eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dwikozy › "Zakup laptopów dla Gminy Dwikozy w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup laptopów dla Gminy Dwikozy w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DWIKOZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409933

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Spółdzielcza 15

1.5.2.) Miejscowość: Dwikozy

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-620

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: (+48 15) 831-14-71

1.5.8.) Numer faksu: (+48 15) 831-14-71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.dominik@dwikozy.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dwikozy.bip.gmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup laptopów dla Gminy Dwikozy w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc9fb098-1a67-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305160

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00048975/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup laptopów dla Gminy Dwikozy w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dwikozy.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty składane są wyłącznie w sposób określony w pkt. 19.3. SWZ, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem https://dwikozy.ezamawiajacy.pl, zwanego Platformą. Instrukcja korzystania z Systemu jest dostępna w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” oraz w załączniku „Instrukcje dla wykonawców dotyczące platformy eZamawiający”. 2. Oferta wraz z załącznikami składana jest w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio wykonawcy lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. 3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji WYŁĄCZNIE elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” lub na adres e-mail: m.dominik@dwikozy.gmina.pl. Oferta wraz z załącznikami składana jest wyłącznie przez Platformę pod rygorem nieważności. 4. Zamawiający dopuszcza następujące formaty składanych dokumentów elektronicznych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .xls, .xlsx, .jpg, .tiff, XAdES.5. Zamawiający, określając dopuszczalne formaty danych, w jakich Wykonawca może przedłożyć dokumenty lub oświadczenia, korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram lnteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).6. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentów elektronicznych w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 8. Zaleca się stosowanie podpisu otaczającego (wewnętrznego), który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu). Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem). 9.Szczegółowy sposób utworzenia podpisu otaczającego (wewnętrznego) zawarty jest w instrukcji użytkownika programu, za pomocą którego składany jest kwalifikowany podpis elektroniczny. 10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.1) Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem Platformy. 2) Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do SWZ drogą mailową na adres m.dominik@dwikozy.gmina.pl (ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania). 11. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego, za datę wpływu przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 27.1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Dwikozy. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Monika Kraszula, kontakt: tel. 158311471 w. 49, e-mail: monika.kraszula@dwikozy.gmina.pl 27.2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255 Ustawy – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. 27.3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 oraz 74 Ustawy. 27.4. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 27.5. Niezależnie od postanowień pkt 27.4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. 27.6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe, 27.7. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 27.8. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo: 1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, 2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, 3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. 27.9. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa Ustawa. 27.10. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 27.11.Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych. 27.12. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe Wykonawców oraz osób przez nich wskazanych w ofertach lub załącznikach przesyłanych za pomocą Platformy będzie także spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Dwikozy prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.271.08.2022.MD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup 123 (słownie: stu dwudziestu trzech) laptopów o minimalnych parametrach:
1) wyświetlacz Full HD o średnicy 15,6", matowy lub z powłoką antyrefleksyjną, o minimalnej jasności 250 cd/m²,
2) procesor osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 13 000 punktów w teście „New Laptop CPU Performance” według wyników opublikowanych na stronie: http://cpubenchmark.net/laptop.html, karta graficzna zintegrowana,
3) pamięć RAM min. 8 GB typu DDR 4 o taktowaniu min. 3200 MHz , z możliwością rozbudowy RAM do min. 16 GB;
4) dysk SSD o poj. min. 256 GB, porty: HDMI - 1 szt., 3 porty USB, w tym minimum 1 x USB 3.0 oraz 1 x USB Typu C, RJ-45 (LAN) - 1 szt., kamerka internetowa min. HD, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.,
5) system operacyjny w wersji polskiej 64-bitowej z dołączonym do komputera nienaruszonym certyfikatem autentyczności producenta systemu (etykieta lub nalepka).
Uwaga – ponieważ laptopy nabyte w ramach zamówienia będą docelowo przekazane do użytku prywatnego uczniom mieszkającym na terenie gminy Dwikozy, Zamawiający nie dopuszcza wersji edukacyjnych/akademickich systemu operacyjnego, przeznaczonych dla placówek oświatowych

3.1.2. Szczegółowe minimalne parametry techniczne laptopów określono w załączniku nr 8 Minimalne parametry techniczne.
3.1.3. Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże zaoferowane laptopy, tj. nazwę producenta, model oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji u producenta komputera.
3.1.4. Zamawiane laptopy powinny być dostarczone do budynku Urzędu Gminy w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy, najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. UWAGA: termin realizacji dostawy stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
3.1.5. Laptopy muszą być fabrycznie nowe, w możliwie najwyższej klasie jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające aktualne wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności oraz objęte gwarancją fabryczną producenta. Przed przystąpieniem do odbioru dostawy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu certyfikaty lub atesty na przedmiot dostawy. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Ustawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określono w SWZ pkt 21.4 - 21.5. Zamawiający oceni oferty biorąc pod
uwagę kryterium ceny, okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz termin wykonania zamówienia . W zakresie ceny punkty będą przyznawane w drodze ceny oferty badanej z najniższa ceną spośród wszystkich ofert nie odrzuconych. Maksymalnie wykonawca otrzyma 60 pkt w zakresie ceny. W zakresie okresu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady, za udzielenie rękojmi i gwarancji jakości na okres: • poniżej 12 miesięcy - oferta zostanie odrzucona, • minimum 24 miesiące - wykonawca otrzyma 10 pkt. • minimum 36 miesięcy - wykonawca otrzyma 20 pkt.
Wykonawca otrzyma za realizację zamówienia w terminie:
• do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy – 0 punktów.
• do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy – 10 pkt
• do 14 dni od dnia podpisania umowy – 20 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W tym zakresie wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy. Wykonawca może na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy złożyć dodatkowo oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Ustawy, o ile takie przesłanki wykluczenia dotyczą Wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym, niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu
zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta z załącznikami składana jest: 1) w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania odpowiednio wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub 2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania odpowiednio wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian został określony w załączniku nr 4 do SWZ w § 8. ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
2) zmianę terminu przewidzianego na zakończenie dostawy w przypadku wystąpienia udokumentowanych przeszkód związanych z pandemią COVID-19 lub innych wydarzeń o nadzwyczajnym charakterze;
3) zmianę marki i modelu laptopów w stosunku do zaoferowanych, jeżeli sprzęt wskazany w ofercie stał się niedostępny, a sprzęt dostarczony spełnia minimalne wymagania Zamawiającego wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiana określona w ust. 1 pkt 3 wymaga udokumentowania w protokole odbioru posiadania minimalnych parametrów wskazanych w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.