eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puck › "Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w Pucku" : Część 1. PODWÓRKO BEZ BARIER Część 2. STREFA AKTYWNOŚCI I STREET WORKOUT NA ORLIKUOgłoszenie z dnia 2022-08-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w Pucku” :
Część 1. PODWÓRKO BEZ BARIER
Część 2. STREFA AKTYWNOŚCI I STREET WORKOUT NA ORLIKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA PUCK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675439

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1-go Maja 13

1.5.2.) Miejscowość: Puck

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@miasto.puck.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastopuck.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0ebf7cb3-13fc-11ed-acbd-46d0480cd9c4

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w Pucku” :
Część 1. PODWÓRKO BEZ BARIER
Część 2. STREFA AKTYWNOŚCI I STREET WORKOUT NA ORLIKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ebf7cb3-13fc-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00327541

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025802/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 „Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w Pucku” : Część 1. PODWÓRKO... Część 2. STREFA AKTYWN....

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGKiM.271.13.2022.WJa

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem Części I niniejszego zamówienia jest realizacja projektu BUDŻETU OBYWATELSKIEGO – remont i przebudowa PLACU ZABAW na części działki nr 329/3, obręb Miasto Puck. Miejsce inwestycji znajduje się na terenie osiedla mieszkaniowego pomiędzy ulicami Abrahama i Majkowskiego. Projekt zakłada wymianę istniejącej nawierzchni placu zabaw, wymianę urządzeń placu zabaw oraz uzupełnienie o małą architekturę. Projekt obejmuje rozbiórkę oraz utylizację istniejącej nawierzchni z piasku oraz wymianę na nową nawierzchnię bezpieczną pod karuzelą przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych – nawierzchnia poliuretanowa, a pod pozostałymi urządzeniami piasek o gramaturze 0,2-2,0 mm wraz z montażem obrzeży betonowych. Zaprojektowano również komunikację z wejść umiejscowionych w ogrodzeniu do powierzchni bezpiecznej z piasku czy poliuretanu. Istniejące urządzenia placu zabaw i małą architekturę należy zdemontować i utylizować, za wyjątkiem urządzeń art. 10 pajęczyna oraz art. 09 drabinki, które po wykonaniu robót budowlanych należy ponownie zamontować razem z nowymi urządzeniami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.5.5.) Wartość części: 122491,21 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Przedmiotem Części II niniejszego zamówienia jest projekt BUDŻETU OBYWATELSKIEGO –remont i budowa na części zespołu boisk sportowych – orlik, teren opracowania mieści się na części działki nr 29/65 obręb Miasto Puck. Obszar, który znajduje się na terenie zespołu boisk sportowych przy ulicy Nowy Świat, jest to projekt remontu istniejącej nawierzchni rekreacyjnej, oraz budowy małej architektury (urządzenie street workout, siłownia terenowa, ławki). Projekt obejmuje zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi z 437m2 i jej utylizację oraz wymianę na ziemię urodzajną, a na części ułożenie maty przerostowej z obrzeżami betonowymi na przygotowanej wcześniej nawierzchni wysianej trawą. Ze względu na powierzchnię bezpieczną urządzeń wymagane jest rozebranie około 7 m2 powierzchni z chodnikowych płyt. Część roślin musi zostać usunięta lub jeśli to możliwe – przeniesiona, ze względu na zachowanie powierzchni bezpiecznej. Proponuje się przeniesienie wieszaka na ubrania na przeciwną stronę ciągu komunikacyjnego. Ławki metalowe należy zdemontować i utylizować. Następnie umiejscowić małą architekturę w docelowych miejscach zachowując powierzchnie bezpieczne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.5.5.) Wartość części: 90037,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena złożonej oferty w postępowaniu na wykonanie zamówienia przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 260581,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 260581,71 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty na cz nr 2

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

-

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.