eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orla › "Budowa studni głębinowej na terenie pompowni wody w miejscowości Oleksze" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Orla"Ogłoszenie z dnia 2023-06-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Budowa studni głębinowej na terenie pompowni wody w miejscowości Oleksze” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Orla”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ORLA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659600

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Mickiewicza 5

1.4.2.) Miejscowość: Orla

1.4.3.) Kod pocztowy: 17-106

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.4.7.) Numer telefonu: 857305780

1.4.8.) Numer faksu: 857305781

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ugorla@orla.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.orla.wrotapodlasia.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00267802

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00251941

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
1.1 posiadanie zdolności kredytowej lub finansowej na kwotę 250.000,00 zł. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe na kwotę 250.000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100);
1.2 posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie jego spełnienie.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest należyte wykonanie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
1.1. co najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej zaprojektowanie budowy, przebudowy, odbudowy, rozbudowy lub remontu studni głębinowej o wartości min. 250.000,00 zł,
oraz
1.2. co najmniej 1 budowy, przebudowy, odbudowy, rozbudowy lub remontu studni głębinowej o wartości min. 250.000,00 zł.
W celu spełnienia obu wyżej opisanych warunków dotyczących doświadczenia Wykonawca może wykazać się wykonaniem zamówień zrealizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujących zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie wymienionych zakresów robót.
UWAGA! Zamawiający zastrzega, że w sytuacji wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców lub w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, każdy (oddzielnie) z powyższych warunków musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę lub przez jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę lub przez podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca.
UWAGA! Wykonawca, który nabył doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i włącznie w zakresie robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, oraz w zakresie dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które w trakcie jego realizacji będą pełnić opisane poniżej funkcje, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi we wskazanych specjalnościach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, upoważniające do wykonywania tych samych czynności, do których uprawniają dzisiejsze uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności (patrz Wyjaśnienie poniżej) oraz posiadającymi wymagane doświadczenie:
2.1. projektant branży architektonicznej lub hydrotechnicznej lub wodno-melioracyjnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub hydrotechnicznej lub wodno-melioracyjnej, posiadająca ww. uprawnienia od co najmniej 5 lat, licząc od daty wydania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednego projektu w zakresie budowy, przebudowy, odbudowy, rozbudowy lub remontu studni głębinowej. Projektant będzie zobowiązany do zapewnienia projektantów pozostałych branż, niezbędnych do wykonania zadania.
2.2. kierownik budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej lub hydrotechnicznej lub wodno-melioracyjnej, posiadający ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalnościach w zakresie niezbędnym do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownik budowy musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz pełnienie w tym okresie funkcji kierownika budowy i kierownika robót w na co najmniej jednej ukończonej budowie, przebudowie, odbudowie, rozbudowie lub remoncie studni głębinowej. Kierownik budowy będzie zobowiązany do zapewnienia kierowników robót pozostałych branż, niezbędnych do wykonania zadania.
Użyte w treści postawionych powyżej warunków pojęcia należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).
WYJAŚNIENIE: W odniesieniu do wyżej wymaganych uprawnień, Zamawiający jako „odpowiadające im uprawnienia budowlane” rozumie uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa upoważniające do wykonywania tych samych czynności, do których uprawniają dzisiejsze uprawnienia budowlane, albo osoba skierowana do realizacji zamówienia publicznego posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nabyte w drodze odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334).
UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie jego spełnienie.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
e) Spełnianie warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione wyłącznie wtedy, gdy:
1) warunek określony w lit. c – Wykonawcy spełnią łącznie,
2) warunek określony w lit. d pkt 1.1 – jeden z Wykonawców spełni samodzielnie,
3) warunek określony w lit. d pkt 1.2 – jeden z Wykonawców spełni samodzielnie,
4) warunek określony w lit. d pkt 2 – Wykonawcy spełnią łącznie.

Po zmianie:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
1.1 posiadanie zdolności kredytowej lub finansowej na kwotę 250.000,00 zł. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe na kwotę 250.000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100);
1.2 posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie jego spełnienie.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest należyte wykonanie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
1.1. co najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej zaprojektowanie budowy, przebudowy, odbudowy, rozbudowy lub remontu studni głębinowej o wartości min. 250.000,00 zł,
oraz
1.2. co najmniej 1 budowy, przebudowy, odbudowy, rozbudowy lub remontu studni głębinowej o wartości min. 250.000,00 zł.
W celu spełnienia obu wyżej opisanych warunków dotyczących doświadczenia Wykonawca może wykazać się wykonaniem zamówień zrealizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujących zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie wymienionych zakresów robót.
UWAGA! Zamawiający zastrzega, że w sytuacji wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców lub w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, każdy (oddzielnie) z powyższych warunków musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę lub przez jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę lub przez podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca.
UWAGA! Wykonawca, który nabył doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i włącznie w zakresie robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, oraz w zakresie dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które w trakcie jego realizacji będą pełnić opisane poniżej funkcje, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi we wskazanych specjalnościach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, upoważniające do wykonywania tych samych czynności, do których uprawniają dzisiejsze uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności (patrz Wyjaśnienie poniżej) oraz posiadającymi wymagane doświadczenie:
2.1. projektant branży architektonicznej lub hydrotechnicznej lub wodno-melioracyjnej lub geolog – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub hydrotechnicznej lub wodno-melioracyjnej lub uprawnienia geologiczne do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi Kategorii V, posiadająca ww. uprawnienia od co najmniej 5 lat, licząc od daty wydania decyzji o nadaniu uprawnień oraz doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednego projektu w zakresie budowy, przebudowy, odbudowy, rozbudowy lub remontu studni głębinowej. Projektant będzie zobowiązany do zapewnienia projektantów pozostałych branż, niezbędnych do wykonania zadania.
2.2. kierownik budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej lub hydrotechnicznej lub wodno-melioracyjnej lub Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego, posiadający ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalnościach w zakresie niezbędnym do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownik budowy musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz pełnienie w tym okresie funkcji kierownika budowy i kierownika robót w na co najmniej jednej ukończonej budowie, przebudowie, odbudowie, rozbudowie lub remoncie studni głębinowej. Kierownik budowy będzie zobowiązany do zapewnienia kierowników robót pozostałych branż, niezbędnych do wykonania zadania.
Użyte w treści postawionych powyżej warunków pojęcia należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).
WYJAŚNIENIE: W odniesieniu do wyżej wymaganych uprawnień, Zamawiający jako „odpowiadające im uprawnienia budowlane” rozumie uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa upoważniające do wykonywania tych samych czynności, do których uprawniają dzisiejsze uprawnienia budowlane, albo osoba skierowana do realizacji zamówienia publicznego posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nabyte w drodze odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334).
UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie jego spełnienie.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
e) Spełnianie warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione wyłącznie wtedy, gdy:
1) warunek określony w lit. c – Wykonawcy spełnią łącznie,
2) warunek określony w lit. d pkt 1.1 – jeden z Wykonawców spełni samodzielnie,
3) warunek określony w lit. d pkt 1.2 – jeden z Wykonawców spełni samodzielnie,
4) warunek określony w lit. d pkt 2 – Wykonawcy spełnią łącznie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.