eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2022 R.Ogłoszenie z dnia 2021-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2022 R.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

1.3.) Oddział zamawiającego: MZKiD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000282056

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 1a

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542323243

1.5.8.) Numer faksu: 542323625

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum.wloclawek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.wloclawek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2022 R.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e8552c7-4c3e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00281601

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006731/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2022 R.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e8552c7-4c3e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne:
a) w niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/mzkid_Wloclawek/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@muzeum.wloclawek.pl ,
b) Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postpowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”,
c) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie korzystania z systemu miniPortal” oraz „Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)”,
d) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,
e) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ul, Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek, tel. 54 232 36 25
2. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ustanowił inspektora ochrony danych osobowych – kontakt tel. 607 753475, e-mail daneosobowe24h@wp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu Postępowanie „OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2022 R.
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeni, o których mowa w art. 14 ust. 5.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZKiD-AG.216.2/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie ochrony fizycznej obiektów muzealnych:
- Gmach Główny Muzeum, ul. Słowackiego 1a, Włocławek
- Muzeum Historii Włocławka, ul. Szpichlerna 19, Włocławek
- Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 6, Włocławek
- Muzeum Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12, Włocławek.
- Dwór w Kłóbce, gm. Lubień Kujawski

w szczególności:
1) Bezpośrednia, stała, ochrona fizyczna budynków muzeum w liczbie godzin określonych w załączniku 1 (Formularz ofertowy) do SWZ, będzie prowadzona przez pracowników ochrony Wykonawcy (po jednym pracowniku ochrony w każdym z ww. budynków muzeum).
2) Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do posiadania 2 kwalifikowanych pracowników ochrony do stałego nadzoru nad pracownikami ochrony i kontaktów roboczych z przedstawicielem Zamawiającego – specjalistą ds. administracji i kadr Muzeum.
3) Przez cały okres realizacji zamówienia pracownicy ochrony będą wspomagani przez specjalistyczne formacje ochronne Wykonawcy, jako grupy interwencyjne kierowane z centrum monitorowania Wykonawcy zamówienia.
4) Grupa interwencyjna powinna się składać co najmniej z dwóch pracowników Wykonawcy wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego, służbowe umundurowanie i oznakowane pojazdy interwencyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma grupami interwencyjnymi, które są zobowiązane do świadczenia usługi na każdorazowe wezwanie pracownika ochrony lub nadzoru Wykonawcy. Wezwanie musi nastąpić w sytuacjach określonych w załączniku 9 - Regulamin ochrony obiektów muzeum.
6) Dojazd grupy interwencyjnej do zagrożonego obiektu musi nastąpić na terenie miasta Włocławka w czasie do 10 min od momentu zgłoszenia, a w miejscowości Kłóbka do 30 min od momentu zgłoszenia.
7) Pracownicy ochrony muszą być wyposażeni w stosowne umundurowanie i identyfikator Wykonawcy, umożliwiający ich identyfikację oraz środki łączności bezprzewodowej i posiadać ciągły kontakt z grupami interwencyjnymi oraz nadzorującym pracownikiem ochrony
8) Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie i stosowanie przez osoby wykonujące przedmiot umowy wszelkich regulaminów, instrukcji, poleceń które obowiązują na terenie budynków Muzeum.

2. Zamawiający dopuszcza powierzanie czynności działań grup interwencyjnych podwykonawcom. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi. Powierzenie wykonanie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Jeżeli powierzenie podwykonawcy części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże posiadanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 838).
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli będzie posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 złotych oraz przedstawi oświadczenie, w którym zobowiązuje się do kontynuowania ciągłości ubezpieczenia w wymaganej wysokości 2.000.000 zł na czas trwania umowy w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – należycie wykonuje, co najmniej 3 usługi w zakresie ochrony osób i mienia obiektu lub obiektów użyteczności publicznej, która spełnia łącznie następujące warunki:
- usługa wykonywana była przez okres co najmniej 12 miesięcy;
- wartość wykonanej usługi wynosiła co najmniej 400 000 zł brutto.
Uwaga!
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.
W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i czasu wykonywania danej usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (wartość i czas) wykonywania usługi wykonawca obowiązany jest podać w wykazie usług, (załącznik nr 8 do SWZ) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

b) dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tzn.: pracownikami ochrony każdego z obiektów muzeum, co najmniej 2 kwalifikowanymi pracownikami ochrony, nadzorujących pracowników ochrony oraz co najmniej 4 osobami, wchodzącymi w skład grup interwencyjnych (dotyczy także podwykonawców) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 9 do SWZ),

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w:
1) ust. 1 pkt 4 lit. a – zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie. Nie sumuje się doświadczenia zawodowego – argumentacja na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (sygn. akt: KIO 1495/14);
2) ust 1 pkt 4 lit. b SWZ – chociaż jeden z Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie lub łącznie spełnią warunek.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają czynności, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które czynności wykonają poszczególni wykonawcy - zał. nr 5 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zamawiający, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:
a) art. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b)art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.
według wzoru zał. nr 6 do SWZ
2) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 ustawy Pzp przedstawienia środka dowodowego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:
a) art. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
d) art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.
według wzoru zał. nr 6 do SW.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy PZP.
1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zamawiający żąda koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 838).
2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda wykazania posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 złotych oraz przedstawienia oświadczenia, w którym zobowiązuje się do kontynuowania ciągłości ubezpieczenia w wymaganej wysokości 2.000.000 zł na czas trwania umowy w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej.
3) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że należycie wykonał lub – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – należycie wykonuje, co najmniej 3 usługi w zakresie ochrony osób i mienia obiektu lub obiektów użyteczności publicznej, która spełnia łącznie następujące warunki:
- usługa wykonywana była przez okres co najmniej 12 miesięcy;
- wartość wykonanej usługi wynosiła co najmniej 400 000 zł brutto.
Uwaga!
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.
W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i czasu wykonywania danej usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (wartość i czas) wykonywania usługi wykonawca obowiązany jest podać w wykazie usług, (załącznik nr 8 do SWZ) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
b) Wykaz osób zdolnych do realizacji zamówienia tzn.: pracownikami ochrony każdego z obiektów muzeum, co najmniej 2 kwalifikowanymi pracownikami ochrony, nadzorujących pracowników ochrony oraz co najmniej 4 osobami, wchodzącymi w skład grup interwencyjnych (dotyczy także podwykonawców) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
4. Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
6. Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga wniesienia przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy.2 . Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.4. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – art. 118 ust 3 iart. 125 ust. 5 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy).5. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – art. 117 ust.4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy). 6. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum).
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców. Szczegółowe informacje zawiera rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
3. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału, o którym mowa w rozdziale XVI pkt I ppkt 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawarto w załączniku nr 7 do SWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy i ustawy Pzp. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 i ust.2
ustawy Pzp, Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili
zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: zmiany wynagrodzenia; zmiany wielkości przedmiotu zamówienia; zmiany terminu wykonania zamówienia; zmiany sposobu spełnienia świadczenia; zmiana wykonawcy lub podwykonawcy. Szczegółowe postanowienia dotyczące zmiany umowy zawarto w § 12 załącznika nr 7.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-02 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: http://epuap.gov.pl/mzkid_Wloclawek/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-02 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zawiera umowę ̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż ̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środku komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć ́ umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią zał. Nr 7 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się ̨ od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zmawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić ́ postępowanie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.