eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › Sukcesywna dostawa mleka i wyrobów mleczarskich w III i IV kwartale 2023r. dla Domu Pomocy Społecznej w ZawierciuOgłoszenie z dnia 2023-07-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa mleka i wyrobów mleczarskich w III i IV kwartale 2023r. dla Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000686470

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RZEMIESLNICZA

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32/6721573

1.5.8.) Numer faksu: 32/6722256

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dps.zawiercie.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.dps.zawiercie.powiat.finn.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/772780

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa mleka i wyrobów mleczarskich w III i IV kwartale 2023r. dla Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95a2f436-feba-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00330128

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047271/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywna dostawa mleka i wyrobów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu w III i IV kwartale 2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239225

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SRZP261-0025/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 87141,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mleka i wyrobów mleczarskich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu.
2.Szczegółowy rodzaj asortymentu oraz zakres zamówienia został określony w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. Ilości poszczególnych towarów podane w tym formularzu są ilościami przewidywanymi przez Zamawiającego, które zostały przyjęte w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zmiany ilości poszczególnych towarów w zależności od bieżących potrzeb przy jednoczesnym zachowaniu cen jednostkowych i do wysokości kwoty przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz prawo do możliwości ograniczenia zamówienia maksymalnie o 20 % jego zakresu.
3.Towary objęte zamówieniem oraz sposób ich dostarczenia Zamawiającemu muszą być zgodne z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia, Formularza asortymentowo-cenowego, obowiązującymi w zakresie przedmiotu zamówienia normami i atestami oraz przepisami prawa.
4.Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego: ul. Rzemieślnicza 9, 42-400 Zawiercie.
5.Realizacja zamówienia musi być zgodna z wdrożonymi i stosowanymi w zakładzie Wykonawcy zasadami systemu HACCP.
6.Dostawy będą odbywać się sukcesywnie, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie odrębnych zamówień określających min. ilość, asortyment towaru i termin dostawy. Zamówienia będą składane przez przedstawicieli Zamawiającego w uzgodniony wcześniej sposób: telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście.
7.Zamawiający wymaga, aby realizacja dostaw następowała w dni robocze, sześć razy w tygodniu.
8.Wykonawca zapewni dostawy w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w godzinach 07:00-08:00 rano.
W przypadku, gdy termin dostawy wypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy, dostawa zostanie realizowana w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień.
9.Wykonawca dostarczy towar środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
10.Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania towaru:
a)pierwszego gatunku, dopuszczonego do obrotu zgodnie z obowiązującymi wymogami, normami i atestami,
b)świeżego, czystego, nie uszkodzonego, bez obcych zapachów,
c)o gramaturze zgodnej z umową i zamówieniem,
d)w ilości zgodnej z zamówieniem.
11.Opakowania towarów powinny umożliwiać ich identyfikację zgodnie z dokumentem handlowym.
12.Wykonawca zapewni opakowanie towarów:
a)zgodne z wytycznymi sanitarnymi,
b)czyste, chroniące przed utratą właściwości spożywczych i walorów smakowych,
c)zabezpieczające przez zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie transportu.
Jeżeli wymaga tego specyfika towaru, Wykonawca dostarczy go w dodatkowym opakowaniu o cechach jak w zdaniu pierwszym.
13.Opakowania producentów dostarczonych towarów:
a)nie mogą wykazywać oznak naruszenia fabrycznego zamknięcia, uszkodzenia lub zabrudzenia,
b)muszą posiadać nadrukowaną informację, co najmniej o nazwie środka spożywczego, informację dotyczącą producenta,
dacie przydatności do spożycia.
14.Zamawiający wymaga, aby użyte do realizacji przedmiotu zamówienia pojazdy spełniały wymagania ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia od dnia 1 stycznia 2022r. udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów, w
udziale określonym w art. 68 ust. 3 tejże ustawy z uwzględnieniem ewentualnych zmian tego przepisu, polegających na zmniejszeniu wymaganego udziału bądź przesunięciu wskazanej w nim daty początkowej.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożenia oświadczenia dotyczącego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym przeznaczonych do realizacji przedmiotowego zamówienia w formie określonej w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 1 do
SWZ).
15.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały opisane w Projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 1 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 15511000-3 - Mleko

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15512000-0 - Śmietana

15530000-2 - Masło

15551300-8 - Jogurt

15551500-0 - Maślanka

15431100-9 - Margaryna

15542100-0 - Ser twarogowy

15550000-8 - Klasyfikowane produkty mleczarskie

15500000-3 - Produkty mleczarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 80973,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 84116,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 80973,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7220002329

7.3.3) Ulica: ul. Ludowa 122

7.3.4) Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

7.3.5) Kod pocztowy: 18-200

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 80973,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.