eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pleśna › "Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach realizacji projektów Cyfrowa Gmina i Granty PPGR ''Ogłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach realizacji projektów Cyfrowa Gmina i Granty PPGR ‘’

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pleśna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660921

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plesna 240

1.5.2.) Miejscowość: Pleśna

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-171

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146292836

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@plesna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.plesna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach realizacji projektów Cyfrowa Gmina i Granty PPGR ‘’

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22d7ae71-1ed9-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310100

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Wynagrodzenie jest w całości dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-22d7ae71-1ed9-11ed-acbd-46d0480cd9c4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 7.1 Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/ )
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 17.1.Wykonawcy przysługują przewidziane w Ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy Pzp - „Środki ochrony prawnej”.
17.2. Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
17.3.Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
17.4. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawyz dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320).
17.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
17.6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
17.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy PZP.
17.8. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej , ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA.
e-mail: odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. URL: http://www.uzp.gov.pl.
Faks +48 224587800.
17.9. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA.
e-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. Faks +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IKOŚ. 271.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego oraz aplikacji biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Pleśnej w ramach projektu systemowego „Cyfrowa Gmina”.
Zamówienie obejmuje: dostawę 27 stacji roboczych z monitorem oraz z oprogramowaniem biurowym , 1 urządzenie wielofunkcyjne , 3 laptopy z oprogramowaniem biurowym oraz 1 serwer NAS


Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 11do SWZ.

Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że zaoferowane przez niego sprzęt oraz oprogramowanie spełniają wymagania Zamawiającego.

Przedmiotowymi środkami dowodowymi mogą być np.: karty katalogowe; wydruki ze stron internetowych, broszury, instrukcje oraz inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań opisu przedmiotu zamówienia. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć również dla wybranych zaoferowanych urządzeń –wydruki z wynikami z testów zgodnie z opisem określonym w OPZ.

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych dla oprogramowania komercyjnego, powszechnie stosowanego na rynku IT.

Wymagany zakres przedmiotowych środków dowodowych zawiera załącznik nr.1 do formularza oferty.

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych dotyczących potwierdzenia spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w OPZ lub te złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa (2) dni robocze. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia i/lub uzupełnienia i/lub wyjaśnienia, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

3.2.Wymagania w zakresie zatrudnienia
Zgodnie z art. 95 ustawy Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U z 2019poz.1040,1043 i 1495).

3.3.Podwykonawstwo
1.Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonania dowolnej części zamówienia. Zamawiający żąda, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, wskazania tych części zamówienia w ofercie (sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 1 do SWZ – formularz „Oferta”) i podania nazwy podwykonawców (o ile są mu wiadome na tym etapie).
Zamawiający na podst. z art. 281 ust. 2 pkt 15 Pzp nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

2.Zamawiający żąda, aby Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, będącym podmiotami udostępniającymi zasoby na podstawie art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył wraz z ofertą oświadczenie/nia Podwykonawcy/ów o braku podstaw wykluczenia zgodnie ze wzorem załącznik nr 9 do SWZ.

3. Zamawiający nie wymaga składania w/w oświadczenia Podwykonawcy który nie jest podmiotem udostępniającym zasoby na podstawie art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w SWZ , potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca składa w imieniu Podwykonawcy/ów jedynie oświadczenie o braku podstaw wykluczenia tego podwykonawcy/ów( wg. wzoru załącznik 2 do SWZ )

4.Zamawiający w przypadku gdy powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na dostawy następuje w trakcie jego realizacji będzie żądał od Wykonawcy złożenia oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia oraz jeżeli zmiana będzie dotyczyć podmiotu udostepniającego zasoby, na które powoływał się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy – zgodnie z dokumentami określonymi w SWZ

5.Powierzenie części zamówienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników

3.4. Wymagania w zakresie gwarancji i rękojmi
Szczegółowe uregulowania w zakresie okresu gwarancji, jak również wymaganego serwisu przedmiotu zamówienia oraz usług wsparcia technicznego zawiera OPZ (załącznik nr 11 do SWZ ). Okres gwarancji dla urządzeń nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Jest on liczony od następnego dnia od podpisania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu dostawy sprzętu . W okresie gwarancji (w ramach zaoferowanych cen jednostkowych) wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ewentualnych przeglądów okresowych (termin przeglądu musi zostać każdorazowo uzgodniony z zamawiającym), jeżeli są one wymagane przez producenta sprzętu. W przypadku wydłużenia czasu naprawy lub wymiany sprzętu lub części Wykonawca na wniosek Zamawiającego powinien dostarczyć sprzęt zastępczy o podobnej funkcjonalności. Zamawiający wymaga od Wykonawcy 2 letniego okresu obowiązywania rękojmi za wady liczonego od następnego dnia od podpisania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia .Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby czas skutecznej naprawy zgłoszonego do serwisu urządzenia nie przekroczył 7 dni roboczych .

Termin udzielonej gwarancji oraz czas skutecznej naprawy stanowi kryterium oceny ofert.

