eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sanok › Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w budynkach G (CSM) i E (CSD) Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w SanokuOgłoszenie z dnia 2023-07-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w budynkach G (CSM) i E (CSD) Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w
Sanoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UCZELNIA PAŃSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 371020877

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 21

1.5.2.) Miejscowość: Sanok

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 0 - 13 46 559 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: asabat@up-sanok.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.up-sanok.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-78e30bb0-051d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w budynkach G (CSM) i E (CSD) Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w
Sanoku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78e30bb0-051d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00324064

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00210217/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w budynkach G (CSM) i E (CSD) Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253766

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DO.262-12.23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Celem inwestycji jest montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 100 kWp, podzielonej na 2 punkty;
a) Budynek CSD – moc instalacji PV do 50 kWp (nie mniejsza niż 47kWp).
b) Budynek CSM – moc instalacji PV do 50 kWp (nie mniejsza niż 47kWp).
Zadaniem Wykonawcy będzie przedstawienie propozycji najkorzystniejszej lokalizacji montażu paneli fotowoltaicznych na
dachach w/w budynków pod względem wydajności, kosztów i bezpieczeństwa eksploatacji. Instalacja ma pracować w
systemie „on-grid”, tj. energia jest zużywana na bieżąco, a ewentualne nadwyżki wyprodukowanej energii, zostaną
wyprowadzone do sieci dystrybucyjnej w celu późniejszego rozliczenia. Instalacja PV musi posiadać system monitoringu on line w celu bieżącej kontroli pracy poszczególnych paneli i optymalizatorów oraz produkcji energii elektrycznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 547310,93 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 547310,93 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 547310,93 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 813 03 36 688

7.3.3) Ulica: Baczyńskiego 7a

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-210

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

VEGACOM S.A., ul. Puławska 2 bud.B, 02-566 Warszawa


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 547310,93 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 135 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.