eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2022 R.Ogłoszenie z dnia 2021-12-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2022 R.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

1.3.) Oddział zamawiającego: MZKiD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000282056

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 1a

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542323243

1.5.8.) Numer faksu: 542323625

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum.wloclawek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.wloclawek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e8552c7-4c3e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2022 R.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e8552c7-4c3e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00328741

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006731/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2022 R.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00281601/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MZKiD-AG.216.2/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 836690,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie ochrony fizycznej obiektów muzealnych:
- Gmach Główny Muzeum, ul. Słowackiego 1a, Włocławek
- Muzeum Historii Włocławka, ul. Szpichlerna 19, Włocławek
- Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 6, Włocławek
- Muzeum Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12, Włocławek.
- Dwór w Kłóbce, gm. Lubień Kujawski

w szczególności:
1) Bezpośrednia, stała, ochrona fizyczna budynków muzeum w liczbie godzin określonych w załączniku 1 (Formularz ofertowy) do SWZ, będzie prowadzona przez pracowników ochrony Wykonawcy (po jednym pracowniku ochrony w każdym z ww. budynków muzeum).
2) Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do posiadania 2 kwalifikowanych pracowników ochrony do stałego nadzoru nad pracownikami ochrony i kontaktów roboczych z przedstawicielem Zamawiającego – specjalistą ds. administracji i kadr Muzeum.
3) Przez cały okres realizacji zamówienia pracownicy ochrony będą wspomagani przez specjalistyczne formacje ochronne Wykonawcy, jako grupy interwencyjne kierowane z centrum monitorowania Wykonawcy zamówienia.
4) Grupa interwencyjna powinna się składać co najmniej z dwóch pracowników Wykonawcy wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego, służbowe umundurowanie i oznakowane pojazdy interwencyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma grupami interwencyjnymi, które są zobowiązane do świadczenia usługi na każdorazowe wezwanie pracownika ochrony lub nadzoru Wykonawcy. Wezwanie musi nastąpić w sytuacjach określonych w załączniku 9 - Regulamin ochrony obiektów muzeum.
6) Dojazd grupy interwencyjnej do zagrożonego obiektu musi nastąpić na terenie miasta Włocławka w czasie do 10 min od momentu zgłoszenia, a w miejscowości Kłóbka do 30 min od momentu zgłoszenia.
7) Pracownicy ochrony muszą być wyposażeni w stosowne umundurowanie i identyfikator Wykonawcy, umożliwiający ich identyfikację oraz środki łączności bezprzewodowej i posiadać ciągły kontakt z grupami interwencyjnymi oraz nadzorującym pracownikiem ochrony
8) Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie i stosowanie przez osoby wykonujące przedmiot umowy wszelkich regulaminów, instrukcji, poleceń które obowiązują na terenie budynków Muzeum.

2. Zamawiający dopuszcza powierzanie czynności działań grup interwencyjnych podwykonawcom. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi. Powierzenie wykonanie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Jeżeli powierzenie podwykonawcy części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 572493,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 877929,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 572493,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Ochrony ARGUS sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8371635895

7.3.3) Ulica: ul. Piłsudskiego 169b/5

7.3.4) Miejscowość: Sochaczew

7.3.5) Kod pocztowy: 96-500

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

grupy interwencyjne, ARGUS GROUP q Sp. z o.o. ul. Łucka 15/1318, 00-842 Warszawa

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2435400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Integralną częścią umowy z wykonawcą są załączniki - Szczegółowy wykaz godzin ochrony obiektów w 2022 r. - zał. 1 i Regulamin ochrony obiektów muzeum - zał. nr 2.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.