eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 w BiłgorajuOgłoszenie z dnia 2021-12-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 w Biłgoraju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Biłgoraju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9181033171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 23-400

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 685-08-09

1.5.8.) Numer faksu: 84 685-08-08

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@bilgoraj.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bilgoraj.sr.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4eadb0a3-4cff-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 w Biłgoraju

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4eadb0a3-4cff-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00331372

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00016889/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługa kompleksowej ochrony i mienia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00282577/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Adm-230-2/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 170000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej ochrony osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju realizowana przez pracowników Wykonawcy posiadających licencję kwalifikowanego pracownika ochrony.
2. Ze względu na specyfikę obiektu Zamawiającego, Zamawiający nie dopuszcza aby do realizacji wykonywania usług ochrony były skierowane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
4. Obowiązki Wykonawcy w zakresie świadczonej ochrony osób i mienia:
1) Bezpośrednia fizyczna ochrona osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju realizowana również poprzez prowadzenie obserwacji wzrokowej oraz poprzez system telewizji dozorowej (obrazy z kamer umieszczonych wewnątrz i na zewnątrz budynku Sądu)
świadczona będzie przez:
a) w poniedziałki – dwóch pracowników ochrony w godz. od 7.00 do 18.00
b) od wtorku do piątku - dwóch pracowników ochrony w godz. od 7.00 do 16.00
zaś w razie konieczności wykonywania przez Sąd Rejonowy w Biłgoraju czynności związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars-Cow-2, nie dających się przewidzieć w chwili obecnej – zgodnie z ustaleniami dyrektora jednostki.
Ponadto do zadań skierowanych pracowników należy otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych i ewakuacyjnych do budynku, w razie potrzeby bramy głównej i furtki. Otwarcie sądu nastąpi we wszystkie dni robocze o godz. 7.00, a zamknięcie w poniedziałki o godz. 18:00, a od wtorku do piątku o godz. 16.00. Po zamknięciu budynku wewnątrz mogą pozostać jedynie pracownicy firmy sprzątającej oraz upoważnieni pracownicy sądu.
Po zakończeniu usługi sprzątania (około godz. 20.00) pracownicy firmy sprzątającej zawiadomią pracownika ochrony na wskazany nr telefonu. Pracownik ten po opuszczeniu budynku przez wszystkie osoby włączy system alarmowy i po sprawdzeniu zamknie budynek. W przypadku prawidłowego zadziałania systemu oraz otrzymania telefonicznego potwierdzenia z Centrum dowodzenia firmy ochroniarskiej monitorującej sygnały alarmowe o dotarciu sygnału, pracownik ochrony może opuścić ochraniany obiekt. W przypadku stwierdzenia usterki w zadziałaniu systemu alarmowego lub nieotrzymania potwierdzenia o dotarciu monitorowanego sygnału alarmowego od firmy ochroniarskiej monitorującej sygnały alarmowe, pracownik ochrony sprawuje nadal dozór fizyczny poprzez pozostanie w obiekcie oraz podejmuje czynności zmierzające do usunięcia usterki;
- zawiadamia telefonicznie wyznaczonych pracowników Sądu o wynikłych problemach oraz podjętych działaniach.
5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na umowę o pracę czynności związane z bezpośrednią ochroną osób i mienia.
6. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zdalnego monitorowanie zagrożeń w obiekcie Sądu Rejonowego w Biłgoraju:
- włamania - od załączenia do wyłączenia systemu alarmowego;
- napadu - całodobowo;
- pożaru – całodobowo na warunkach wskazanych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju lub przez firmę monitorującą wskazaną przez Komendanta;
z interwencją grupy interwencyjnej (grupa 2 - osobowa z pracownikami licencjonowanymi) w czasie nie dłuższym niż 10 minut od chwili wystąpienia alarmu.
W przypadku stwierdzenia braku możliwości monitorowania lokalnego systemu alarmowego, w szczególności na skutek uszkodzenia toru przekazu transmisji, uszkodzenia lokalnego systemu alarmowego lub dokonania w nim przestępstwa (sabotaż), Wykonawca powiadamia o tym fakcie Zamawiającego lub osobę upoważnioną. Dalsze decyzje w sprawie ochrony podejmuje Zamawiający. Wykonawca do czasu usunięcia przeszkód w monitorowaniu zapewni doraźną ochronę fizyczną obiektu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 162281,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 162281,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 162281,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Sp z o.o. S.K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 950175474

7.3.3) Ulica: ul. Fryderyka Szopena 3

7.3.4) Miejscowość: Zamość

7.3.5) Kod pocztowy: 22-400

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 162281,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-01 do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.