eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sławno › Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina SławnoOgłoszenie z dnia 2021-11-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Sławno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sławno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979909

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: M. C. Skłodowskiej 9

1.5.2.) Miejscowość: Sławno

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 59 810 67 10

1.5.8.) Numer faksu: +48 59 810 67 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaslawno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.slawno.ibip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Sławno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19f4e769-407e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00261510

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002324/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa obiektu Przedszkola w miejscowości Bobrowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

RPO WZ na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich” w związku z realizacją projektu „Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Bobrowice”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://ug.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=228508&idCatalog=391378

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP-u dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający w Rozdziale I podaje link do strony postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej „RODO” informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych jest Gmina Sławno – Urząd Gminy Sławno, 76-100 Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, tel. +48 59 810 67 10,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;
2. we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14 lub na adres wskazany powyżej;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Sławno” RSSA.271.33.2021, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz jego realizacji;
4. dane osobowe mogą zostać przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania przetargowego w oparciu o art. 18, 19, 74, 75 i 76 ustawy Pzp oraz podmiotom, które na mocy obowiązujących przepisów prawa mogą dokonywać oceny, weryfikacji i kontroli prowadzonego postępowania i realizacji zadania, w tym w szczególności dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków finansowych pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej;
5. dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
6. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących terminów archiwizacji, w tym w szczególności w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz ustawy Pzp;
7. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikają z ustawy Pzp;
8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO;
9. osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
1) dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;
3) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z wyjątkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. osoba, której dane dotyczą nie ma prawa do:
1) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;
2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RSSA.271.33.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. „Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Sławno” zlokalizowanej na dz. nr 242/2 obręb ewidencyjny Bobrowice, Gmina Sławno, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi.
2. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza budowy Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Sławno, z uwzględnieniem zapisów SWZ.
3. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych „Budowy Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Sławno” zawierają:
1) Projekt Budowlany:
a) Dokumentacja formalno – prawna,
b) Architektura,
c) Konstrukcja,
d) Drogi,
e) Instalacje Sanitarne,
f) Instalacje Elektryczne.
2) Projekt Wykonawczy:
a) Architektura:
 Zestawienie przegród pionowych i poziomych,
 Zestawienie powierzchni wraz z materiałami wyk. Podłogi, ścian, sufitów,
 Lista materiałowa,
 Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu,
 Projekt wykonawczy budynku przedszkola, wiaty gospodarczej,
 Projekt wykonawczy zestawienia, detale architektoniczne, wnętrza.
b) Konstrukcja, Projekt Wykonawczy przedszkola, wiaty gospodarczej,
c) Drogi, Projekt Wykonawczy Drogowy,
d) Instalacje sanitarne:
 Projekt przebudowy sieci wodociągowej, przyłącza wody i zewnętrznych instalacji sanitarnych,
 Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych wewnętrznych.
e) Instalacje elektryczne, Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych,
f) Instalacji niskoprądowych, Projekt wykonawczy instalacji niskoprądowych zewnętrznych i wewnętrznych,
3) Projekt wykonawczy – Rewizja A. Architektura, konstrukcja, inst. sanitarne, inst. elektryczne.
4) Projekt wykonawczy – Zmiana 2021 Architektura, konstrukcja, inst. sanitarne, inst. elektryczne.
5) Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych dla zabudowy wymienników gruntowych w celu wykorzystania ciepła ziemi dla potrzeb ogrzewania budynku przedszkola na terenie działki nr 242/2, obręb 0001 w Bobrowicach;
6) Specyfikacje:
a) Specyfikacja ogólnobudowlana ogólna,
b) Specyfikacja ogólnobudowlana szczegółowa,
c) Specyfikacja techniczna drogowa,
d) Specyfikacja techniczna instalacje sanitarne zewnętrze,
e) Specyfikacja techniczna instalacje sanitarne wewnętrzne,
f) Specyfikacja techniczna instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne,
g) Specyfikacja techniczna instalacje niskoprądowe zewnętrzne i wewnętrzne.
h) Dokumenty te powinny być wykorzystane do sporządzenia kosztorysu ofertowego i zestawienia rzeczowo – finansowego (Załącznik nr 8 do umowy).

Przedmiar robót załączony do dokumentacji przetargowej elementem pomocniczym, należy go zweryfikować z SWZ i nie jest podstawą wyceny robót przez Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać projekt budowlano – wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ i załączniku nr 2 do SWZ pn. „Uwagi dotyczące realizacji zamówienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.”

Zamawiający zastrzega, że działy kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę powinny odpowiadać działom harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do postępowania przetargowego.

