eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puck › Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego "Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeeorowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".Ogłoszenie z dnia 2022-08-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeeorowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA PUCK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675439

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1-go Maja 13

1.5.2.) Miejscowość: Puck

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@miasto.puck.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastopuck.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

bip.miastopuck.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeeorowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d80f74d6-082f-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00327358

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025802/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” dofinans. ze śr. PO Polska Cyfrowa na 14-20 r

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGKiM.271.3.2022.WJa

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 62 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem biurowym. w ramach projektu grantowego „Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeeorowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Zakres rzeczowy umowy finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2083/2022. Wymaga się aby sprzęt komputerowy był nieużywany, kompletny, wolny od wad. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wskazane w SWZ: deklaracje zgodności CE, instrukcje użytkowania i obsługi sprzętu, instrukcje do zgłaszania usterek przez użytkowników, konta użytkownika właściwego dla producenta systemu operacyjnego, dokumenty gwarancyjne do każdego zestawu komputerów.
Wykonawca zobowiązany jest do skonfigurowania komputerów wg. zaleceń Zamawiającego określonych w Załączniku nr 7 do SWZ.
Dostawa odbywa się w formie jednorazowej.
Zakupiony sprzęt będzie przekazany osobom fizycznym – użytkownikom; komputery nie trafią do placówek edukacyjnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

48310000-4 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

48730000-4 - Pakiety oprogramowania zabezpieczającego

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 180049,86 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 202851,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 180049,86 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALLTECH spółka jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7740013894

7.3.3) Ulica: ul. Spółdzielcza 33,

7.3.4) Miejscowość: Płock

7.3.5) Kod pocztowy: 09-407

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 180049,86 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-10-30

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

-

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.