eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu - izolacja ścian fundamentowych, wraz z remontem schodów zewnętrznych, likwidacją zsypów węglowychOgłoszenie z dnia 2021-12-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu - izolacja ścian fundamentowych, wraz z remontem schodów zewnętrznych, likwidacją zsypów węglowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278451

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Jana III Sobieskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.bytom.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_bytom

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu - izolacja ścian fundamentowych, wraz z remontem schodów zewnętrznych, likwidacją zsypów węglowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af707f64-3e4a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00330429

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011819/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Przygotowanie dokumentacji projektowej i technicznej do robót budowlanych polegajacych na termomodernizacji dachu oraz izloacji pionowej budynku MGB

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00259897/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP-U/5/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż”
Zamówienie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej obejmującej wykonanie izolacji ścian fundamentowych, wraz z remontem schodów zewnętrznych, likwidacją zsypów węglowych

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona jedna oferta przez Wykonawcę AWINCI ARCHITECTS ANNA WITOR z siedzibą w Siemianowicach Śląskich.
Wykonawca zobowiązany był udowodnić Zamawiającemu za pomocą stosownych środków dowodowych, że spełnia określone w postępowaniu warunki udziału, a także, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Wykonawca nie udowodnił, że spełnia określone w postępowaniu warunki udziału.
Mając na względzie powyższe, Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pismem z dnia 19 listopada 2021 r. wezwał Wykonawcę do złożenia, poprawienia i uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych w zakresie wskazanym wyżej w terminie do dnia 22 listopada 2021 r.
Ponadto, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z treścią Rozdziału III ust. 3 pkt 3 SWZ (środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego), Zamawiający pismem z dnia 19 listopada 2021 r. wezwał Wykonawcę do złożenia środka dowodowego w postaci Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, w terminie do dnia 24 listopada 2021 r.
W zakreślonych wyżej terminach Wykonawca przedłożył jedynie oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaś pozostałe wymagane środki dowodowe przedłożone zostały z uchybieniem wskazanego wyżej terminu, w dniu 23 listopada 2021 r.
W świetle powyższego, stosownie do art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. b) i c) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający był zobowiązany odrzucić ofertę Wykonawcy AWINCI ARCHITECTS ANNA WITOR, jako że została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu i który nie złożył w wymaganym terminie podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Jednocześnie, wobec faktu, że oferta przywołanego wyżej Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu, ziściła się przesłanka obligatoryjnego unieważnienia przedmiotowego postępowania określona w art. 255 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, jako że wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.