4. Charakterystyka budynku.
Budynek przedszkola gminnego w Bobrowicach to obiekt jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, składający się z dwóch takich samych, przesuniętych względem siebie prostopadłościennych brył o dwuspadowych dachach połączonych centralnie zlokalizowanym holem głównym. Ściany na ławach fundamentowych, słupy żelbetowe prostokątne o zmiennej szerokości, na stopach fundamentowych. Ściany trójwarstwowe, murowane z bloczków silikatowych o grubości 24 cm, izolacja termiczna z systemowej wełny mineralnej do fasad wentylowanych o grubości 15 cm, pustka powietrzna 3 cm, okładzina elewacyjna cegła klinkierowa o grubości 12 cm. Dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 40°. Więźba dachowa z kratownic drewnianych (dźwigarów) poszycie wykonane z dachówki ceramicznej.
Instalacje: kanalizacyjna, wodociągowa, deszczowa, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, centralnego ogrzewani, ciepłej wody użytkowej, elektryczna, teletechniczna, fotowoltaiki. Źródłem ciepła jest kocioł na gaz zasilany z butli.
Dane liczbowe dotyczące przedmiotu inwestycji:
1) Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 605 m2,
2) Powierzchnia użytkowa projektowanego budynku w tym: 515,41 m2,
3) Kubatura – 3447 m3.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:

1) Roboty budowlane:
a) Stan zero;
b) Stan surowy:
 Ściany;
 Konstrukcje żelbetowe i betonowe;
 Dach –konstrukcja, pokrycie, obróbki blacharskie;
 Stolarka okienna i drzwiowa –zewnętrzna;
 Elewacje;
c) Stan wykończeniowy wewnętrzny;
 Tynki i elementy z płyt GK, okładziny – Ściany;
 Tynki i elementy z płyt GK, okładziny – Sufity;
 Roboty malarskie;
 Stolarka drzwiowa – Wewnętrzne;
 Podłoża i posadzki;
 Elementy Kowalsko – Ślusarskie;
 Wyposażenie wewnętrzne;

2) Drogi – zjazd z drogi krajowej DK-6.

3) Instalacje sanitarne wewnętrzne:
a) Instalacja wodociągowa;
b) Instalacja hydrantowa;
c) Zestawy wodomierzowe;
d) Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;
e) Wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej;
f) Instalacja centralnego ogrzewania;
g) Instalacja centralnego ogrzewania podłogowego;
h) Wentylacja mechaniczna;
i) Zasilanie central wentylacyjnych;
j) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

4) Instalacje sanitarne zewnętrzne:
a) Zewnętrzna instalacja gazu;
b) Zewnętrzna kanalizacja sanitarna – tylko wyjście z budynku na odległość 2 m. od budynku;
c) Przyłącze wodociągowe;

5) Instalacja elektryczna wewnętrzna:
a) Instalacja wewnętrzna;
 Koryta kablowe;
 Tablice rozdzielcze;
 Kable i przewody;
 Oświetlenie i osprzęt elektroinstalacyjny;
 Instalacja odgromowa;
 Połączenia wyrównawcze;
b) Układanie linii kablowych nN;
c) Fotowoltaika;

6) Teletechnika:
a) Instalacja sygnalizacji pożaru;
b) System sygnalizacji włamania;
c) System telewizji dozorowej;
d) Nagłośnienie;
e) Okablowanie strukturalne;
f) Przyłącze telekomunikacyjne;

7) Adaptacja pomieszczenia jadalni na salę zajęć.

8) Zamówienie nie obejmuje poniższych prac:
a) Wykonania zewnętrznego tarasu oraz wiaty;
b) Wykonania robót przygotowawczych: rozbiórki dotychczasowego placu zabaw, wycinki drzew i krzewów, usunięcia warstwy humusu;
c) Instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej (instalację wewnętrzną należy wyprowadzić z budynku na odległość 2 mb. i pozostawić zaślepiona systemowym korkiem);
d) Instalacji wodociągowej ogrodowej (instalację należy wyprowadzić z budynku i również zaślepić;
e) Instalacji kanalizacji deszczowej zewnętrznej;
f) Instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego;
g) Budowy dróg, chodników, parkingów, schodów zewnętrznych;
h) Zagospodarowania terenu, zieleni, ogrodu sensorycznego, placu zabaw, ogrodzenia;
i) Przyłącza telekomunikacyjnego.
j) Elementy wyposażenia wewnętrznego: siedzisko –wg PW, Blat pod umywalki wpuszczane /zlewy wpuszczane/nablatowe – wg PW, Wyposażenie – wg.
k) Przełożenia zewnętrznej sieci wodociągowej.
l) Wykonania mikroinstalacji na budynku.

9) UWAGA nr 1: Zamawiający w załączniku nr 2 do SWZ zawarł uwagi dotyczące realizacji zamówienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

10) UWAGA nr 2: Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zamówienie zostało podzielone, na co najmniej 2 części. Na budowie będą realizowane równolegle w 2022 roku roboty wyłączone z niniejszego zamówienia (zgodnie z punktem 5, podpunktem 8) SWZ. W trakcie realizacji robót, przez co najmniej dwóch wykonawców, Zamawiający wyznaczy koordynatora robót. Koordynatorem robót będzie przedstawiciel Zamawiającego.

11) UWAGA nr 3: Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym w trakcie procedury zgłoszenia i pozwolenia na użytkowania w typ sporządzenia dokumentacji odbiorowej do pozwolenia na użytkowanie w realizowanym przez siebie zakresie.

