eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cewice › Budowa skateparku w Cewicach.Ogłoszenie z dnia 2022-09-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa skateparku w Cewicach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W. Witosa 16

1.5.2.) Miejscowość: Cewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-312

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 861-34-60

1.5.8.) Numer faksu: 59 861-34-62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cewice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa skateparku w Cewicach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63de063a-2a92-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00330519

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025828/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Budowa skateparku w Cewicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cewice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cewice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korespondencja prowadzona jest za
pomocą Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem wskazanym poniżej. 4.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania
Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Cewice;https://cewice.ezamawiajacy.pl,
lubhttps://oneplace.marketplanet.pl.4.2.Wykonawca po wybraniu opcji„Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;podaje adres e-mail, ustanawia hasło,następnie powtarza
hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.4.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie
do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w
procesie złożenia Oferty.Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości
przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za
pośrednictwem zakładki„Korespondencja”.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję„Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki
„Korespondencja”. Zamawiający informuje, iż w
przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca powinien skontaktować się z
dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gminy Cewice tel. +48 22 257 22 23(infolinia dostępna w dni
robocze, w godzinach 9.00-17.00) email:
oneplace@marketplanet.pl8. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
Zakupowej tj.:8.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;8.2. Komputer klasy PC
lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MSWindows
7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;8.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2,
najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0;8.4. Włączona obsługa JavaScript;8.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w
formacie .pdf.9. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps,
odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx,
pptx,csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip,tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml,
css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC,XMLenc.10. Zamawiający określa informacje na temat
kodowania i czasu odbioru danych tj.:10.1. Plik
załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania
UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia
2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp, do upływu terminu na ich
wniesienie.2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym
mowa w
art.16rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.3. Zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust.
1 rozporządzenia2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 4. W
przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art.18ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
rozporządzenia 2016/679. 5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio 6. W
przypadku korzystania przez osobę,której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w
art. 15ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych
informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Skorzystanie
przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, októrym mowa wart. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników.8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z2019 r. poz. 1781)oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w
szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak
też informacji o osobach, które w
swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do
wykluczenia z postępowania, jak i
potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.9. W postępowaniu i po zakończeniu
postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
2016/679, zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych osóbfizycznych jest Zamawiający -Gmina Cewice ul.
W. Witosa 16, 84-312 Cewice, tel.: 59 861-34-60; fax:59 861-34-62, email:
sekretariat@cewice.pl, 2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować Pani Monika
Zygmunt-Jakuć, kontakt: iod@cewice.pl, tel.: 791-711-174, 3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa
skateparku w Cewicach sprawy: ZP.271.33.2022 prowadzonym przez Zamawiającego – Gminę Cewice,4) w odniesieniu do
danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
rozporządzenia 2016/679

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą,z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia2016/679,nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2.Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
3.W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust.2
rozporządzenia 2016/679

