eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pleśna › "Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach realizacji projektów Cyfrowa Gmina i Granty PPGR ''Ogłoszenie z dnia 2022-09-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach realizacji projektów Cyfrowa Gmina i Granty PPGR ‘’

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pleśna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660921

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plesna 240

1.5.2.) Miejscowość: Pleśna

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-171

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146292836

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@plesna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.plesna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-22d7ae71-1ed9-11ed-acbd-46d0480cd9c4

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach realizacji projektów Cyfrowa Gmina i Granty PPGR ‘’

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22d7ae71-1ed9-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00334672

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Wynagrodzenie jest w całości dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310100/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IKOŚ. 271.15.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego oraz aplikacji biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Pleśnej w ramach projektu systemowego „Cyfrowa Gmina”.
Zamówienie obejmuje: dostawę 27 stacji roboczych z monitorem oraz z oprogramowaniem biurowym , 1 urządzenie wielofunkcyjne , 3 laptopy z oprogramowaniem biurowym oraz 1 serwer NAS


Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 11do SWZ.

Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że zaoferowane przez niego sprzęt oraz oprogramowanie spełniają wymagania Zamawiającego.

Przedmiotowymi środkami dowodowymi mogą być np.: karty katalogowe; wydruki ze stron internetowych, broszury, instrukcje oraz inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań opisu przedmiotu zamówienia. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć również dla wybranych zaoferowanych urządzeń –wydruki z wynikami z testów zgodnie z opisem określonym w OPZ.

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych dla oprogramowania komercyjnego, powszechnie stosowanego na rynku IT.

Wymagany zakres przedmiotowych środków dowodowych zawiera załącznik nr.1 do formularza oferty.

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych dotyczących potwierdzenia spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w OPZ lub te złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa (2) dni robocze. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia i/lub uzupełnienia i/lub wyjaśnienia, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

3.2.Wymagania w zakresie zatrudnienia
Zgodnie z art. 95 ustawy Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U z 2019poz.1040,1043 i 1495).

3.3.Podwykonawstwo
1.Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonania dowolnej części zamówienia. Zamawiający żąda, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, wskazania tych części zamówienia w ofercie (sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 1 do SWZ – formularz „Oferta”) i podania nazwy podwykonawców (o ile są mu wiadome na tym etapie).
Zamawiający na podst. z art. 281 ust. 2 pkt 15 Pzp nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

2.Zamawiający żąda, aby Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, będącym podmiotami udostępniającymi zasoby na podstawie art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył wraz z ofertą oświadczenie/nia Podwykonawcy/ów o braku podstaw wykluczenia zgodnie ze wzorem załącznik nr 9 do SWZ.

3. Zamawiający nie wymaga składania w/w oświadczenia Podwykonawcy który nie jest podmiotem udostępniającym zasoby na podstawie art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w SWZ , potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca składa w imieniu Podwykonawcy/ów jedynie oświadczenie o braku podstaw wykluczenia tego podwykonawcy/ów( wg. wzoru załącznik 2 do SWZ )

4.Zamawiający w przypadku gdy powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na dostawy następuje w trakcie jego realizacji będzie żądał od Wykonawcy złożenia oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia oraz jeżeli zmiana będzie dotyczyć podmiotu udostepniającego zasoby, na które powoływał się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy – zgodnie z dokumentami określonymi w SWZ

5.Powierzenie części zamówienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników

3.4. Wymagania w zakresie gwarancji i rękojmi
Szczegółowe uregulowania w zakresie okresu gwarancji, jak również wymaganego serwisu przedmiotu zamówienia oraz usług wsparcia technicznego zawiera OPZ (załącznik nr 11 do SWZ ). Okres gwarancji dla urządzeń nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Jest on liczony od następnego dnia od podpisania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu dostawy sprzętu . W okresie gwarancji (w ramach zaoferowanych cen jednostkowych) wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ewentualnych przeglądów okresowych (termin przeglądu musi zostać każdorazowo uzgodniony z zamawiającym), jeżeli są one wymagane przez producenta sprzętu. W przypadku wydłużenia czasu naprawy lub wymiany sprzętu lub części Wykonawca na wniosek Zamawiającego powinien dostarczyć sprzęt zastępczy o podobnej funkcjonalności. Zamawiający wymaga od Wykonawcy 2 letniego okresu obowiązywania rękojmi za wady liczonego od następnego dnia od podpisania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia .Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby czas skutecznej naprawy zgłoszonego do serwisu urządzenia nie przekroczył 7 dni roboczych .

