eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › Sukcesywna dostawa mleka i wyrobów mleczarskich w III i IV kwartale 2023r. dla Domu Pomocy Społecznej w ZawierciuOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa mleka i wyrobów mleczarskich w III i IV kwartale 2023r. dla Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000686470

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RZEMIESLNICZA

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32/6721573

1.5.8.) Numer faksu: 32/6722256

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dps.zawiercie.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.dps.zawiercie.powiat.finn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6492318342

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Parkowa 2

1.11.4.) Miejscowość: Zawiercie

1.11.5.) Kod pocztowy: 42-400

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.11.9.) Numer telefonu: +48 326710765

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuw-zawiercie.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www.cuw-zawiercie.4bip.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa mleka i wyrobów mleczarskich w III i IV kwartale 2023r. dla Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95a2f436-feba-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239225

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047271/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywna dostawa mleka i wyrobów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu w III i IV kwartale 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/772780

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/772780

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/transakcja/772780. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, szczegółowo omówionych w Rozdziale XII SWZ. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożone
oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że instrukcje
korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
b)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
c)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
d)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SRZP261-0025/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mleka i wyrobów mleczarskich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu.
2.Szczegółowy rodzaj asortymentu oraz zakres zamówienia został określony w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. Ilości poszczególnych towarów podane w tym formularzu są ilościami przewidywanymi przez Zamawiającego, które zostały przyjęte w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zmiany ilości poszczególnych towarów w zależności od bieżących potrzeb przy jednoczesnym zachowaniu cen jednostkowych i do wysokości kwoty przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz prawo do możliwości ograniczenia zamówienia maksymalnie o 20 % jego zakresu.
3.Towary objęte zamówieniem oraz sposób ich dostarczenia Zamawiającemu muszą być zgodne z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia, Formularza asortymentowo-cenowego, obowiązującymi w zakresie przedmiotu zamówienia normami i atestami oraz przepisami prawa.
4.Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego: ul. Rzemieślnicza 9, 42-400 Zawiercie.
5.Realizacja zamówienia musi być zgodna z wdrożonymi i stosowanymi w zakładzie Wykonawcy zasadami systemu HACCP.
6.Dostawy będą odbywać się sukcesywnie, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie odrębnych zamówień określających min. ilość, asortyment towaru i termin dostawy. Zamówienia będą składane przez przedstawicieli Zamawiającego w uzgodniony wcześniej sposób: telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście.
7.Zamawiający wymaga, aby realizacja dostaw następowała w dni robocze, sześć razy w tygodniu.
8.Wykonawca zapewni dostawy w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w godzinach 07:00-08:00 rano.
W przypadku, gdy termin dostawy wypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy, dostawa zostanie realizowana w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień.
9.Wykonawca dostarczy towar środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
10.Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania towaru:
a)pierwszego gatunku, dopuszczonego do obrotu zgodnie z obowiązującymi wymogami, normami i atestami,
b)świeżego, czystego, nie uszkodzonego, bez obcych zapachów,
c)o gramaturze zgodnej z umową i zamówieniem,
d)w ilości zgodnej z zamówieniem.
11.Opakowania towarów powinny umożliwiać ich identyfikację zgodnie z dokumentem handlowym.
12.Wykonawca zapewni opakowanie towarów:
a)zgodne z wytycznymi sanitarnymi,
b)czyste, chroniące przed utratą właściwości spożywczych i walorów smakowych,
c)zabezpieczające przez zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie transportu.
Jeżeli wymaga tego specyfika towaru, Wykonawca dostarczy go w dodatkowym opakowaniu o cechach jak w zdaniu pierwszym.
13.Opakowania producentów dostarczonych towarów:
a)nie mogą wykazywać oznak naruszenia fabrycznego zamknięcia, uszkodzenia lub zabrudzenia,
b)muszą posiadać nadrukowaną informację, co najmniej o nazwie środka spożywczego, informację dotyczącą producenta,
dacie przydatności do spożycia.
14.Zamawiający wymaga, aby użyte do realizacji przedmiotu zamówienia pojazdy spełniały wymagania ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia od dnia 1 stycznia 2022r. udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów, w
udziale określonym w art. 68 ust. 3 tejże ustawy z uwzględnieniem ewentualnych zmian tego przepisu, polegających na zmniejszeniu wymaganego udziału bądź przesunięciu wskazanej w nim daty początkowej.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożenia oświadczenia dotyczącego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym przeznaczonych do realizacji przedmiotowego zamówienia w formie określonej w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 1 do
SWZ).
15.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały opisane w Projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15511000-3 - Mleko

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15512000-0 - Śmietana

15530000-2 - Masło

15551300-8 - Jogurt

15551500-0 - Maślanka

15431100-9 - Margaryna

15542100-0 - Ser twarogowy

15550000-8 - Klasyfikowane produkty mleczarskie

15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium „CENA OFERTOWA” (C) o wadze 100 %. Podstawą przyznania punktów w kryterium „CENA OFERTOWA” będzie cena ofertowa brutto podana przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ) wynikająca wprost z podsumowania dokonanego na podstawie Formularza asortymentowo-cenowego (Załącznik nr 3 do SWZ). Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium „CENA OFERTOWA”, tj. przedstawiająca najniższą cenę, otrzyma maksymalną ilość 100 punktów. Pozostałym ofertom zostanie przyznana odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona według następującego wzoru:
C (CENA OFERTOWA)= cena najniższa brutto/cena oferty ocenianej brutto x100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wobec ustalonych standardów jakościowych odnoszących się do głównych elementów składających się na przedmiot niniejszego zamówienia, które zostały wskazane w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 3 do SWZ), Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kryterium ceny o wadze przekraczającej 60 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
4.zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje co najmniej jednym pojazdem spełniającym wymagania do przewozu żywności, dla którego Wykonawca posiada aktualną decyzję wydaną przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego lub Weterynaryjnego potwierdzającą
dopuszczenie pojazdu do przewozu żywności lub zaświadczenie o wpisaniu zakładu do rejestru zakładu podlegający Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Weterynaryjnej, z którego będzie wynikać, że Wykonawca dysponuje środkami transportu przystosowanymi i dopuszczonymi do przewozu żywności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1.oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021, poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SWZ);
2.odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (zgodnie z dyspozycją art. 274 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia powyższego dokumentu, jeżeli Wykonawca w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu (Załącznik nr 4 do
SWZ), wskaże źródła informacji dotyczące swojej działalności pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1.wykaz pojazdów (wykazu narzędzi), wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą (formularz ofertowy, formularz asortymentowo-cenowy) należy złożyć:
1.oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
2.jeżeli dotyczy: pełnomocnictwo (lub inny stosowny dokument) ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/-cych się o udzielenie zamówienia publicznego;
3.jeżeli dotyczy: Wykonawca korzystający z zasobów innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp składa stosowny dokument, np. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (Załącznik nr 7 do SWZ);
4.jeżeli dotyczy: Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie składają oświadczenie, z którego wynika, którą część zamówienia zrealizują poszczególni Wykonawcy (Załącznik nr 8 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.Pełnomocnictwo winno zostać załączone do oferty.
3.Oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 SWZ tj. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu (Załącznik nr 4 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, którą część zamówienia zrealizują poszczególni Wykonawcy (Załącznik nr 8 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
2.Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umownych (Załącznik nr 1 do SWZ).
3.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
4.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umownych.
5.Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/772780

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.