3.5. Inne stawiane wymagania dla urządzeń

A. Zamawiający wymaga, by dostarczony sprzęt był nowy tzn. wyprodukowany nie wcześniej, niż na 12 miesięcy przed dostarczeniem oraz nie był używany. W wypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności oferowanego sprzętu z przedmiotem zamówienia, w szczególności w zakresie legalności oprogramowania, Zamawiający jest uprawniony do zwrócenia się do producenta oferowanego sprzętu lub oprogramowania o potwierdzenie ich zgodności z umową (w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację), oraz zlecenia producentowi oferowanego sprzętu, lub wskazanemu przez producenta podmiotowi, inspekcji urządzeń pod kątem ich zgodności z umową oraz ważności i zakresu uprawnień gwarancyjnych i licencyjnych.

B. Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. W okresie gwarancyjnym zapewniona zostanie naprawa lub wymiana sprzętu lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta.

C. Cały zaoferowany sprzęt powinien posiadać deklarację zgodności CE – deklaracja Conformité Européenne


3.6. Warunki umowne realizacji zamówienia.
1.Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, odbiorów, rozliczeń ,możliwych zmian umowy, kar umownych zawarte zostały w Projektowanych postanowieniach umowy -załącznik nr 6a do SWZ dla dostaw w ramach projektu Cyfrowa gmina oraz załącznik nr 6b do SWZ dla dostaw w ramach projektu PPGR

3.7. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
Rodzaj zamówienia –dostawa
30213300-8 Komputer biurkowy
30213100-6Komputery przenośne
30234500-3Pamięci do przechowywania danych
42962000-7Urządzenia drukujące i graficzne


3.8. Równoważność
1. W przypadkach, w których w dokumentacji postępowania jest mowa o urządzeniach, sprzętach, programach, systemach IT itp., z podaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę przyjmuje się że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne".
Oznaczenia te służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych które powinien spełniać przedmiot zamówienia. Zamawiający za rozwiązania równoważne będzie uznawał urządzenia, sprzęty (oraz inne elementy obejmujące przedmiot zamówienia) oprogramowanie , systemy o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, funkcjonalnych niż wskazane w OPZ oraz w SWZ. Niniejszym Zamawiający potwierdza, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji postępowania określając jednocześnie podstawowe parametry równoważności w OPZ ( załącznik 11 do SWZ )

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne obowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

2. W przypadku, gdy zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca musi udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3.Wykonawcaw celu spełnienia warunku pkt.2 musi złożyć wraz z ofertą :
- karty katalogowe, ulotki, broszury, opisy funkcjonalności ,potwierdzenia kompatybilności ,wydruki ze stron internetowych,itp. oraz wydruki wyników testów dla wybranych urządzeń ( zgodnie z ust.3.1 SWZ ) potwierdzające, że zaoferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego.

4.Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych dotyczących potwierdzenia oferowania rozwiązań równoważnych lub te złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa (2) dni robocze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30234500-3 - Pamięci do przechowywania danych

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów Pi obliczona według wzoru: Pi = KC + S + T


13.3. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania będzie stosował zasady wynikające z art. 248, 251 ustawy Pzp, w sytuacji kiedy będą tego wymagały okoliczności faktyczne.
13.4. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania będzie stosował zasady wynikające z art. 252 ustawy Pzp.
13.5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert co potwierdzi, że oferta przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny.
13.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchylał się będzie
od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas skutecznej naprawy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej :

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każde

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania oferty:
a) Oświadczenie oniepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ)
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( (załącznik nr 3 do SWZ)
c) Jeżeli dotyczy: Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 9 do SWZ).
d) Jeżeli dotyczy: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach art.118 ust.3 PZP ( załącznik nr 8 do SWZ)
e) Jeżeli dotyczy: W przypadku, o którym mowa wart. 117 ust. 3 stawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi, dostawy, wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy Pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

oraz
f) Przedmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, o których mowa w art. 105 ust. 1 i art. 106 ust. 1 ustawy Pzp tj. dokumenty określone w pkt. 3.1 SWZ, OPZ ( załącznik 11 do SWZ )oraz załączniku 1 do formularza oferty.
g) Jeśli dotyczy: Przedmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia, iż oferowany przedmiot zamówienia dla rozwiązań równoważnych jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, o których mowa w art. 105 ust. 1 i art. 106 ust. 1 ustawy Pzp tj. dokumenty określone w pkt. 3.7ppkt 3 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.2.1. Zamawiający na podstawie art. 274 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:

1.Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr. 4 do SWZ.

