eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1108K w Golczowicach (rozbiórka istniejącego obiektu i budowa nowego obiektu mostowego)Ogłoszenie z dnia 2023-07-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1108K w Golczowicach (rozbiórka istniejącego obiektu i budowa nowego obiektu mostowego)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Olkuski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255045

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 2

1.5.2.) Miejscowość: Olkusz

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sp.olkusz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp.olkusz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/776462

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1108K w Golczowicach (rozbiórka istniejącego obiektu i budowa nowego obiektu mostowego)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1033353a-038c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00327260

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036893/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1108K w Golczowicach (rozbiórka istniejącego obiektu i budowa nowego obiektu mostowego)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OZP.272.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3538975,17 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje całkowite rozebranie istniejącego mostu wraz z wybudowaniem nowego obiektu mostowego. Zaprojektowany most jest obiektem jednoprzęsłowym, swobodnie podpartym o konstrukcji z betonu sprężonego, monolitycznego. Rozpiętość teoretyczna przęsła wynosi 22,50 m a długość całkowita ustroju nośnego wynosi 28,70 m. Przed przystąpieniem do budowy mostu należy usunąć wszystkie kolizje z instalacjami zgodnie z projektami branżowymi, należy w rejonie podpór wykonać ręczne przekopy kontrolne dla ustalenia ewentualnych, nie wykrytych urządzeń podziemnych, ustrój nośny należy wykonać jako monolityczny na deskowaniu stacjonarnym. Na terenie, na którym zlokalizowana będzie budowa mostu występuje sieć wodociągowa, teletechniczna i energetyczna. Należy zastosować się do zaleceń wszystkich instytucji opiniujących oraz uzgadniających w ramach rozliczenia ryczałtowego. Należy w ramach umowy wykonać urządzenia bezpieczeństwa ruchu: Oznakowanie pionowe i poziome, zgodnie z projektem.
Wykonawca zadania jest zobowiązany przed przystąpieniem do robót zlecić nadzory właścicielom sieci uzbrojenia terenu. Koszty wymienione powyżej należy ująć w kosztach ogólnych bez dodatkowych wyliczeń.
W ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie Wykonawca umożliwi Zamawiającemu zdalny podgląd prac budowlanych na żywo tj. montaż 1 kamery.


Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu oraz zgodnego z nim oznakowania dróg na czas prowadzenia robót

4.5.3.) Główny kod CPV: 45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3921778,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4916987,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3921778,23 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IMB- Podbeskidzie Sp. z o. o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5480009066

7.3.4) Miejscowość: Skoczów

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

nazwa podwykonawców nie jest znana
-roboty drogowe
-roboty branży sanitarnej
-roboty branży telekomunikacyjnej


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3921778,23 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.