eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radzyń Podlaski › Poprawę bezpieczeństwa pracowników i pacjentów SPZOZ w Radzyniu Podlaskim- część IOgłoszenie z dnia 2021-12-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawę bezpieczeństwa pracowników i pacjentów SPZOZ w Radzyniu Podlaskim- część I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308407

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wisznicka 111

1.5.2.) Miejscowość: Radzyń Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 834132387

1.5.8.) Numer faksu: 834132387

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzozrp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: spzozrp.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawę bezpieczeństwa pracowników i pacjentów SPZOZ w Radzyniu Podlaskim- część I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd28d2b6-5372-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00329849

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012501/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont pomieszczeń III piętra

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 9/2021/ZP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1472992,93 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pt. „Poprawa bezpieczeństwa pracowników i pacjentów SPZOZ w Radzyniu Podlaskim – część I poprzez:
Zadanie 1- adaptację pomieszczeń III i V piętra budynku diagnostyczno-zabiegowego SPZOZ w Radzyniu Podlaskim szczegółowo opisana z zakresem wskazanym w treści niniejszej SWZ - załącznik nr 3.1 do SWZ dokumentacja budowlana

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44221220-3 - Drzwi przeciwpożarowe

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45431200-9 - Kładzenie glazury

45442110-1 - Malowanie budynków

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartość części: 1371810 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pt. „Poprawa bezpieczeństwa pracowników i pacjentów SPZOZ w Radzyniu Podlaskim – część I poprzez:
Zadanie 2- wymiana drzwi na drzwi ppoż i dymoszczelne na klatkach schodowych K1, K4, K5 SPZOZ w Radzyniu Podlaskim szczegółowo opisana z zakresem wskazanym w treści niniejszej SWZ - załącznik nr 3.2 do SWZ dokumentacja budowlana po zmianie

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44221220-3 - Drzwi przeciwpożarowe

45421131-1 - Instalowanie drzwi

4.5.5.) Wartość części: 101182,94 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia w całości postępowanie w części odnośnie zadania nr 1 i 2.
Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Do zadania nr 1 w niniejszym postępowaniu zostały złożone dwie oferty:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski
Zadanie nr 1 – 1 381 728,18 zł i ATLANTIK Robert Strojek ul. Słowackiego 31, 21-300 Radzyń Podlaski Zadanie nr 1 – 1 574 846,96 zł.
Do zadania nr 2 w niniejszym postępowaniu zostały złożone dwie oferty:
Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych Stanpoż Grzegorz Staniak Szerokie 56, 20-050 Konopnica Zadanie nr 2 – 158 000,00 zł i ATLANTIK Robert Strojek ul. Słowackiego 31, 21-300 Radzyń Podlaski Zadanie nr 2 – 139 004,38 zł.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota przeznaczona wynosi Zadanie nr 1 – 1 371 810 zł, Zadanie nr 2 – 101 182.94 zł.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia w całości postępowanie w części odnośnie zadania nr 1 i 2.
Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Do zadania nr 1 w niniejszym postępowaniu zostały złożone dwie oferty:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski
Zadanie nr 1 – 1 381 728,18 zł i ATLANTIK Robert Strojek ul. Słowackiego 31, 21-300 Radzyń Podlaski Zadanie nr 1 – 1 574 846,96 zł.
Do zadania nr 2 w niniejszym postępowaniu zostały złożone dwie oferty:
Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych Stanpoż Grzegorz Staniak Szerokie 56, 20-050 Konopnica Zadanie nr 2 – 158 000,00 zł i ATLANTIK Robert Strojek ul. Słowackiego 31, 21-300 Radzyń Podlaski Zadanie nr 2 – 139 004,38 zł.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota przeznaczona wynosi Zadanie nr 1 – 1 371 810 zł, Zadanie nr 2 – 101 182.94 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.