają na wykonywanie przy realizacji przedmiotu zamówienia funkcji o wymienionej w pkt. 1.2.2.
Funkcje kierownika budowy oraz kierownika robót mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej .
Kierownik oraz kierownik robót winien posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych oraz zagadnień ekonomicznych i prawnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia:
7.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
7.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;
7.3. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w sekcji IV ust. 2, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej, określające osobę pełnomocnika, zakres reprezentacji oraz zawierające wskazanie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
5. Sposób składania oświadczeń i dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
5.1. Dokumenty braku podstaw do wykluczenia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa osobno.
5.2. Dokumenty potwierdzające spełnienia postawionych przez Zamawiającego warunków, składają ci z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy odpowiadają za ich spełnienie.
5.3. Ofertę składa (podpisuje) pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na zasadach ogólnych;
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Szczegółowo określono w Rozdziale V SWZ tj. V. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowo określono - par. 20 wzoru umowy tj. Zmiany postanowień umowy - zal nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.