eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w PrzemkowieOgłoszenie z dnia 2022-09-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Polkowicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647239

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Sebastiana 1

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 767461500

1.5.8.) Numer faksu: 767461501

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatpolkowicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatpolkowicki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-acf4eaac-13df-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00328361

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017391/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294316/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZDP.254.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie.
2. Na realizację zadania Powiat Polkowicki uzyskał wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/7505/PolskiLad oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
3. Przedmiot zamówienia, jak w ust. 1 obejmuje w szczególności:
a) budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej – ok. 630 mb. (ok. 1450 m2),
b) budowę/przebudowę zjazdów na posesję – 18 szt. (ok. 540 m2) o nawierzchni z kostki kamiennej
c) przebudowę jezdni wraz z remontem konstrukcji (6 m szerokości) – 342 mb (ok. 2.620 m2),
d) budowę wyniesionych skrzyżowań – 2 szt. (ok. 590 m2),
e) budowę miejsc postojowych, o nawierzchni z kostki kamiennej (ok. 78m2),
f) budowę nawierzchni utwardzonych z koski kamiennej ((ok. 100m2),
g) budowę oświetlenia drogowego na odcinku ok 350 mb, lampy: 12 szt. (L6/1 – 2 oprawy, L5/1 – dwie oprawy, L4/1, L1/2, L2/2, L3/2, L4/2, L5/2, L10/2, L11/2 – 2 oprawy, L12/2 – 2 oprawy, L13/2 – 2 oprawy), słupy aluminiowe anodowane, kolor inox, wys. h=8 m, oprawy LED, przystosowane do montażu kamer monitoringu i oświetlenia świątecznego, z zasilaczem regulowanym i sterownikiem obsługującym system sterowania Schreder zastosowany w zrealizowanej części nr 1; doświetlenie przejścia dla pieszych – lampy: 9 szt. (L7/1, L3/1, L4/2, L1/1, L2/1, L6/2, L8/2, L7/2, L9/2), słupy aluminiowe anodowane, kolor inox, wys. h=5 m, oprawy LED z optyką dla przejść dla pieszych z ruchem prawostronnym); montowane oświetlenie winno być tożsame z oświetleniem wybudowanym w ramach części nr 1,
h) budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok 691 mb, w tym odcinki:
• rura lita PCV-U SN12 DN315 – ok. 225 mb
• rura lita PCV-U SN12 DN200 – ok. 316 mb
• rura lita PCV-U SN8 DN200 – ok. 10 mb
• rura lita PCV-U SN8 DN160 – ok. 10 mb
• rura GRP SN10 DN400 – odcinek ok. 48 mb
• rura GRP SN10 DN500 – odcinek ok. 48 mb
• rura GRP SN10 DN600 – odcinek ok. 34 mb
• studnie z kręgów betonowych ø1200 z włazem żeliwnym klasy D400 – 22 szt.
• studnie PP DN600 z włazem żeliwnym klasy D400 – 2 szt.
• studnie PP DN425 z włazem żeliwnym klasy D400 – 17 szt.
i) budowę kanału technologicznego o długości 329 mb od S1 do S8,
j) wprowadzenie nowego oznakowania pionowego oraz poziomego (grubowarstwowego) zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacja ruchu,
k) wycięcie 46 szt. drzew.
l) wykonanie nasadzeń zastępczych: lipa drobnolistna o obwodzie pnia min. 14 - 16 cm (mierzony na wysokości 100 cm) – 26 szt., wraz z pielęgnacją nasadzonej zieleni w okresie gwarancji wraz z kratami wokół drzew i nawierzchnią z kostki kamiennej 9/11 cm – 12 szt. lub palikowaniem - 14 szt.,
m) nasadzenia zieleni niskiej – ok 900 m2
n) montaż elementów małej architektury (ławki parkowe) – 2 szt.
4. Szczegóły sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Załączniku nr 11 do SWZ – dokumentacja projektowa, zawierająca: projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiOR, docelową organizację ruchu, czasową organizację ruchu, opinię o geotechnicznych warunkach podłoża.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza i może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 3.850.000,00 zł.
2. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty:
Oferta nr 1, Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o, z/s. ul. Mickiewicza 63 67-200 Głogów, na kwotę: 5.595.421,61 zł
Oferta nr 2, Wykonawcy: Firma BRESSO Jan Bresso, z/s Guzice Piaskownia, 59-101 Polkowice 3.063.514,37 zł
Oferta nr 3, Wykonawcy: RAGEN Sp. z o.o., z/s ul. Sikorskiego 48, 67-200 Głogów, na kwotę 4.567.863,64 zł
3. Oferta nr 2 - z najniższą ceną - podlega odrzuceniu jako oferta z rażąco niską ceną.
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
W trakcie badania ofert, z uwagi na fakt, że cena podana w ofercie nr 2, jest niższa o ponad 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwał w dniu 23.08.2022r. Oferenta do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
1) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;
2) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
3) wyliczenia ceny za wykonanie poszczególnych elementów przedmiotowego zamówienia,
w tym ceny:
a) budowy chodnika o nawierzchni z kostki betonowej ,
b) budowy/przebudowy zjazdów na posesję,
c) przebudowy jezdni wraz z remontem jej konstrukcji,
d) budowy wyniesionych skrzyżowań,
e) budowy miejsc postojowych i nawierzchni utwardzonych z kostki kamiennej,
f) budowy oświetlenia drogowego,
g) budowy kanalizacji deszczowej,
h) budowy kanału technologicznego,
i) wprowadzenia nowego oznakowania pionowego oraz poziomego (grubowarstwowego),
j) wycięcia drzew,
k) wykonanie nasadzeń zastępczych i nasadzeń zieleni niskiej,
l) montaż elementów małej architektury,
w terminie do dnia 26.08.2022 r, godz. 15:00.
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Oferent nie złożył wyjaśnień.
W związku z powyższym Zamawiający ma obowiązek odrzucić ofert na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp.: „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.”
4. Ceny pozostałych ofert (oferty nr 1 oraz oferty nr 3), przekraczają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia, tj. kwotę 3.850.000,00 zł
5. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4567863,64

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5595421,61 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.