eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Dostawy jaj kurzych, warzyw i owoców (sprawa nr 18/ZP/WTiZ/23)Ogłoszenie z dnia 2023-07-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy jaj kurzych, warzyw i owoców (sprawa nr 18/ZP/WTiZ/23)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podlaski Oddział Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050440036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. J. Bema 100

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-370

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.posg@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaski.strazgraniczna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/posg

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy jaj kurzych, warzyw i owoców (sprawa nr 18/ZP/WTiZ/23)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3bf4d178-0122-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00333543

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00137012/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Jaja kurze, owoce i warzywa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245234

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: sprawa nr 18/ZP/WTiZ/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 97187,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy jaj kurzych, warzyw i owoców do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03222111-4 - Banany

03221430-9 - Brokuły

03221111-7 - Burak ćwikłowy

03221113-1 - Cebula

03221250-3 - Cukinia

03222210-8 - Cytryny

03221110-0 - Warzywa korzeniowe

03221210-1 - Fasola

15331133-8 - Groch dzielony

03222322-6 - Gruszki

03222321-9 - Jabłka

03142500-3 - Jaja

03221420-6 - Kalafior

03221410-3 - Kapusta

15331142-4 - Kapusta przetworzona

03221000-6 - Warzywa

03222240-7 - Mandarynki

03221112-4 - Marchew

03221300-9 - Warzywa liściaste

03222110-7 - Owoce tropikalne

03221270-9 - Ogórki

15331500-2 - Warzywa konserwowane w occie

15331000-7 - Warzywa przetworzone

03221230-7 - Papryka

03221260-6 - Grzyby

03222220-1 - Pomarańcze

03221240-0 - Pomidory

03221320-5 - Sałata liściasta

03222334-3 - Śliwki

03212100-1 - Ziemniaki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 77735,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 80679,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 77735,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MANGO” Detal – Hurt

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5431000332

7.3.4) Miejscowość: Hajnówka

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 77735,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin wykonania zamówienia 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.