Uwaga!
Zamawiający odstąpi od wezwania ww. oświadczenia w sytuacji gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

2.Wykaz dostawwykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawyzostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawyzostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.- wzór wykazu stanowizałącznik nr 7 do SWZ

2. Oświadczenieo aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

6.2.2.Zamawiający nie będzie wymagał wykazania braku podstaw wykluczenia w stosunku do podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych
w art. 118 ustawy Pzp

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania oferty:
a) Oświadczenie oniepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ)
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( (załącznik nr 3 do SWZ)
c) Jeżeli dotyczy: Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 9 do SWZ).
d) Jeżeli dotyczy: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach art.118 ust.3 PZP ( załącznik nr 8 do SWZ)
e) Jeżeli dotyczy: W przypadku, o którym mowa wart. 117 ust. 3 stawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi, dostawy, wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy Pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

oraz
f) Przedmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, o których mowa w art. 105 ust. 1 i art. 106 ust. 1 ustawy Pzp tj. dokumenty określone w pkt. 3.1 SWZ, OPZ ( załącznik 11 do SWZ )oraz załączniku 1 do formularza oferty.
g) Jeśli dotyczy: Przedmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia, iż oferowany przedmiot zamówienia dla rozwiązań równoważnych jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, o których mowa w art. 105 ust. 1 i art. 106 ust. 1 ustawy Pzp tj. dokumenty określone w pkt. 3.7ppkt 3 SWZ.
Powyższe oświadczenie/ przedmiotowe środki dowodowe, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

2. Informacje zawarte w oświadczeniach o których mowa w pkt 1 powyżej stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a oferowane rozwiązania są zgodne z wymaganiami Zamawiającego oraz kryteriami oceny ofert.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego lub te złożone przedmiotowe środki dowodowesą niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa (2) dni robocze.
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia i/lub uzupełnienia i/lub wyjaśnienia,jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1.Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr. 4 do SWZ.

Uwaga!
Zamawiający odstąpi od wezwania ww. oświadczenia w sytuacji gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

2.Wykaz dostawwykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawyzostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawyzostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.- wzór wykazu stanowizałącznik nr 7 do SWZ

2. Oświadczenieo aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

6.2.2.Zamawiający nie będzie wymagał wykazania braku podstaw wykluczenia w stosunku do podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych
w art. 118 ustawy Pzp

6.2.3.Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej "zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

6.2.4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 6.2.3.powyżej, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

6.2.5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

• Ofertę złożyć przed terminem składania ofert – oferta złożona po terminie nie zostanie przyjęta. Dokumentów nie należy składać w ostatniej chwili. Czas trwania wgrywania i przetwarzania dokumentów jest zależny od ich ilości i rozmiaru oraz obciążenia Platformy.
• Ofertę złożyć na właściwym formularzu (aktualnym formularzu ofertowym pobranym z platformy do tego postępowania) – jeśli formularz będzie nieprawidłowy system poinformuje o tym w trakcie składania oferty.
• Formularz ofertowy i załączniki należy podpisać cyfrowo.
Wypełniony formularz oferty podpisujemy podpisem wewnętrznym. Załączniki można podpisać podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. Dokumenty spakowane należy podpisać podpisem zewnętrznym. Jeśli będzie brakowało podpisu system poinformuje o tym w trakcie składania dokumentów, zostaną one przyjęte przez Platformę mimo braku podpisu.
Proces składania ofert może trwać przez dłuższy czas, w zależności od liczby i wielkości składanych dokumentów. W tym czasie nie należy zamykać okna przeglądarki. System pokazuje kolejne etapy przetwarzania dokumentów.

1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
2) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca przygotowuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę zgodnie z treścią pkt 10.23 SWZ.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

8.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 PLN)

8.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
8.3.Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz.310, 836 i 1572)
8.4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Pleśnej nr kont: 05 8589 0006 0100 0710 0013 0432
8.5.W tytule przelewu należy wskazać sygnaturę postępowania tj. IKOŚ. 271.15.2022 na jakie jest wpłacane.
8.6.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.
8.7.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami pkt. 10 SWZ oferty wykonawcy. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.
8.8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z treścią art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8.9.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest,
aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8.10.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8.11.W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, iż sprzeczne z ww. wymogami będzie przesłanie skanu, sporządzonego w formie pisemnej, dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna.

8.12. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:

8.13. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty
zostaje termin uznania rachunku Zamawiającego.

8.14.Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą.
8.15.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.

8.16. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.2.1. Zamawiający w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnienie warunku przez wykonawców.
5.2.2. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie weryfikowane przez Zamawiającego zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp.
5.2.3. Wykonawcy wspólnie składający ofertę, wraz z ofertą składają oświadczenie, z którego wynika który zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy. Przedmiotowe oświadczenie zawiera treść załącznika nr 5 do SWZ.

5.2.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu
lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być przekazane przez Wykonawcę w formie elektronicznej. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej (tj. z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), może złożyć cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Sposób poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym reguluje Rozporządzenie ws. komunikacji elektronicznej.
5.2.5. Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5.2.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa pkt 5.3 SWZ.
Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5.3 SWZ Wykonawcy składają oświadczania i dokumenty określone w pkt 6 SWZ w sposób i w trybie tam określonym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

16.1.Projektowane Postanowienia Umowystanowi Załącznik nr 6a oraz 6b do SWZ
16.2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty napodstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji opisanych w Projektowanych Postanowieniach Umowy.

16.3. Zamawiający ze względu na stosunkowo krótki czas wykonania zamówienia nie przewiduje możliwość rozliczeń częściowych. Szczegółowe uregulowania zostały zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy.

16.4. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego będą sporządzone zgodnie z zasadami i wymaganiami wynikającymi z Działu VII (Umowa w sprawie zamówienia publicznego) ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 10.2 Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.