eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poddębice › Budowa kompleksu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach"Ogłoszenie z dnia 2022-03-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kompleksu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Poddębice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934387

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łódzka 17/21

1.5.2.) Miejscowość: Poddębice

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 43 678 25 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@poddebice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://poddebice.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/poddebice/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kompleksu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4821f1f0-5868-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00072439

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004507/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 ” Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach”, przy ul. Polnej 36

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00306337/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGKM.271.19.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2752021,78 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia: Wykonanie robót budowlano-montażowych dotyczących budowy kompleksu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach” przy ul. Polnej 36.


1.W ramach przedmiotu zamówienia należy zrealizować:
a) boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni ze sztucznej trawy i wym. 32x63m,
b) bieżnię okrężną wokół boiska do piłki nożnej – 3-torowa, na min. 200mb,
c) bieżnię prostą na 60 mb, wpisaną w odcinek prosty bieżni okrężnej,
d) skocznię do skoku w dal zakończoną piaskownicą, wpisaną w odcinek prosty bieżni okrężnej,
e) boisko wielofunkcyjne o wym. 24x44m z nawierzchnią poliuretanową,
f) dwa korty tenisowe o wym. 18x36m z nawierzchnią akrylową,
g) oświetlenie wokół boisk w technologii LED,
h) montaż piłkochwytów o wys. 5m przy liniach bramki do piłki nożnej – 2x30mb,
i) montaż piłkochwytów o wys. 5m wokół boiska wielofunkcyjnego i kortów tenisowych,
j) wymianę części ogrodzenia terenu na ogrodzenie panelowe o wys. 5m,
k) odwodnienie liniowe boisk i bieżni,
l) plac zabaw dla dzieci klas 1-3,
ł) zamontować obiekty małej architektury (ławki/kosze/siedziska dla publiczności),
m) zamontować siłownię plenerową,
n) utwardzenia z betonowych płyt ażurowych,
o) nasadzenia 3 szt. drzew - głóg o minimalnym obwodzie mierzonym na wysokości 100cm - 10 cm.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 12 i 12.1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

4.5.5.) Wartość części: 2724774,04 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia: Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano - montażowymi dotyczącymi budowy kompleksu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach w ramach zadania pn.” Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach”, przy ul. Polnej 36.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 12 i 12.1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 27247,74 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3811263,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5166000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3811263,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6291304161

7.3.3) Ulica: ul. Podlesie 17

7.3.4) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

7.3.5) Kod pocztowy: 41-303

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

roboty rozbiórkowe, podbudowa pod nawierzchnie sztuczne, oświetlenie, piłkochwyty, ogrodzenie, kanalizacja deszczowa odwodnienie liniowe boisk i bieżni, utwardzenie z betonowych płyt ażurowych, nasadzenia.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3811263,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 30000,0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Budownictwo Marek Makowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8271180679

7.3.3) Ulica: Polna 9/2

7.3.4) Miejscowość: Sieradz

7.3.5) Kod pocztowy: 98-200

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.