Termin udzielonej gwarancji oraz czas skutecznej naprawy stanowi kryterium oceny ofert.

3.5. Inne stawiane wymagania dla urządzeń

A. Zamawiający wymaga, by dostarczony sprzęt był nowy tzn. wyprodukowany nie wcześniej, niż na 12 miesięcy przed dostarczeniem oraz nie był używany. W wypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności oferowanego sprzętu z przedmiotem zamówienia, w szczególności w zakresie legalności oprogramowania, Zamawiający jest uprawniony do zwrócenia się do producenta oferowanego sprzętu lub oprogramowania o potwierdzenie ich zgodności z umową (w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację), oraz zlecenia producentowi oferowanego sprzętu, lub wskazanemu przez producenta podmiotowi, inspekcji urządzeń pod kątem ich zgodności z umową oraz ważności i zakresu uprawnień gwarancyjnych i licencyjnych.

B. Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. W okresie gwarancyjnym zapewniona zostanie naprawa lub wymiana sprzętu lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta.

C. Cały zaoferowany sprzęt powinien posiadać deklarację zgodności CE – deklaracja Conformité Européenne


3.6. Warunki umowne realizacji zamówienia.
1.Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, odbiorów, rozliczeń ,możliwych zmian umowy, kar umownych zawarte zostały w Projektowanych postanowieniach umowy -załącznik nr 6a do SWZ dla dostaw w ramach projektu Cyfrowa gmina oraz załącznik nr 6b do SWZ dla dostaw w ramach projektu PPGR

3.7. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
Rodzaj zamówienia –dostawa
30213300-8 Komputer biurkowy
30213100-6Komputery przenośne
30234500-3Pamięci do przechowywania danych
42962000-7Urządzenia drukujące i graficzne


3.8. Równoważność
1. W przypadkach, w których w dokumentacji postępowania jest mowa o urządzeniach, sprzętach, programach, systemach IT itp., z podaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę przyjmuje się że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne".
Oznaczenia te służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych które powinien spełniać przedmiot zamówienia. Zamawiający za rozwiązania równoważne będzie uznawał urządzenia, sprzęty (oraz inne elementy obejmujące przedmiot zamówienia) oprogramowanie , systemy o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, funkcjonalnych niż wskazane w OPZ oraz w SWZ. Niniejszym Zamawiający potwierdza, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji postępowania określając jednocześnie podstawowe parametry równoważności w OPZ ( załącznik 11 do SWZ )

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne obowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

2. W przypadku, gdy zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca musi udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3.Wykonawcaw celu spełnienia warunku pkt.2 musi złożyć wraz z ofertą :
- karty katalogowe, ulotki, broszury, opisy funkcjonalności ,potwierdzenia kompatybilności ,wydruki ze stron internetowych,itp. oraz wydruki wyników testów dla wybranych urządzeń ( zgodnie z ust.3.1 SWZ ) potwierdzające, że zaoferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego.

4.Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych dotyczących potwierdzenia oferowania rozwiązań równoważnych lub te złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa (2) dni robocze.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30234500-3 - Pamięci do przechowywania danych

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 178500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 178500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 178500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe StaCom Krzysztof Kłósek, z siedzibą 33-100 ul. Krakowska 8 Tarnów ul. Krakowska 8

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8731427579

7.3.3) Ulica: ul. Krakowska 8

7.3.4) Miejscowość: Tarnów

7.3.5) Kod pocztowy: 33-100

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 178500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.