eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poddębice › Budowa kompleksu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach"Ogłoszenie z dnia 2021-12-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa kompleksu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Poddębice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934387

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Łódzka 17/21

1.4.2.) Miejscowość: Poddębice

1.4.3.) Kod pocztowy: 99-200

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.4.7.) Numer telefonu: 43 678 25 80

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@poddebice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://poddebice.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00331872

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-27

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00306337/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Części I zamówienia:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełnienia tego warunku.
2.2 uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełnienia tego warunku.
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada zdolność kredytową
lub środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł.
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie boiska wielofunkcyjnego i bieżni z nawierzchnią poliuretanową, boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
2) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia w danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych do kierowania i nadzorowania robót budowlanych:
- co najmniej jedna osoba - kierownik budowy posiadający, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiada praktykę zawodową minimum 3 lat;
- co najmniej 1 osoba - kierownik robót branży sanitarnej, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiada praktykę zawodową minimum 3 lat;
- co najmniej 1 osoba - kierownik robót branży elektrycznej, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiada praktykę zawodową minimum 3 lat;
Części II zamówienia:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełnienia tego warunku.
2.2 uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełnienia tego warunku.
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełnienia tego warunku.
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum dwie usługi, których przedmiotem było pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na budowie boiska sportowego z nawierzchnią poliuretanową lub z trawy syntetycznej o łącznej wartości tych inwestycji nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie.
Zamawiający zastrzega, iż przez jedną usługę rozumie jedną wykonaną usługę w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
3) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia w danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych do kierowania i nadzorowania robót budowlanych:
- co najmniej 1 osoba - inspektor branży budowlanej, który posiada uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiada praktykę zawodową minimum 3 lat;
- co najmniej 1 osoba - inspektor branży sanitarnej, który posiada uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiada praktykę zawodową minimum 3 lat;
- co najmniej 1 osoba - inspektor branży elektrycznej, który posiada uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiada praktykę zawodową minimum 3 lat;

Po zmianie:
Części I zamówienia:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełnienia tego warunku.
2.2 uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełnienia tego warunku.
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada zdolność kredytową
lub środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł.
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, bieżni o nawierzchni poliuretanowej, boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, oświetlenia i odwodnienia o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Zamawiający informuje, iż w/w roboty nie muszą być wykonane w ramach jednego zadania tj. jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
2) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia w danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych do kierowania i nadzorowania robót budowlanych:
- co najmniej jedna osoba - kierownik budowy posiadający, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiada praktykę zawodową minimum 3 lat;
- co najmniej 1 osoba - kierownik robót branży sanitarnej, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiada praktykę zawodową minimum 3 lat;
- co najmniej 1 osoba - kierownik robót branży elektrycznej, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiada praktykę zawodową minimum 3 lat;
Części II zamówienia:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełnienia tego warunku.
2.2 uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełnienia tego warunku.
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełnienia tego warunku.
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum dwie usługi, których przedmiotem było pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na budowie boiska sportowego z nawierzchnią poliuretanową lub z trawy syntetycznej o łącznej wartości tych inwestycji nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie.
Zamawiający zastrzega, iż przez jedną usługę rozumie jedną wykonaną usługę w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
3) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia w danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych do kierowania i nadzorowania robót budowlanych:
- co najmniej 1 osoba - inspektor branży budowlanej, który posiada uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiada praktykę zawodową minimum 3 lat;
- co najmniej 1 osoba - inspektor branży sanitarnej, który posiada uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiada praktykę zawodową minimum 3 lat;
- co najmniej 1 osoba - inspektor branży elektrycznej, który posiada uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiada praktykę zawodową minimum 3 lat;

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-12-30 10:45

Po zmianie:
2022-01-12 10:45

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-12-30 11:00

Po zmianie:
2022-01-12 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-01-28

Po zmianie:
2022-02-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.