eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orla › "Budowa studni głębinowej na terenie pompowni wody w miejscowości Oleksze" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Orla"Ogłoszenie z dnia 2023-07-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa studni głębinowej na terenie pompowni wody w miejscowości Oleksze” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Orla”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ORLA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659600

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 5

1.5.2.) Miejscowość: Orla

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-106

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 857305780

1.5.8.) Numer faksu: 857305781

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugorla@orla.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.orla.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aad98b19-0520-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa studni głębinowej na terenie pompowni wody w miejscowości Oleksze” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Orla”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aad98b19-0520-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00326321

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012241/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 „Budowa studni głębinowej na terenie pompowni wody w miejscowości Oleksze” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Orla”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251941

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK.271.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 455800,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: „Budowa studni głębinowej na terenie pompowni wody w miejscowości Oleksze”.
2. Na realizację przedmiotu zamówienia Gmina Orla otrzymała pomoc finansową na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3. Pompownia wody w miejscowości Oleksze położona jest na działce ozn. nr geod. 3/6 w obrębie Oleksze. Ujęcie składa się z dwóch studni głębinowych, w tym jedna (SW-1) na nieruchomości prywatnej. Stacja wodociągowa w technologii bez uzdatniania, z lampą UV, mieści się w budynku wolnostojącym, posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych, stanowiące Załącznik Nr 10 do SWZ.
4. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje w szczególności:
1) sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskanie dla niej wszelkich wynikających z przepisów prawa opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem wykonania robót,
2) wykonanie badań gruntowych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania zadania,
3) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w 4 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz na nośniku w wersji elektronicznej w formacie *.pdf,
4) sporządzenie operatu wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego i uzyskanie na jego podstawie pozwolenia wodnoprawnego;
5) sporządzenie operatu wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych;
6) zapewnienie nadzoru autorskiego;
7) wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, tj. wykonanie studni o głębokości do ok. 80 m, zatwierdzenie zasobów ujęcia składającego się ze studni SW-2 i SW-3, anulowanie decyzji zatwierdzającej zasoby dla studni SW-1 i SW-2, odłączenie studni SW-1 od budynku stacji wodociągowej, zainstalowanie pompy głębinowej, wykonanie obudowy studni głębinowej, wykonanie rurociągu tłocznego między studnią, a budynkiem pompowni, wykonanie zasilania i sterowania pompy głębinowej w nowoprojektowanej studni;
8) rozruch studni głębinowej, a następnie zlecenie na własny koszt akredytowanych badań wody, potwierdzających uzyskanie pozytywnych wyników badań, tj. bez przekroczeń wskaźników wynikających z obowiązujących przepisów;
9) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
10) opracowanie dokumentacji powykonawczej (po 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku w wersji elektronicznej w formacie *.pdf);
11) zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót.
5. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany będzie do pozyskania i zweryfikowania wszelkich danych i materiałów niezbędnych do realizacji prac projektowych i robót objętych zamówieniem (dane wejściowe do projektowania). W uzasadnionych przypadkach dostosuje rozwiązania technologiczne i techniczne tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymaganych efektów określonych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji, w tym projektu budowlanego.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 11 do SWZ – Programie funkcjonalno-użytkowym pn.: Budowa studni głębinowej na terenie pompowni wody w miejscowości Oleksze.
7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w trakcie realizacji umowy, prawidłową pracę istniejącej stacji wodociągowej, celem zapewnienia nieprzerwanej dostawy do odbiorców wody pitnej o odpowiedniej jakości oraz pod odpowiednim ciśnieniem – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie planowane wyłączenia pracy istniejącej SW, każdorazowo muszą być uzgadnianie z Zamawiającym.
8. Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji muszą być fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości i wolne od wad fabrycznych oraz muszą posiadać niezbędne atesty i deklaracje zgodności.
9. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych Wykonawca winien, z odpowiednim wyprzedzeniem, uzgadniać z Zamawiającym. Wykonawca powinien, jeżeli jest to konieczne, przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie robót w obrębie pasów drogowych, a także zapewnić niezbędną organizację ruchu zgodnie z wytycznymi zarządcy danej drogi.
10. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 5 lat gwarancji na cały przedmiot zamówienia (wykonane dokumentacje projektowe, dostarczone materiały i urządzenia, wykonane montaże i roboty budowlane) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45250000-4 - Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego

45252000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 516600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 643132,36 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 516600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Automatyka Arkadiusz Czyżewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7591714739

7.3.3) Ulica: Świerże-Leśniewek 17

7.3.4) Miejscowość: Szulborze Wielkie

7.3.5) Kod pocztowy: 07-324

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 516600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-08-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.