eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sławno › Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina SławnoOgłoszenie z dnia 2021-12-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Sławno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sławno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979909

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: M. C. Skłodowskiej 9

1.5.2.) Miejscowość: Sławno

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 59 810 67 10

1.5.8.) Numer faksu: +48 59 810 67 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaslawno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.slawno.ibip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://ug.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=228508&idCatalog=391378

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Sławno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19f4e769-407e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00328325

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002324/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa obiektu Przedszkola w miejscowości Bobrowice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

RPO WZ na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich” w związku z realizacją projektu „Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Bobrowice”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00261510/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RSSA.271.33.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3572212,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. „Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Sławno” zlokalizowanej na dz. nr 242/2 obręb ewidencyjny Bobrowice, Gmina Sławno, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi.
2. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza budowy Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Sławno, z uwzględnieniem zapisów SWZ.
3. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych „Budowy Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Sławno” zawierają:
1) Projekt Budowlany:
a) Dokumentacja formalno – prawna,
b) Architektura,
c) Konstrukcja,
d) Drogi,
e) Instalacje Sanitarne,
f) Instalacje Elektryczne.
2) Projekt Wykonawczy:
a) Architektura:
 Zestawienie przegród pionowych i poziomych,
 Zestawienie powierzchni wraz z materiałami wyk. Podłogi, ścian, sufitów,
 Lista materiałowa,
 Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu,
 Projekt wykonawczy budynku przedszkola, wiaty gospodarczej,
 Projekt wykonawczy zestawienia, detale architektoniczne, wnętrza.
b) Konstrukcja, Projekt Wykonawczy przedszkola, wiaty gospodarczej,
c) Drogi, Projekt Wykonawczy Drogowy,
d) Instalacje sanitarne:
 Projekt przebudowy sieci wodociągowej, przyłącza wody i zewnętrznych instalacji sanitarnych,
 Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych wewnętrznych.
e) Instalacje elektryczne, Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych,
f) Instalacji niskoprądowych, Projekt wykonawczy instalacji niskoprądowych zewnętrznych i wewnętrznych,
3) Projekt wykonawczy – Rewizja A. Architektura, konstrukcja, inst. sanitarne, inst. elektryczne.
4) Projekt wykonawczy – Zmiana 2021 Architektura, konstrukcja, inst. sanitarne, inst. elektryczne.
5) Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych dla zabudowy wymienników gruntowych w celu wykorzystania ciepła ziemi dla potrzeb ogrzewania budynku przedszkola na terenie działki nr 242/2, obręb 0001 w Bobrowicach;
6) Specyfikacje:
a) Specyfikacja ogólnobudowlana ogólna,
b) Specyfikacja ogólnobudowlana szczegółowa,
c) Specyfikacja techniczna drogowa,
d) Specyfikacja techniczna instalacje sanitarne zewnętrze,
e) Specyfikacja techniczna instalacje sanitarne wewnętrzne,
f) Specyfikacja techniczna instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne,
g) Specyfikacja techniczna instalacje niskoprądowe zewnętrzne i wewnętrzne.
h) Dokumenty te powinny być wykorzystane do sporządzenia kosztorysu ofertowego i zestawienia rzeczowo – finansowego (Załącznik nr 8 do umowy).

Przedmiar robót załączony do dokumentacji przetargowej elementem pomocniczym, należy go zweryfikować z SWZ i nie jest podstawą wyceny robót przez Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać projekt budowlano – wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ i załączniku nr 2 do SWZ pn. „Uwagi dotyczące realizacji zamówienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.”

Zamawiający zastrzega, że działy kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę powinny odpowiadać działom harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do postępowania przetargowego.

4. Charakterystyka budynku.
Budynek przedszkola gminnego w Bobrowicach to obiekt jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, składający się z dwóch takich samych, przesuniętych względem siebie prostopadłościennych brył o dwuspadowych dachach połączonych centralnie zlokalizowanym holem głównym. Ściany na ławach fundamentowych, słupy żelbetowe prostokątne o zmiennej szerokości, na stopach fundamentowych. Ściany trójwarstwowe, murowane z bloczków silikatowych o grubości 24 cm, izolacja termiczna z systemowej wełny mineralnej do fasad wentylowanych o grubości 15 cm, pustka powietrzna 3 cm, okładzina elewacyjna cegła klinkierowa o grubości 12 cm. Dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 40°. Więźba dachowa z kratownic drewnianych (dźwigarów) poszycie wykonane z dachówki ceramicznej.
Instalacje: kanalizacyjna, wodociągowa, deszczowa, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, centralnego ogrzewani, ciepłej wody użytkowej, elektryczna, teletechniczna, fotowoltaiki. Źródłem ciepła jest kocioł na gaz zasilany z butli.
Dane liczbowe dotyczące przedmiotu inwestycji:
1) Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 605 m2,
2) Powierzchnia użytkowa projektowanego budynku w tym: 515,41 m2,
3) Kubatura – 3447 m3.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:

1) Roboty budowlane:
a) Stan zero;
b) Stan surowy:
 Ściany;
 Konstrukcje żelbetowe i betonowe;
 Dach –konstrukcja, pokrycie, obróbki blacharskie;
 Stolarka okienna i drzwiowa –zewnętrzna;
 Elewacje;
c) Stan wykończeniowy wewnętrzny;
 Tynki i elementy z płyt GK, okładziny – Ściany;
 Tynki i elementy z płyt GK, okładziny – Sufity;
 Roboty malarskie;
 Stolarka drzwiowa – Wewnętrzne;
 Podłoża i posadzki;
 Elementy Kowalsko – Ślusarskie;
 Wyposażenie wewnętrzne;

2) Drogi – zjazd z drogi krajowej DK-6.