12) UWAGA nr 4: Wykonawca zapewni możliwość oraz wyraża zgodę na korzystanie w trakcie realizacji budowy na korzystanie przez innych wykonawców ze zjazdu z drogi krajowej i czasowej drogi wewnętrznej zrealizowanej na czas budowy.

13) UWAGA nr 5: Wykonawca wydzieli i ogrodzi własne zaplecze budowy.

6. Etapowanie inwestycji. Zamówienie należy wykonać w dwóch etapach:
1) Etap 1: Wykonanie stanu surowego zamkniętego z ociepleniem zewnętrznym. Za stan surowy zamknięty Zamawiający uważa wykonanie przegród zewnętrznych, stropodachu, dachu i warstw izolacji, tak by możliwe było wykonanie badań termowizyjnych. Etap 1 należy wykonać do 175 dni od dnia podpisania umowy;
2) Etap 2: Wykonanie pozostałych prac zakresu zamówienia do 259 dni od dnia podpisania umowy.
7. Plac budowy należy ogrodzić i oznakować zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
8. Prowadzenie robót na budowie:
1) za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony przez niego kierownik budowy;
2) wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac.
9. Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia:
1) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptację Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego);
2) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczególności jego dozór;
3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu;
4) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością;
c. d. w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 223 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podanym powyżej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Maksymalna liczba punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
2. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.
3. Przyznawanie liczby punków poszczególnym ofertom będzie się odbywać według następujących zasad:a) Cena oferty.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa – podana w Formularzu oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ). Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według wzoru:
najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
liczba punktów = ------------------------------------------------------------ x 60 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowiązywania gwarancji.
Okres obowiązywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający dokona stosownego obliczenia na podstawie wypełnionego Formularza oferty (stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ) i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy o długości okresu obowiązywania gwarancji. Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Go - Gmin
G = ----------------------- x 30 pkt
Gm - Gmin
gdzie:
G - wartość punktowa, jaką uzyskała oferta w kryterium okres obowiązywania gwarancji;
- minimalny okres obowiązywania gwarancji (36 miesięcy);
- okres obowiązywania gwarancji w ofercie badanej;
- najdłuższy okres obowiązywania gwarancji spośród złożonych ofert.

c) Termin płatności faktury.
Termin płatności nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający dokona stosownego obliczenia na podstawie wypełnionego formularza oferty (stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy o terminie płatności. Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

termin płatności w ofercie ocenianej
liczba punktów = ------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt.
najdłuższy termin płatności spośród złożonych ofert

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów
w wyniku oceny oferty.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
9. Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi ustawy Pzp i SWZ.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
11. Na podstawie kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie oceniał każdą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i wybierze ofertę najkorzystniejszą.
12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z przesłanek wymienionych w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
c. d. w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres obowiązywania gwarancji

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ i w art. 112 ustawy Pzp:
1) posiadający zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, tj.:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;
2) posiadający uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;
3) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, tj.:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;
4) posiadający zdolności techniczne lub zawodowe zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, tj.:
a) Wykonawca musi wykazać wykonanie, tj. zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (brutto) każda, z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ. Dokument należy złożyć wraz z dowodami dot. najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
b) Wykonawca musi wykazać na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ, że dysponuje:
 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót/budowy na co najmniej jednej robocie budowlanej, w ciągu ostatnich pięciu lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (brutto);
 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń c. o., wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej;
c) Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz wykonanych minimum 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ. Dokument należy złożyć wraz z dowodami dot. najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium można wnieść w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Sławno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030 z dopiskiem „Budowa przedszkola w Bobrowicach”.
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał dokumentu w postaci elektronicznej.
7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SWZ skutkowało będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
8. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 98 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
 ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
 muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
 pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
 przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:
1) musi być zgodna z postanowieniami SWZ;
2) sposób składania dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej:
a) dokumenty wspólne, takie jak:
 oferta (Załącznik nr 1 do SWZ);
 potencjał kadrowy (Załącznik nr 3 do SWZ);
 wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik Nr 4 do SWZ);
 dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie;
 oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 7 do SWZ);
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik (Lider) w imieniu całego konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 6 do SWZ);
składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztów realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w szczególności:
 zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, w szczególności warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, jak: niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty objęte ochroną konserwatorską
 zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez Zamawiającego;
 zmiany będące następstwem konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
 zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji publicznej, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję;
 niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów lub urządzeń;
 zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
b) konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) lub wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, nieobjętych umową podstawową niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, wpływających na termin wykonania robót objętych umową podstawową,
c) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót,
d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny.
2) W zakresie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych, aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość pomniejszenia należności podatkowych Wykonawcy.
3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierowników robót branżowych, przedstawionego/ych w ofercie – jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierowników robót branżowych – nowy kierownik budowy/kierownicy robót branżowych muszą spełniać wymagania określone w ofercie dla powyższych osób.
4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego
5) Wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia.
3. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-26 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-26 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.