eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 w BiłgorajuOgłoszenie z dnia 2021-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 w Biłgoraju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Biłgoraju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9181033171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 23-400

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 685-08-09

1.5.8.) Numer faksu: 84 685-08-08

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@bilgoraj.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bilgoraj.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 w Biłgoraju

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4eadb0a3-4cff-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00282577

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00016889/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługa kompleksowej ochrony i mienia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4eadb0a3-4cff-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przez system zapewniający obsługę udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości zwany dalej Systemem, który jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu Systemu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Systemu. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełniania przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy minimalnych wymagań technicznych i specyfikacji połączenia:
-posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
w zakresie podstawowych funkcjonalności - przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
b) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
c) system operacyjny Windows 10 i późniejsze.
w zakresie składania podpisu kwalifikowanego:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce e-learning.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu e-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu.
W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: administracja@bilgoraj.sr.gov.pl - uwaga - nie dotyczy składania ofert.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, ,xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, ,xades, .tar, .7z, .eml, .msg.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy że:
Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego przedstawicieli i osób wskazanych do kontaktu, pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy jest Sąd Rejonowy w Biłgoraju z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj.
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pisząc na adres administratora, podany powyżej lub na adres e-mail: iod@bilgoraj.sr.gov.pl
Administrator będzie przetwarzać pozyskane dane osobowe w celu realizacji umowy.
Podstawą prawną przetwarzania danych:
wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
osób wskazanych do kontaktu w celu obsługi umowy jest prawnie uzasadniony interes administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest umożliwienie prowadzenia komunikacji związanej z zawarciem i realizacją przedmiotu umowy, przyjmowanie i przekazywanie oświadczeń woli stron umowy, kierowanie ewentualnych reklamacji i roszczeń, a po zakończeniu umowy niezbędność do ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne obsługujące administratora, podmioty świadczące usługi windykacyjne lub dostawcy usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a potem do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń.
Ma Pani/Pan prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych innych osób wskazanych do kontaktu w celu obsługi umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego jej wykonania.
Dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji umowy zostały przekazane Administratorowi przez Wykonawcę.
Dane osobowe wykonawcy, osób wskazanych do kontaktu nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą poddawane profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Adm-230-2/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej ochrony osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju realizowana przez pracowników Wykonawcy posiadających licencję kwalifikowanego pracownika ochrony.
2. Ze względu na specyfikę obiektu Zamawiającego, Zamawiający nie dopuszcza aby do realizacji wykonywania usług ochrony były skierowane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
4. Obowiązki Wykonawcy w zakresie świadczonej ochrony osób i mienia:
1) Bezpośrednia fizyczna ochrona osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju realizowana również poprzez prowadzenie obserwacji wzrokowej oraz poprzez system telewizji dozorowej (obrazy z kamer umieszczonych wewnątrz i na zewnątrz budynku Sądu)
świadczona będzie przez:
a) w poniedziałki – dwóch pracowników ochrony w godz. od 7.00 do 18.00
b) od wtorku do piątku - dwóch pracowników ochrony w godz. od 7.00 do 16.00
zaś w razie konieczności wykonywania przez Sąd Rejonowy w Biłgoraju czynności związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars-Cow-2, nie dających się przewidzieć w chwili obecnej – zgodnie z ustaleniami dyrektora jednostki.
Ponadto do zadań skierowanych pracowników należy otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych i ewakuacyjnych do budynku, w razie potrzeby bramy głównej i furtki. Otwarcie sądu nastąpi we wszystkie dni robocze o godz. 7.00, a zamknięcie w poniedziałki o godz. 18:00, a od wtorku do piątku o godz. 16.00. Po zamknięciu budynku wewnątrz mogą pozostać jedynie pracownicy firmy sprzątającej oraz upoważnieni pracownicy sądu.
Po zakończeniu usługi sprzątania (około godz. 20.00) pracownicy firmy sprzątającej zawiadomią pracownika ochrony na wskazany nr telefonu. Pracownik ten po opuszczeniu budynku przez wszystkie osoby włączy system alarmowy i po sprawdzeniu zamknie budynek. W przypadku prawidłowego zadziałania systemu oraz otrzymania telefonicznego potwierdzenia z Centrum dowodzenia firmy ochroniarskiej monitorującej sygnały alarmowe o dotarciu sygnału, pracownik ochrony może opuścić ochraniany obiekt. W przypadku stwierdzenia usterki w zadziałaniu systemu alarmowego lub nieotrzymania potwierdzenia o dotarciu monitorowanego sygnału alarmowego od firmy ochroniarskiej monitorującej sygnały alarmowe, pracownik ochrony sprawuje nadal dozór fizyczny poprzez pozostanie w obiekcie oraz podejmuje czynności zmierzające do usunięcia usterki;
- zawiadamia telefonicznie wyznaczonych pracowników Sądu o wynikłych problemach oraz podjętych działaniach.
5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na umowę o pracę czynności związane z bezpośrednią ochroną osób i mienia.
6. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zdalnego monitorowanie zagrożeń w obiekcie Sądu Rejonowego w Biłgoraju:
- włamania - od załączenia do wyłączenia systemu alarmowego;
- napadu - całodobowo;
- pożaru – całodobowo na warunkach wskazanych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju lub przez firmę monitorującą wskazaną przez Komendanta;
z interwencją grupy interwencyjnej (grupa 2 - osobowa z pracownikami licencjonowanymi) w czasie nie dłuższym niż 10 minut od chwili wystąpienia alarmu.
W przypadku stwierdzenia braku możliwości monitorowania lokalnego systemu alarmowego, w szczególności na skutek uszkodzenia toru przekazu transmisji, uszkodzenia lokalnego systemu alarmowego lub dokonania w nim przestępstwa (sabotaż), Wykonawca powiadamia o tym fakcie Zamawiającego lub osobę upoważnioną. Dalsze decyzje w sprawie ochrony podejmuje Zamawiający. Wykonawca do czasu usunięcia przeszkód w monitorowaniu zapewni doraźną ochronę fizyczną obiektu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostaje uznana oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans oceny i kryterium odnoszącego się do przedmiotu zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracowników zatrudnionych do wykonania usługi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie własnych grup interwencyjnych, umożliwiających dotarcie do sądu w wymaganym czasie, wskazanym w SWZ

