eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wojnicz › Usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Wojnicz do Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu w roku szkolnym 2022/2023 - zamówienie powtórzoneOgłoszenie z dnia 2022-09-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Wojnicz do Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu w roku szkolnym 2022/2023 – zamówienie powtórzone

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNE W WOJNICZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365999268

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek

1.5.2.) Miejscowość: Wojnicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-830

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cea@wojnicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: cea.wojnicz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3358522d-171d-11ed-b950-8227d40187e8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Wojnicz do Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu w roku szkolnym 2022/2023 – zamówienie powtórzone

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3358522d-171d-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00330512

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018801/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 USŁUGA DOWOZU UCZNIÓW Z TERENU GMINY WOJNICZ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297757/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZP/2/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu uczniów do szkoły podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu. Pod pojęciem dowóz uczniów rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz do miejsca zamieszkania wraz z opieką, która zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów pojazdem.
3.2. Zamawiający nazwał przedmiot zamówienia Zadaniem. Zadanie przydzielone jest dla czterech autobusów: Autobus I i Autobus II, Autobus III, Autobus IV (Autobus IV jest autobusem rezerwowym, używanym np. w przypadku awarii któregokolwiek z pozostałych autobusów):
3.2.1. Zadanie I - Autobus I
Przywóz uczniów:
3.2.1.1 Trasa 1: Dębina Zakrzowska – Debina Łętowska- Zakrzów –Orlik . Ilość km: 9 km
Odwóz uczniów:
3.2.1.2 Orlik- Dębina Zakrzowska – Dębina Łętowska – Zakrzów - Ilość km: 9 km
3.2.1.3 Orlik- Dębina Zakrzowska – Dębina Łętowska – Zakrzów - Ilość km: 9 km
3.2.2. Zadanie II - Autobus II
Przywóz uczniów:
3.2.2.1 Trasa 1: Podlesie – Ratnawy - Rudka- Więckowice - Cegielnia – Orlik. Ilość km: 16 km.
3.2.2.2 Trasa 2: Podlesie – Ratnawy - Rudka - Więckowice - Cegielnia – Orlik . Ilość km: 16 km.
Odwóz uczniów:
3.2.2.3 Trasa 1: Orlik - Ratnawy przystanek PKS przy drodze głównej - Rudka - Więckowice – Cegielnia – Ilość km: 16 km.
3.2.2.4 Trasa 2: Orlik - Ratnawy przystanek PKS przy drodze głównej - Rudka - Więckowice – Cegielnia Ilość km: 16 km.
3.2.3. Zadanie III - Autobus III.
Przywóz uczniów:
3.2.3.1 Trasa 1: Isep - Łukanowice –Orlik. Ilość km: 11 km.
3.2.3.2 Trasa 2: Isep - Łukanowice – orlik. Ilość km: 11 km
Odwóz uczniów:
3.2.3.3 Trasa 1: Orlik - Łukanowice – Isep- Ilość km: 11 km
3.2.3.4 Trasa 2: Orlik - Łukanowice – Isep- Ilość km: 11 km
3.3 Całkowita, dzienna długość wszystkich trzech tras, w których ujęte są dowozy i odwozy uczniów wynosi 135 km. Zamawiający korzystając z prawa opcji zastrzega sobie również możliwość uruchomienia dodatkowych kursów, również na innych trasach niż wskazane, do łącznej wartości ok. 104 km w ciągu miesiąca, obejmujących np. przewóz uczniów na dodatkowe zajęcia, spektakle, wycieczki szkolne, basen itp. Szczegółowe regulacje w zakresie prawa opcji zostały ujęte w pkt 9.2.2. SWZ oraz wzorze umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60140000-1 - Nieregularny transport osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 244571,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 244571,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 244571,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma transportowo – Usługowa ,,FTU „ Magdalena Jakubas

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8733015786

7.3.4) Miejscowość: Biadoliny Radłowskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 244571,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2023-06-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.