eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wojkowice › Rewitalizacja obiektu sportowego Milenium w WojkowicachOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rewitalizacja obiektu sportowego Milenium w Wojkowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wojkowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257541

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego

1.5.2.) Miejscowość: Wojkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-580

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wojkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wojkowice.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja obiektu sportowego Milenium w Wojkowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-69880c52-0063-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243283

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00052601/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Rewitalizacja obiektu sportowego Milenium w Wojkowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-69880c52-0063-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Justyna Cieślińska-Potrawa; j.cieslinska.potrawa@wojkowice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: j.cieslinska.potrawa@wojkowice.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wojkowice, z siedzibą: Urząd Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice; Inspektor Ochrony Danych: iod@wojkowice.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Rewitalizacja obiektu sportowego Milenium w Wojkowicach; WPM.271.25.2023, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WPM.271.25.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rewitalizacja istniejącego boiska, budowa nowego boiska, budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (w tym: wodnego placu zabaw) oraz obiektów małej architektury.
W części I projektowanego zagospodarowaniu terenu przewidziano do wykonania:
- rewitalizację istniejącego głównego boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne wraz z nagłośnieniem, na którym przewiduje się wymianę nawierzchni wraz z systemem odwodnienia – opartym na 18 zraszaczach sektorowych, demontaż i budowa zadaszonej trybuny, budowę piłkochwytów, montaż ław piłkarskich oraz budowę budki spikera,
- boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią wspomagającego treningi piłkarskie.
Płyta boiska oraz zakola o nawierzchni ze sztucznej trawy spełniająca normy oraz wymogi określone przez PZPN w Podręczniku Licencyjnym dla klubów. Kolorystyka nawierzchni winna być wykonana w dwóch odcieniach zieleni, w formie pasów. Na płycie boiska należy wykonać linie wyznaczające pole gry. Wymiary nienormatywne, wg koncepcji. Należy przedstawić zamawiającemu planowane wymiary boiska w celu zatwierdzenia przez przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej. Sztuczna trawa tkana o wysokości od 45 mm do 50 mm, spełniająca wymagania FIFA, układana na podkładzie elastycznym o grubości min 10 mm. Trawa zasypana paskiem oraz granulatem EPDM z recyklingu. Rodzaj włókna runa: 100 % polietylenowe, monofilamentowe. W jednym pęczku minimum trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien. Wysokość włókna ponad podkładem 45 – 50 mm. Sztuczna trawa w całości wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen). Waga całkowita – min 2200 g/m2, ilość włókien – min. 120.000/m2, ilość pęczków – min. 10.000/m2, masa runa – min. 1500 g/m2, przepuszczalność sztucznej trawy dla wody minimum 7.000 mm/h, siła wyrywania pęczka włókien z podkładu minimum 70 N, ciężar włókna min 12 000 Dtex, grubość włókna – min. 300 µm.
Podkład elastyczny prefabrykowany o grubości min 10 mm. Wypełnienie z piasku kwarcowego oraz EPDM z recyklingu. Dodatkowo należy zaprojektować łatwo demontowalne pasy sztucznej trawy na torze na obszarze od strefy wejściowej do płyty boiska,
- wodnego placu zabaw dostępnego dla osób niepełnosprawnych, bez generowania ograniczeń dostępności. Założeniem wodnego placu zabaw jest funkcjonowanie w obiegu zamkniętym na zasadzie recyrkulacji. System obiegu zamkniętego, który filtruje, dezynfekuje i ponownie wykorzystuje wodę. Wykonawca sporządzając dokumentację projektową wodnego placu zabaw przyjmuje technologię stacji uzdatniania. Dla projektowanej stacji uzdatniania wody przewiduje się doprowadzenie wody spełniającej wszelkie normy i przepisy zgodnie obowiązującym prawem – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz.417).
Elementy składowe wodnego placu zabaw:
• Water wall
• Directional Jet
• Silhouette
• Astra
• Playsafe drain
• Geyser
• Aqua dome
• Refresh
• Bollard activator
• Waterbug
• Waterslide
- bulodromu składającego się z dwóch boisk do gry w bule o wymiarach 4 m x 15 m o warstwach: tłuczeń granitowy – 6 cm, żwir frakcji 16/32 mm – 15 cm, geowłóknina filtracyjna, piasek frakcji 0/2 mm – 15 cm. Obramowanie boiska w obrzeżach betonowych 8x30x100 cm. Należy zapewnić odwodnienie w postaci drenażu otokowego z odprowadzeniem do projektowanej kanalizacji sanitarnej lub na własny nieutwardzony teren. Projektowane elementy powinny być trwale przymocowane do podłoża (fundamenty, kotwy) i powinny być usytuowanie w sposób niekolidujący z istniejącą na działce infrastrukturą techniczną.
- Street Workoutu z nawierzchnią bezpieczną oraz montażem zestawu treningowego służącego do ćwiczeń z masą własnego ciała. Wykonany z elementów stalowych pokrytych podwójną warstwą lakieru proszkowego. Projekt oraz wykonanie w zgodzie z aktualnymi normami zapewniają bezpieczeństwo korzystania i spełnienie wymagań samych użytkowników.
Wymiary urządzeń: 12,1 x 9,8 x 3,6 m
- paleniska - ogniska o powierzchni około 28 m2 w postaci okręgu ograniczonego kamiennymi lub betonowymi siedziskami, o nawierzchni wewnętrznej wykonanej z piasku gruboziarnistego lub żwiru o granulacji 2-8 mm. Miejsce ogniska wykonane jest z dużych otoczaków osadzonych w betonie,
- placu odpoczynku,
- ogrodzenia panelowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Część projektową:
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i wykonawczej wraz z uzyskaniem nie-zbędnych warunków, uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu, planu BIOZ, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45454100-5 - Odnawianie