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.33.2022.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 140026,31 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w rozumieniu Prawa zamówień publicznych obejmująca budowę skateparku w Cewicach.
2. Zakres robót obejmuje:
a) Roboty ziemne m.in. usunięcie warstwy humusu.
b) Wykonanie płyty betonowej o wymiarach 12x25m z betonu C30/37 XF3 (W8, F150), gr. min. 15 cm, zatartej na gładko mechanicznie, zbrojonej włóknami polipropylenowymi. Nawierzchnia betonowa ułożona na podbudowie z kruszywa łamanego 31,5-60 mm, gr. min. 15 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego
0-31,5 mm, gr. min. 15 cm, stopień zagęszczenia Id>0,98.
c) Impregnacja posadzki preparatem do utwardzania i zagęszczania betonu.
d) Wykonanie dylatacji w posadzce o polach max 5x5 m, założenie sznurów dylatacyjnych oraz wypełnienie szczelin dylatacyjnych masą poliuretanową.
e) Dostawa i montaż urządzeń:
- Bank Ramp o wym. 360x244x129 cm – 1 szt.
- Quarter Pipe o wym. 300x244x120 cm – 1 szt.
- Funbox o wym. 420x244x45 cm – 1 szt.
Parametry techniczne urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach urządzeń w zakresie do 50cm każdego wymiaru.
f) Przywrócenie nawierzchni biologicznie czynnej do stanu pierwotnego.
g) Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14974:2019, wydane przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub równoznacznego podmiotu na terenie innego kraju Unii Europejskiej na okres wystawienia certyfikatu. Ponadto urządzenia powinny być zgodne z zaleceniami producenta i posiadać certyfikaty bezpieczeństwa. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca powyższe dokumenty załączył do oferty jako przedmiotowe środki dowodowe.
h) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji.
i) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 prawa budowlanego.
Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji.
2. Wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 prawa budowlanego.
3. Uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego i poniesienia opłat z tym związanych na czas realizacji robót.
4. W przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego, kabli, przewodów, kanałów itp. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody
i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych.
5. W przypadku uszkodzenia kamieni granicznych Wykonawca będzie zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt.
6. Przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót i infrastruktury.
7. Uporządkowanie terenu budowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia wszystkich niezbędnych instytucji, oraz zarządców sieci o rozpoczęciu prac budowlanych na co najmniej 7 dni wcześniej wraz z uzyskaniem odpowiednich oświadczeń po zakończeniu robót oraz zapozna się z treścią uzgodnień zawartych w dokumentacji projektowej.
9. Wykonawca przed wejściem na tereny będące własnością osób fizycznych zobowiązany jest do ich powiadomienia o terminie rozpoczęcia robót, co najmniej 7 dni wcześniej. Po wykonaniu robót na działkach prywatnych, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od właściciela pisemnego oświadczenia, że nie wnosi on uwag do wykonanych robót oraz, że teren został uporządkowany.
10. Prowadzenia prac w sposób umożliwiający wjazd na posesję.
11. Wykonanie kosztorysu powykonawczego po zakończeniu robót budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

1. Dokumentacja projektowa.
2. Przedmiar robót.
3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do zakresu robót obowiązuje następująca kolejność n/w dokumentów:
1. dokumentacja projektowa
2. STWiORB
3. przedmiar robót

Informacje dotyczące przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie ani zapoznania się z dokumentacją projektową w siedzibie Zamawiającego.

Informacje pozostałe

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem
w pierwszej kolejności rozpatrywać należy zapisy dokumentacji projektowej,
a następnie przedmiaru robót.
2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego roboty, materiały, itp. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Zamawiający oceniając równoważność będzie kierował się takimi elementami, jak funkcjonalność i wytrzymałość, które w zaproponowanych rozwiązaniach równoważnych nie powinny być mniejsze od opisanych w dokumentach postępowania dla danego rozwiązania, materiału, czy funkcji. Dokumenty mające na celu wykazanie równoważności stanowią element oferty opisujący oferowany przedmiot, a zatem nie podlegają uzupełnieniu. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 24 miesięcy rękojmi za wady i 24 miesięcy gwarancji jakościowej. Zrównuje się oba okresy. Jednocześnie wydłużenie tych okresów jest możliwe. W takim przypadku zadeklarowanie dłuższego okresu będzie powodować odpowiednią punktację w kryteriach oceny ofert
4. Zmawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
5. Katalogi elektroniczne – Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych
6. Ponadto Zamawiający wymaga, aby zjazdy i połączenia z istniejącą infrastrukturą zostały zrealizowane w sposób, który nie będzie utrudniał komunikacji osobom niepełnosprawnym i osobom z ograniczeniami poruszania się.

