eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w PrzemkowieOgłoszenie z dnia 2022-08-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Polkowicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647239

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Sebastiana 1

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 767461500

1.5.8.) Numer faksu: 767461501

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatpolkowicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatpolkowicki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 390688630

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: św. Sebastiana 1

1.11.4.) Miejscowość: Polkowice

1.11.5.) Kod pocztowy: 59-100

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.11.9.) Numer telefonu: 767299265

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pzdp.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://powiatpolkowicki.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-acf4eaac-13df-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294316

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017391/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/porta

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Kom. w post. o udz. zam., w tym skł. Ofert, wymiana infor. oraz przekaz. dok. lub oświadczeń między Zam. a Wyk. odbywa się przy użyciu środków komun. elektr. tj.: a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ - strona internetowa prowadzonego postępowania (Ogł. o zam., dok. Zam., w tym SWZ i Infor. dla wyk. o post., szyfrowanie oferty, formularze ePuap)b) ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia lub https://epuap.gov.pl/wps/portal (form. do kom., SKŁADANIE OFERT) c) poczty elektronicznej (kores. oprócz Ofert): biuro@pzdp.pl, a.laszczyńska@pzdp.pl, e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (Ogłosz. O Zam., infor. o postęp.) Przez śr. kom. elektr. rozumie się śr. kom. elektr. zdef. w ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świad. usług drogą elektron. 2.Wyk. zamierzający wziąć udział w post. o udz. zam. publ. musi posiadać konto na ePUAP. Wyk. posiad. konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 3. Wym. tech. i organ. wysył. i odb. dok. elektr., elekt. kopii dok. i ośw. oraz inf. przek. przy ich użyciu opisane zostały w Reg. korzystania z systemu miniPortal oraz War. korzyst. z elektr. Platformy usług admin. publ. (ePUAP). Reg. dostęp. są odpow. o na miniPortalu , ePUAPu . Przed przyst. do wysył. i odb. w/w dokum. Wyk. powinien zapoz. się z akt. i bieżącymi regul. i instruk. korzystania z miniPortalu oraz ePUAP, oraz do postęp. Zgodnie z nimi. 4. Za datę przek. Oferty, oświadcz., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiot. śr. dowod, przed..śr. dowod. oraz innych informacji, ośw. lub dok., przekaz. w post., przyjmuje się datę ich przek. na ePUAP, a w przypadku kom. za pomocą poczty e-mail, datę wpływu na ser. rozporz. PRM z dnia 30.12.2020 r. w spr. sp. sporządz. i przekaz. infor. oraz wym. techn. dla dok. elektr.oraz środków kom. elektr. w post. o udziel. zam. pub. lub konkursie. 6. W celu skr. m.in. czasu udziel. odp. na pytania Zam. zaleca, aby kores. elektr.(inna niż Oferta Wyk. i zał. do Oferty) odbywała się za pomocą poczty elek. na adres: biuro@pzdp.pl, DW: a.laszczynska@pzdp.pl. Maks. rozm. plik.przesył. za poś. poczty elektr. wynosi 20MB. 7.Jeżeli Zam. lub Wyk .przek. ośw., wnioski, zawiad. oraz info. za pomocą poczty elek., każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwł. Potw. fakt ich otrzym. 8.Wyk. ma także możliwość kom. się elek. za pomocą dedy. form. dost. na ePUAP oraz udostęp. przez miniPortal („Formularz do komunikacji”). Kores. przesłana za pomocą tego form. (poza ofertą i zał. do niej ośw., dokum.) nie może być szyfrowana. Adres skrzynki ePUAP Zam. na którym prowadzona będzie koresp. związana z postęp: /a445t5dwsw/SkrytkaESP oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. 9. We wszelkiej kores. związ. z niniej. post. Zam. i Wyk. posług. się nr postęp. nadanym przez Zam. 10. Zam. zaleca, aby przy korzystaniu z Formularzy do kom. lub skł. ofert w miniPortalu przy wyborze rodzaju ident. Post.(krok 1 Formularza do komunikacji lub Formularza do skł. ofert) posł. się nr opub. w BZP Ogłosz. o zam. (nr Ogł. o zam. znajduje się w treści opub. Ogłosz. o zamówieniu w Sekcji II pkt. 2.5) wybierając opcję 2 tj. „Nr ogł BZP”. Działanie takie spowod. Autom. zaczytanie danych Zam. i prow. post.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgod. z art. 13 ust. 1 i 2 roz. PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27.042016 r. w spr. ochr. osób fiz. wz z przetw. danych os. i w spr. swobod. Przep. takich danych oraz uchyl. dyrektywy 95/46/WE (og. Roz. o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4.05.2016 r., str. 1; zw. dalej „RODO”) inf., że: 1) adm. Pani/Pana danych os. jest Starosta Polkowicki zs ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice, 2) adm. wyzn. Insp. Danych Os., z którym można się kont. e-mail: iod@powiatpolkowicki.pl bądź ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice, 3) Pani/Pana dane os. Przet. będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zw. z przed. post. o udziel. zam. pub., prowadz. w trybie podst. z moż. negocjacji art. 6 ust. 1 lit b RODO do podjęcia działań przed zaw. umowy a nast. w celu zaw. i wykon. umowy, 4) odb. Pani/Pana danych os. będą os. lub podmioty, którym udostęp. zost. dok. Post. w oparciu o art. 18 i 74 ustawy Pzp Pania / Pana dane udost. będą pod. św. adm. usługi, które dla realiz. celów są niezbędne, w tym w szcz. podm. św. usługi inform., wsparcia techn. i organ., 5) Pani/Pana dane os. będą przech., zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakoń. post. o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy przek. 