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa;
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób imienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 838).
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł; (sto tysięcy złotych).
4. Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się co najmniej 1 wykonaną lub wykonywaną usługą ochrony fizycznej realizowanej w sposób ciągły przez minimum okres 12 miesięcy i wartości nie mniejszej niż 100 tysięcy złotych brutto.
Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje minimum 2 osobami, które są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, na potwierdzenie należy złożyć - wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego co najmniej:
- 2 osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, w pełnym wymiarze, które będą wykonywać czynności na stanowisku pracownika ochrony osób i mienia wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o braku o podstaw podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa;
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób imienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 838).
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł; (sto tysięcy złotych).
4. Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się co najmniej 1 wykonaną lub wykonywaną usługą ochrony fizycznej realizowanej w sposób ciągły przez minimum okres 12 miesięcy i wartości nie mniejszej niż 100 tysięcy złotych brutto. Załącznik Nr 4.
Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje minimum 2 osobami, które są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, na potwierdzenie należy złożyć - wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego co najmniej:
- 2 osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, w pełnym wymiarze, które będą wykonywać czynności na stanowisku pracownika ochrony osób i mienia wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony załącznik Nr 5.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, dołączone do oferty i powinno zawierać:
2.1 Dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania wraz z informacją, którego postępowania o udzielenie zamówienia dotyczy;
2.2 Wyszczególnienie wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
3.1. Żaden z nich nie może polegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
3.2. Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale X pkt. 3. a) zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia i zrealizuje usługi objęte zamówieniem do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3.3. Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale X pkt. 3.b) zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3.4. Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale X pkt. 3. c) zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, wykonywał lub wykonuje usługi ochrony fizycznej realizowane w sposób ciągły przez minimum okres 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 100 tysięcy złotych brutto podając ich wartość, przedmiot, daty wykonania i dane podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się co najmniej 1 wykonaną lub wykonywaną usługą ochrony fizycznej realizowanej w sposób ciągły przez minimum okres 12 miesięcy.
3.5 Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.6 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X (załącznik Nr 2) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.7 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale X, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale X pkt. 3. a), 3. b) oraz 3. c) składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku w zakresie i na zasadach opisanych w rozdziale X zaś pozostałe środki dowodowe oświadczenia i dokumenty składa każdy z Wykonawców odrębnie.
3.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację umowy.
3.9 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w ofercie podają adresy wszystkich Wykonawców, ze wskazaniem, który z Wykonawców wyznaczony jest jako pełnomocnik.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający i Wykonawca przewidują możliwość zamiany postanowień zawartej Umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177.), względnie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będę miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym zmiana wynagrodzenia polegająca na zwiększeniu wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi wyłącznie pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany przepisów wpłynęły na koszt wykonania Przedmiotu umowy, przy czym przy ocenie istnienia powyższej okoliczności uwzględnia się jedynie koszty ponoszone wyłącznie na potrzeby realizacji zawartej Umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić stosownie do wartości wzrostu kosztów spowodowanych zmianami; w przypadku wzrostu kosztów osobowych, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kopii umów o pracę, zanonimizowanych zgodnie z zasadami, o których mowa w § 2 ust.7, oraz zestawienia tabelarycznego z wyliczeniem wzrostu kosztów osobowych. W celu weryfikacji zestawienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający jest uprawniony do żądania dodatkowych wyjaśnień oraz dowodów potwierdzających wzrost ponoszonych kosztów. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia informacji, o których mowa w niniejszym punkcie, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmienionych przepisów.
2. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na nienależyte wykonanie umowy, zmiana umowy może nastąpić na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). Wystąpienie wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma SmartPZP https://ezamowienia.ms.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-03 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.