3) Instalacje sanitarne wewnętrzne:
a) Instalacja wodociągowa;
b) Instalacja hydrantowa;
c) Zestawy wodomierzowe;
d) Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;
e) Wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej;
f) Instalacja centralnego ogrzewania;
g) Instalacja centralnego ogrzewania podłogowego;
h) Wentylacja mechaniczna;
i) Zasilanie central wentylacyjnych;
j) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

4) Instalacje sanitarne zewnętrzne:
a) Zewnętrzna instalacja gazu;
b) Zewnętrzna kanalizacja sanitarna – tylko wyjście z budynku na odległość 2 m. od budynku;
c) Przyłącze wodociągowe;

5) Instalacja elektryczna wewnętrzna:
a) Instalacja wewnętrzna;
 Koryta kablowe;
 Tablice rozdzielcze;
 Kable i przewody;
 Oświetlenie i osprzęt elektroinstalacyjny;
 Instalacja odgromowa;
 Połączenia wyrównawcze;
b) Układanie linii kablowych nN;
c) Fotowoltaika;

6) Teletechnika:
a) Instalacja sygnalizacji pożaru;
b) System sygnalizacji włamania;
c) System telewizji dozorowej;
d) Nagłośnienie;
e) Okablowanie strukturalne;
f) Przyłącze telekomunikacyjne;

7) Adaptacja pomieszczenia jadalni na salę zajęć.

8) Zamówienie nie obejmuje poniższych prac:
a) Wykonania zewnętrznego tarasu oraz wiaty;
b) Wykonania robót przygotowawczych: rozbiórki dotychczasowego placu zabaw, wycinki drzew i krzewów, usunięcia warstwy humusu;
c) Instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej (instalację wewnętrzną należy wyprowadzić z budynku na odległość 2 mb. i pozostawić zaślepiona systemowym korkiem);
d) Instalacji wodociągowej ogrodowej (instalację należy wyprowadzić z budynku i również zaślepić;
e) Instalacji kanalizacji deszczowej zewnętrznej;
f) Instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego;
g) Budowy dróg, chodników, parkingów, schodów zewnętrznych;
h) Zagospodarowania terenu, zieleni, ogrodu sensorycznego, placu zabaw, ogrodzenia;
i) Przyłącza telekomunikacyjnego.
j) Elementy wyposażenia wewnętrznego: siedzisko –wg PW, Blat pod umywalki wpuszczane /zlewy wpuszczane/nablatowe – wg PW, Wyposażenie – wg.
k) Przełożenia zewnętrznej sieci wodociągowej.
l) Wykonania mikroinstalacji na budynku.

9) UWAGA nr 1: Zamawiający w załączniku nr 2 do SWZ zawarł uwagi dotyczące realizacji zamówienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

10) UWAGA nr 2: Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zamówienie zostało podzielone, na co najmniej 2 części. Na budowie będą realizowane równolegle w 2022 roku roboty wyłączone z niniejszego zamówienia (zgodnie z punktem 5, podpunktem 8) SWZ. W trakcie realizacji robót, przez co najmniej dwóch wykonawców, Zamawiający wyznaczy koordynatora robót. Koordynatorem robót będzie przedstawiciel Zamawiającego.

11) UWAGA nr 3: Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym w trakcie procedury zgłoszenia i pozwolenia na użytkowania w typ sporządzenia dokumentacji odbiorowej do pozwolenia na użytkowanie w realizowanym przez siebie zakresie.

12) UWAGA nr 4: Wykonawca zapewni możliwość oraz wyraża zgodę na korzystanie w trakcie realizacji budowy na korzystanie przez innych wykonawców ze zjazdu z drogi krajowej i czasowej drogi wewnętrznej zrealizowanej na czas budowy.

13) UWAGA nr 5: Wykonawca wydzieli i ogrodzi własne zaplecze budowy.

6. Etapowanie inwestycji. Zamówienie należy wykonać w dwóch etapach:
1) Etap 1: Wykonanie stanu surowego zamkniętego z ociepleniem zewnętrznym. Za stan surowy zamknięty Zamawiający uważa wykonanie przegród zewnętrznych, stropodachu, dachu i warstw izolacji, tak by możliwe było wykonanie badań termowizyjnych. Etap 1 należy wykonać do 175 dni od dnia podpisania umowy;
2) Etap 2: Wykonanie pozostałych prac zakresu zamówienia do 259 dni od dnia podpisania umowy.
7. Plac budowy należy ogrodzić i oznakować zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
8. Prowadzenie robót na budowie:
1) za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony przez niego kierownik budowy;
2) wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac.
9. Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia:
1) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptację Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego);
2) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczególności jego dozór;
3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu;
4) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością;
c. d. w SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3988063,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4377226,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3988063,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EUROPLAST Izabela Rogozińska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8391689256

7.3.3) Ulica: ul. Wileńska 21

7.3.4) Miejscowość: Słupsk

7.3.5) Kod pocztowy: 76-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3988063,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 223 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.