4 lata, okres przech. obejmuje cały czas tr. umowy, 6) obow. podania przez Panią/Pana danych os. jest wym. ust. okr. w przepis. ustawy Pzp, zwiąż. z udziałem w post. o udzielenie zam. pub, 7) w odnieś. do Pani/Pana danych os. decyzje nie będą podejm. w sposób zautom., stos. do art. 22 RODO, 8) posiada Pani/Pan: a) na podst. art. 15 RODO prawo dost. do danych os. Pani/Pana dot. (w przyp., gdy skorz. z tego prawa wym. po stronie adm. niewspółm. dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zob. do wskaz. dodat. infor. mających na celu sprec. żądania, w szcz. podania nazwy lub daty post. o udzielenie zam. pub. lub konkursu albo sprecyz. nazwy lub daty zakoń. post. o udzielenie zam.), b) na podst. art. 16 RODO prao do sprost. Pani/Pana danych os. (skorz. z prawa do sprost. nie może skut. zm. wyniku post. o udzielenie zam. pub. ani zm. postan. umowy w zakr. niezgod. z ustawą Pzp oraz nie może nar. integ. prot. oraz jego zał.), c) na podst. art. 18 RODO prawo żąd. od adm. ogranicz. przetw. danych os. z zastrz. okresu trwania post. o udzielenie zam. publ. lub konkursu oraz przyp., o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (pr. do ogran. przetw. nie ma zastos. w odnieś. do przech., w celu zapew. korzyst. ze śr. ochrony prawnej lub w celu och. praw innej os. fiz. lub praw., lub z uwagi na ważne wzg. inter. publicz. UE lub państwa człon.), d) prawo do wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetw. danych os. Pani/Pana dotycz. narusza przepisy RODO, 9) nie przysnął. Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO pr. do usunięcia danych os., b) pr. do przenosz. danych os., o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podst. art. 21 RODO prawo sprz., wobec przetw. danych os., gdyż podst. prawną przetw. Pani/Pana danych os. jest art. 6 ust. 1 lit. c lub b RODO, 10) przysnął. Pani/Panu prawo wnieś. sk. do org. nadzor. na niezgodne z RODO przetw. Pani/Pana danych os. przez adm. Org. wł. dla przedm. skargi jest UODO, ul. Stawki 2, 00-193 W-wa. 2. Jednocześnie Zam. infor., że Wyk. jest zobow. wypełnić obow. infor. przew. w art. 13 lub art. 14 RODO (rozp. PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w spr. ochr. os. fiz. wz z przet. danych os. i w spr. swob.o przep. takich danych oraz uchylenia dyrek. 95/46/WE (ogólne rozp. o och. danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec os. fiz., od których dane os. bezpoś. lub poś. pozyskał w celu ubieg. się o udziel. zam. publ. w niniejszym post.”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZDP.254.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie.
2. Na realizację zadania Powiat Polkowicki uzyskał wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/7505/PolskiLad oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
3. Przedmiot zamówienia, jak w ust. 1 obejmuje w szczególności:
a) budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej – ok. 630 mb. (ok. 1450 m2),
b) budowę/przebudowę zjazdów na posesję – 18 szt. (ok. 540 m2) o nawierzchni z kostki kamiennej
c) przebudowę jezdni wraz z remontem konstrukcji (6 m szerokości) – 342 mb (ok. 2.620 m2),
d) budowę wyniesionych skrzyżowań – 2 szt. (ok. 590 m2),
e) budowę miejsc postojowych, o nawierzchni z kostki kamiennej (ok. 78m2),
f) budowę nawierzchni utwardzonych z koski kamiennej ((ok. 100m2),
g) budowę oświetlenia drogowego na odcinku ok 350 mb, lampy: 12 szt. (L6/1 – 2 oprawy, L5/1 – dwie oprawy, L4/1, L1/2, L2/2, L3/2, L4/2, L5/2, L10/2, L11/2 – 2 oprawy, L12/2 – 2 oprawy, L13/2 – 2 oprawy), słupy aluminiowe anodowane, kolor inox, wys. h=8 m, oprawy LED, przystosowane do montażu kamer monitoringu i oświetlenia świątecznego, z zasilaczem regulowanym i sterownikiem obsługującym system sterowania Schreder zastosowany w zrealizowanej części nr 1; doświetlenie przejścia dla pieszych – lampy: 9 szt. (L7/1, L3/1, L4/2, L1/1, L2/1, L6/2, L8/2, L7/2, L9/2), słupy aluminiowe anodowane, kolor inox, wys. h=5 m, oprawy LED z optyką dla przejść dla pieszych z ruchem prawostronnym); montowane oświetlenie winno być tożsame z oświetleniem wybudowanym w ramach części nr 1,
h) budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok 691 mb, w tym odcinki:
• rura lita PCV-U SN12 DN315 – ok. 225 mb
• rura lita PCV-U SN12 DN200 – ok. 316 mb
• rura lita PCV-U SN8 DN200 – ok. 10 mb
• rura lita PCV-U SN8 DN160 – ok. 10 mb
• rura GRP SN10 DN400 – odcinek ok. 48 mb
• rura GRP SN10 DN500 – odcinek ok. 48 mb
• rura GRP SN10 DN600 – odcinek ok. 34 mb