Wymagania związane z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) roboty ogólnobudowlane
b) roboty montażowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone:
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria, przy założeniu, iż 1%=1pkt:

Lp. KRYTERIUM WAGA
1. Cena 60%
2. Deklarowany okres gwarancji i rękojmi 40%
Razem 100%


a) Liczba punktów K1 w kryterium nr 1 – cena wyliczona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

Cena najniższa x 60 pkt
Cena badanej oferty = Liczba punktów K1

b) Liczba punktów K2 w kryterium deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia może przyjąć następujące wartości, za które przyznaje się następujące liczby punktów:

24 miesiące 0 pkt
30 miesięcy 20 pkt
36 miesięcy 40 pkt

]

(UWAGA!!! Wykonawca może zadeklarować tylko jeden okres gwarancji i rękojmi za wady

3. maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w danej części wynosi 100,00. Zamawiający wyliczając liczbę punktów dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Początek okresu gwarancji i rękojmi za wady liczony jest od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.
5. Minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi 24 miesiące, a maksymalny 36 miesięcy.
6. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji i rękojmi za wady powyżej wartości maksymalnej, wówczas:
a) do wyliczenia punktacji w tych kryteriach będzie przyjmowana wartość 36 miesięcy,
b) do umowy zostanie wpisany zadeklarowany w ofercie okres gwarancji i rękojmi za wady
7. Jeżeli Wykonawca w swej ofercie nie określi okresu gwarancji i rękojmi za wady, albo też zaproponuje okres krótszy niż określone powyżej terminy minimalne, będzie to uznane za niezgodność oferty z warunkami zamówienia i oferta taka podlegać będzie odrzuceniu, na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy
8. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia w danej części Wykonawcy, którego oferta uzyska w tej części najwyższą sumę punktów zdobytych w kryterium cena i deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady, zgodnie ze wzorem:

SP = K1 + K2

Gdzie symbol SP – suma liczby punktów w poszczególnych kryteriach ceny ofert
K1 – liczba punktów w kryterium „cena"
K2 – liczba punktów w kryterium „deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: deklarowany okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej poprzez wykazanie w
zakresie wykonania co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (budowa
obiektu typu skatepark, w skład którego wchodzi wykonanie placu nawierzchni betonowej o pow. min. 200 m2 wraz z
montażem lub wykonaniem modułów skateparku) o wartości nie mniejszej
niż 100 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił następujące podmiotowe środki dowodowe:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane zostały wykonane
Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami
wykaz robót dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14974:2019, wydane przez jednostkę posiadającą
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub równoznacznego podmiotu na terenie innego kraju Unii Europejskiej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14974:2019, wydane przez jednostkę posiadającą
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub równoznacznego podmiotu na terenie innego kraju Unii Europejskiej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00153729/01 z dnia 2022-05-11
2022-05-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa, wraz z ofertą
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zamawiający będzie badał, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy, niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby
Wykonawcy podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy.
Zamawiający informuje, iż Wykonawca, podwykonawca, podmiot udostępniający zasoby oraz żaden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uczestniczący w postępowaniu nie mogą podlegać wykluczeniu na
podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu
wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.W związku z powyższym Wykonawca,
podwykonawca, podmiot udostępniający zasoby oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
powinien złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie
art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.3. W stosunku do Wykonawców zagranicznych
wymaga się złożenia powyższych oświadczeń w języku polskim.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1 400,00 zł
2. Wadium może być wnoszone zgodnie z wyborem Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach
a. Pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Łebie o/Czarna Dąbrówka nr 54 9324
1018 0022 6556 2000 0340 z dopiskiem wadium na budowę skateparku w Cewicach; za termin wniesienia wadium w formie
pieniężnej zostanie przyjęta data uznania rachunku Zamawiającego; kserokopię dowodu wpłaty wadium potwierdzoną przez
Wykonawcę należy dołączyć do oferty
b. Gwarancjach bankowych
c. Gwarancjach ubezpieczeniowych
d. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one zostać sporządzone
zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
• Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub
poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
• Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;
• Kwotę gwarancji lub poręczenia;
• Termin ważności gwarancji lub poręczenia;
• Zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie o zaistnieniu którejkolwiek z sytuacji określonej w art. 98 ust 6 ustawy,
skutkującej koniecznością zatrzymania wadium Wykonawcy, dla którego wystawiono odpowiednio gwarancję lub
poręczenie.
6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje się nieprzerwanie do upływu terminu związania
ofertą, zawarcia umowy ws zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem
sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na unieważnienie postępowania lub nie upłynął termin do jego wniesienia
7. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienie, zgodnie z art. 58 w związku z art. 445 ust 1ustawy PZP Zamawiający żąda aby:1) W przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców oświadczenie z art. 125
ust 1 składa każdy z Wykonawców
odrębnie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstawy wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.2) W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się, iż warunek dotyczący uprawnień do
prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeśli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i
zrealizuje roboty budowlane (usługi, dostawy), do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 3) W odniesieniu do
warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. 4) W przypadku, o którym mowa w ust 2 i 3 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane (dostawy, usługi)
wykonają poszczególni Wykonawcy 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Załączone Pełnomocnictwo powinno zawierać: jednoznaczne
określenie
postępowania, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania; wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawierać podpisy każdego z nich;6) Jeżeli w imieniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do ich reprezentowania nie wynika z
dokumentów takich jak KRS lub odpis z właściwego rejestru, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia przedstawienia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego
umocowanie tej osoby do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7) wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem lub osobą działającą w imieniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;8) w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę
Wykonawców w terminie nie krótszym niż 7 dni przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego;9) umowa , o
której mowa w ust 8 niniejszego rozdziału winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania, czas trwania
umowy, zasady współdziałania , w tym zakres prac powierzonych każdej ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń, w
tym nazwę banku i numer rachunku, na który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji zamówienia.10) Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy są dopuszczalne wyłącznie w trybie art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r., 1129 ze zm.).
2. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.
3. Zmiany postanowień umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć:
- terminu wykonania zamówienia w przypadkach określonych szczegółowo w §16 umowy
- terminów płatności w przypadkach określonych szczegółowo w §16 umowy
- parametrów przedmiotu zamówienia w przypadkach określonych szczegółowo w §16 umowy
- wynagrodzenia w przypadkach określonych szczegółowo w §16 umowy
- podwykonawstwa w przypadkach określonych szczegółowo w §16 umowy4. Nadto Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian:
1) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane – zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są
one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy;
2) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy Prawo budowlane – uzgodniona możliwość
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy
lub przedstawiciela Zamawiającego;
3) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu;
4) zmiany postanowień umowy o zamówienie publiczne w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem
COVID-19 wpływają na należyte wykonanie umowy;
5) zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, zmiany kierownika budowy lub osób odpowiedzialnych zakierowanie robotami budowlanymi z zastrzeżeniem, iż nowe osoby będą spełniały wymagania określone w postępowaniu w
sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa;
6) zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 1 umowy, skutkujących niemożnością dotrzymania
terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych
okoliczności.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany postanowień umowy Wykonawca zobowiązany
jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z pisemnym wnioskiem
o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
7. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę umowy nie są
zasadne, Wykonawca zobowiązany
jest do realizacji zadania zgodne z warunkami zawartymi w umowie.
8. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią natomiast
zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.
9. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeśli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy. W takim
przypadku stosuje się postanowienia umowne w brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą.
10. Strony umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej umowie uwzględniający warunki zmiany
umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się w języku polskim pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie dostępnej pod adresem https://cewice.ezamawiajacy.pl w zakładce OFERTY

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-20 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem tych informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca w celu
utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio wydzielonym pliku. Wykonawca nie może zastrzec informacji zawartych w
ofercie dotyczących nazwy lub imion i nazwisk oraz siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo
miejsca zamieszkania oraz ceny. Proponuje się, aby zastrzeżenie dokonane było przez złożenie oferty w dwóch częściach
opisanych jako „część jawna oferty” oraz „część zastrzeżona oferty”. Zgodnie z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 poz. 419) poprzez pojęcie tajemnicy
przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są
powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o
ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania
w celu utrzymania ich poufności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.