eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard › Dostawa sprzętu komputerowego dla stargardzkich szkół podstawowych.Ogłoszenie z dnia 2022-08-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego dla stargardzkich szkół podstawowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Stargard

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685734

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Hetmana Stefana Czarnieckiego 17

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 578-48-81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@um.stargard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.stargard.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_stargard/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego dla stargardzkich szkół podstawowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3117bc2-189c-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00326165

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025772/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.2 Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Miasto Stargard w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Realizacja projektu grantowego: „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300584/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TZ.271.16.2022.2

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 331200,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla stargardzkich szkół podstawowych:
a) laptopy – 60 szt.,
b) stacje robocze z monitorami 30 szt.,
c) terminale komputerowe z monitorami – 48 szt.;
2) Dostawa realizowana loco siedziba Zamawiającego;
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym wymagania techniczne, obowiązki Wykonawcy i warunki zamówienia dla poszczególnych części dostaw opisuje załącznik nr 7 SWZ oraz projekt umowy – załącznik nr 6 SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 30231100-8 - Terminale komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 425067,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 425067,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.