• studnie z kręgów betonowych ø1200 z włazem żeliwnym klasy D400 – 22 szt.
• studnie PP DN600 z włazem żeliwnym klasy D400 – 2 szt.
• studnie PP DN425 z włazem żeliwnym klasy D400 – 17 szt.
i) budowę kanału technologicznego o długości 329 mb od S1 do S8,
j) wprowadzenie nowego oznakowania pionowego oraz poziomego (grubowarstwowego) zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacja ruchu,
k) wycięcie 46 szt. drzew.
l) wykonanie nasadzeń zastępczych: lipa drobnolistna o obwodzie pnia min. 14 - 16 cm (mierzony na wysokości 100 cm) – 26 szt., wraz z pielęgnacją nasadzonej zieleni w okresie gwarancji wraz z kratami wokół drzew i nawierzchnią z kostki kamiennej 9/11 cm – 12 szt. lub palikowaniem - 14 szt.,
m) nasadzenia zieleni niskiej – ok 900 m2
n) montaż elementów małej architektury (ławki parkowe) – 2 szt.
4. Szczegóły sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Załączniku nr 11 do SWZ – dokumentacja projektowa, zawierająca: projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiOR, docelową organizację ruchu, czasową organizację ruchu, opinię o geotechnicznych warunkach podłoża.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 420 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 17. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego. Powyższe zamówienie udzielane będzie mogło być w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia w przypadku konieczności wykonania powtórzenia podobnych do udzielonych robót budowlanych. Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane zostały określone w umowie podstawowej w szczególności: w zakresie okresów gwarancji, wysokości kar umownych i obowiązków stron pod warunkiem, że wystąpi potrzeba ich realizacji, a Zamawiający będzie dysponował odpowiednimi środkami finansowymi na ich wykonanie. Cena za wykonanie robót podobnych zostanie ustalona podczas negocjacji na podstawie kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, wbudowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (PKD dla robót drogowych) na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 zł wraz z przedłożeniem stosownego dokumentu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
A. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na drogach kategorii: gminnej, powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane, obejmującą swym zakresem wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej lub kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 1.500 m2 każda.(Załącznik nr 9 do SWZ). Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. Do wykazu robót należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
B. dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia osobą na stanowisko kierownika budowy. Proponowana osoba musi posiadać uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy/robót w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami bez ograniczeń i mającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami drogowymi, od momentu uzyskania uprawnień budowlanych (Załącznik nr 10 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., w tym również oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 7 do SWZ;
3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
4) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
6) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia do oferty, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
7) Wykonawca, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniającym zasoby celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o ile jest on znany na tym etapie, przedstawia do oferty oświadczenie tego podmiotu potwierdzające brak podstaw wykluczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedłożenie przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie wymóg dotyczy każdego z Wykonawców. Powyższy wymóg dotyczy także podmiotów udostepniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1. W sytuacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty Wykonawcy zobowiązani są dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podpisane odpowiednio przez osoby umocowane do reprezentowania tych Wykonawców.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także spółki cywilne), w oparciu o art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. nr rachunku 25 1240 3464 1111 0010 4690 9469 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania PZDP.254.5.2022”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w rozdziale X ust. B pkt. 2 ppkt. 1) niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają z zastrzeżeniem art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, tj. „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane” – co winno mieć odzwierciedlenie w oświadczeniu składanym zgodnie z art. 117 ust. 4
ustawy Pzp.
7. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dotyczy również wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy bowiem traktować jak wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały opisane we wzorze umowy stanowiących załacznik nr 12 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę dostępną pod adresem: www.miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.