eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dwikozy › "Zakup laptopów dla Gminy Dwikozy w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"Ogłoszenie z dnia 2022-09-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup laptopów dla Gminy Dwikozy w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DWIKOZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409933

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Spółdzielcza 15

1.5.2.) Miejscowość: Dwikozy

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-620

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: (+48 15) 831-14-71

1.5.8.) Numer faksu: (+48 15) 831-14-71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.dominik@dwikozy.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dwikozy.bip.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://dwikozy.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup laptopów dla Gminy Dwikozy w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc9fb098-1a67-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00331251

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00048975/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup laptopów dla Gminy Dwikozy w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPI.271.08.2022.MD

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 250000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup 123 (słownie: stu dwudziestu trzech) laptopów o minimalnych parametrach:
1) wyświetlacz Full HD o średnicy 15,6", matowy lub z powłoką antyrefleksyjną, o minimalnej jasności 250 cd/m²,
2) procesor osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 13 000 punktów w teście „New Laptop CPU Performance” według wyników opublikowanych na stronie: http://cpubenchmark.net/laptop.html, karta graficzna zintegrowana,
3) pamięć RAM min. 8 GB typu DDR 4 o taktowaniu min. 3200 MHz , z możliwością rozbudowy RAM do min. 16 GB;
4) dysk SSD o poj. min. 256 GB, porty: HDMI - 1 szt., 3 porty USB, w tym minimum 1 x USB 3.0 oraz 1 x USB Typu C, RJ-45 (LAN) - 1 szt., kamerka internetowa min. HD, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.,
5) system operacyjny w wersji polskiej 64-bitowej z dołączonym do komputera nienaruszonym certyfikatem autentyczności producenta systemu (etykieta lub nalepka).
Uwaga – ponieważ laptopy nabyte w ramach zamówienia będą docelowo przekazane do użytku prywatnego uczniom mieszkającym na terenie gminy Dwikozy, Zamawiający nie dopuszcza wersji edukacyjnych/akademickich systemu operacyjnego, przeznaczonych dla placówek oświatowych

3.1.2. Szczegółowe minimalne parametry techniczne laptopów określono w załączniku nr 8 Minimalne parametry techniczne.
3.1.3. Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże zaoferowane laptopy, tj. nazwę producenta, model oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji u producenta komputera.
3.1.4. Zamawiane laptopy powinny być dostarczone do budynku Urzędu Gminy w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy, najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. UWAGA: termin realizacji dostawy stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
3.1.5. Laptopy muszą być fabrycznie nowe, w możliwie najwyższej klasie jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające aktualne wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności oraz objęte gwarancją fabryczną producenta. Przed przystąpieniem do odbioru dostawy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu certyfikaty lub atesty na przedmiot dostawy. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Ustawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu złożono 5 ofert. Cztery oferty z najniższymi cenami podlegały odrzuceniu z powodu niezgodności z warunkami zamówienia. Cena oferty, która została uznana za ofertę najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, znacząco przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z art. 255 ust. 3 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 289720,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 438741 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.