eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wojkowice › Rewitalizacja obiektu sportowego Milenium w WojkowicachOgłoszenie z dnia 2023-07-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rewitalizacja obiektu sportowego Milenium w Wojkowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wojkowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257541

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego

1.5.2.) Miejscowość: Wojkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-580

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wojkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wojkowice.bip.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-69880c52-0063-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja obiektu sportowego Milenium w Wojkowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-69880c52-0063-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00330459

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00052601/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Rewitalizacja obiektu sportowego Milenium w Wojkowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243283

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WPM.271.25.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 12086645,90 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 7704856,18 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rewitalizacja istniejącego boiska, budowa nowego boiska, budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (w tym: wodnego placu zabaw) oraz obiektów małej architektury.
W części I projektowanego zagospodarowaniu terenu przewidziano do wykonania:
- rewitalizację istniejącego głównego boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne wraz z nagłośnieniem, na którym przewiduje się wymianę nawierzchni wraz z systemem odwodnienia – opartym na 18 zraszaczach sektorowych, demontaż i budowa zadaszonej trybuny, budowę piłkochwytów, montaż ław piłkarskich oraz budowę budki spikera,
- boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią wspomagającego treningi piłkarskie.
Płyta boiska oraz zakola o nawierzchni ze sztucznej trawy spełniająca normy oraz wymogi określone przez PZPN w Podręczniku Licencyjnym dla klubów. Kolorystyka nawierzchni winna być wykonana w dwóch odcieniach zieleni, w formie pasów. Na płycie boiska należy wykonać linie wyznaczające pole gry. Wymiary nienormatywne, wg koncepcji. Należy przedstawić zamawiającemu planowane wymiary boiska w celu zatwierdzenia przez przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej. Sztuczna trawa tkana o wysokości od 45 mm do 50 mm, spełniająca wymagania FIFA, układana na podkładzie elastycznym o grubości min 10 mm. Trawa zasypana paskiem oraz granulatem EPDM z recyklingu. Rodzaj włókna runa: 100 % polietylenowe, monofilamentowe. W jednym pęczku minimum trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien. Wysokość włókna ponad podkładem 45 – 50 mm. Sztuczna trawa w całości wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen). Waga całkowita – min 2200 g/m2, ilość włókien – min. 120.000/m2, ilość pęczków – min. 10.000/m2, masa runa – min. 1500 g/m2, przepuszczalność sztucznej trawy dla wody minimum 7.000 mm/h, siła wyrywania pęczka włókien z podkładu minimum 70 N, ciężar włókna min 12 000 Dtex, grubość włókna – min. 300 µm.
Podkład elastyczny prefabrykowany o grubości min 10 mm. Wypełnienie z piasku kwarcowego oraz EPDM z recyklingu. Dodatkowo należy zaprojektować łatwo demontowalne pasy sztucznej trawy na torze na obszarze od strefy wejściowej do płyty boiska,
- wodnego placu zabaw dostępnego dla osób niepełnosprawnych, bez generowania ograniczeń dostępności. Założeniem wodnego placu zabaw jest funkcjonowanie w obiegu zamkniętym na zasadzie recyrkulacji. System obiegu zamkniętego, który filtruje, dezynfekuje i ponownie wykorzystuje wodę. Wykonawca sporządzając dokumentację projektową wodnego placu zabaw przyjmuje technologię stacji uzdatniania. Dla projektowanej stacji uzdatniania wody przewiduje się doprowadzenie wody spełniającej wszelkie normy i przepisy zgodnie obowiązującym prawem – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz.417).
Elementy składowe wodnego placu zabaw:
• Water wall
• Directional Jet
• Silhouette
• Astra
• Playsafe drain
• Geyser
• Aqua dome
• Refresh
• Bollard activator
• Waterbug
• Waterslide
- bulodromu składającego się z dwóch boisk do gry w bule o wymiarach 4 m x 15 m o warstwach: tłuczeń granitowy – 6 cm, żwir frakcji 16/32 mm – 15 cm, geowłóknina filtracyjna, piasek frakcji 0/2 mm – 15 cm. Obramowanie boiska w obrzeżach betonowych 8x30x100 cm. Należy zapewnić odwodnienie w postaci drenażu otokowego z odprowadzeniem do projektowanej kanalizacji sanitarnej lub na własny nieutwardzony teren. Projektowane elementy powinny być trwale przymocowane do podłoża (fundamenty, kotwy) i powinny być usytuowanie w sposób niekolidujący z istniejącą na działce infrastrukturą techniczną.
- Street Workoutu z nawierzchnią bezpieczną oraz montażem zestawu treningowego służącego do ćwiczeń z masą własnego ciała. Wykonany z elementów stalowych pokrytych podwójną warstwą lakieru proszkowego. Projekt oraz wykonanie w zgodzie z aktualnymi normami zapewniają bezpieczeństwo korzystania i spełnienie wymagań samych użytkowników.
Wymiary urządzeń: 12,1 x 9,8 x 3,6 m
- paleniska - ogniska o powierzchni około 28 m2 w postaci okręgu ograniczonego kamiennymi lub betonowymi siedziskami, o nawierzchni wewnętrznej wykonanej z piasku gruboziarnistego lub żwiru o granulacji 2-8 mm. Miejsce ogniska wykonane jest z dużych otoczaków osadzonych w betonie,
- placu odpoczynku,
- ogrodzenia panelowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Część projektową:
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i wykonawczej wraz z uzyskaniem nie-zbędnych warunków, uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu, planu BIOZ, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45454100-5 - Odnawianie

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77315000-1 - Usługi w zakresie siewu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9547754,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9547754,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9547754,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MILIMEX S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 271998882

7.3.3) Ulica: Olimpijska 7

7.3.4) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

7.3.5) Kod pocztowy: 41-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1. G&Syn BOISKA Ewa Gawlik, Otłoczyn, ul. Trawiasta 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski NIP:784 121 42 17 REGON: 385274584
2. AQUA WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Drewnicka 5,
05-091 Ząbki REGON: 146002856, NIP: 5272673922 KRS: 0000411053
3. PLUS8.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wolności 94, 41-800 Zabrze, REGON: 380759584, NIP: 6482790830


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9547754,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.