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77315000-1 - Usługi w zakresie siewu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i zawodowa
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej jedną robotę polegającą na:

- budowie, przebudowie lub remoncie obiektu sportowego (co najmniej w zakresie nawierzchni, systemu odwodnienia) o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy oraz

- budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie wodnego placu zabaw lub basenu kąpielowego lub obiektu rekreacyjnego z systemem fontann o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.

Pojęcia budowa, przebudowa, rozbudowa, remont należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). Pojęcie modernizacji mieści się w pojęciu przebudowa, rozbudowa albo remont.

Wykonawca musi dysponować osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:

Zespołem projektowym obejmującym następujących projektantów branżowych w specjalnościach:

• architektonicznej – uprawnienia do projektowania bez ograniczeń,
• konstrukcyjno-budowlanej – uprawnienia do projektowania bez ograniczeń,
• inżynieryjnej drogowej – uprawnienia do projektowania bez ograniczeń,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – uprawnienia do projektowania bez ograniczeń,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – uprawnienia do projektowania bez ograniczeń,
• zieleń – architekt krajobrazu lub ogrodnik,
• specjalista dendrolog.

Zespołem wykonawczym posiadającym osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach:


• Kierownikiem budowy - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń),
• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń),
• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami budowlanym w specjalności inżynieryjnej – drogowej (bez ograniczeń),
• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń),
• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: – wykaz wykonanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

UWAGA.
Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

– wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa
w art. 45 ust. 6 ustawy:
a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy nr: 17 1160 2202 0000 0005 0461 4771,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt b)-d), wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1)upływu terminu związania ofertą;
2)zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3)unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało roz-strzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1)który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2)którego oferta została odrzucona;
3)po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4)po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1)wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust.2 lub art. 128 ust.1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art.106 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2)wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki w zakresie wynagrodzenia finansowanego ze środków własnych Zamawiającego na poniższych zasadach:
a) zaliczka może zostać udzielona na poczet wykonywania robót budowlanych po wykonaniu i odebraniu dokumentacji projektowej;
b) wysokość udzielonej zaliczki nie przekroczy 50 % wkładu własnego Zamawiającego;
c) Zamawiający może żądać od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki (tj. zabezpieczenia zwrotu zaliczki) w jednej lub kilku następujących formach według wyboru Wykonawcy:
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
d) Udzielenie zaliczki co do której Zamawiający zażądał wniesienia zabezpieczenia możliwe jest wyłącznie po uprzednim wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki w ustalonej formie; okres obowiązywania zabezpieczenia zwrotu zaliczki obejmuje termin liczony od dnia złożenia go w siedzibie Zamawiającego do dnia wykonania umowy określonego w niniejszej umowie.
e) Zabezpieczenie obejmuje nie więcej niż 100 % wartości zaliczki. W przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w kwocie niższej od wskazanej przez Zamawiającego, zaliczka zostanie wypłacona do wartości wniesionego zabezpieczenia. Zabezpieczenie zaliczki wnosi się poprzez złożenie w oryginale dokumentu w siedzibie Zamawiającego. Oryginał dokumentu zabezpieczenia zostanie zwrócony w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Zamawiający dopuszcza zmiany formy zabezpieczenia zaliczki na jedną z form wskazanych w literze powyżej. Zaliczka zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego dokumentu księgowego.
f) Dokumentem rozliczającym zaliczkę jest protokół odbioru częściowego robót budowlanych zawierający potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorys powykonawczy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres zmian oraz warunki ich wprowadzania opisuje § 15 Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 6 do SWZ) udostępniony na stronie prowadzonego postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty składa się za pośrednictwem Platformy eZamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.