eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Dostawa leków dla potrzeb Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.Ogłoszenie z dnia 2021-12-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa leków dla potrzeb Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - SĄDECKIE POGOTOWIE RATUNKOWE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 492007357

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Śniadeckich 15

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 442 09 49

1.5.8.) Numer faksu: 18 534 08 62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: spr.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.spr.pl/portal/index.php?id=14&id2=13

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa leków dla potrzeb Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89189161-538f-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00334246

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00016052/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa leków i środków medycznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00297418/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 160000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla potrzeb Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego
w Nowym Sączu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
3. Wykonawca zapewni, że dostarczone leki:
1) są fabrycznie nowe,
2) są pełnowartościowe,
3) są bez wad, nie noszą śladów użytkowania,
4) spełniają wymogi techniczne i ilościowe opisane w treści Załącznika nr 1 do specyfikacji,
5) spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U.
z 2021, poz. 1565 ze zm.).
4. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli takie jest wskazanie, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Wszystkie dostarczone towary muszą spełniać wszelkie wymogi umożliwiające ich dopuszczenie do obrotu na terytorium RP.
5. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy, sukcesywnie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 14:00, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego faxem, mailem lub telefonicznie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
6. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie Przedmiotu umowy w celu przeprowadzenia procedury odbioru w miejscu dostawy.
7. Wykonawca dostarczać będzie Zamawiającemu Przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko.
8. Miejsce realizacji zamówienia-dostaw – magazyn Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, ul. Śniadeckich 15, 33-300 Nowy Sącz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 143747,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 195190,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 143747,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ASCLEPIOS S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 648-10-08-230

7.3.3) Ulica: Hubska 44

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-502

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 143747,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

-

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.