eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sanok › Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w budynkach G (CSM) i E (CSD) Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w SanokuOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w budynkach G (CSM) i E (CSD) Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w
Sanoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UCZELNIA PAŃSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 371020877

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 21

1.5.2.) Miejscowość: Sanok

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 0 - 13 46 559 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: asabat@up-sanok.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.up-sanok.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w budynkach G (CSM) i E (CSD) Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w
Sanoku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78e30bb0-051d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253766

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00210217/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w budynkach G (CSM) i E (CSD) Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-78e30bb0-051d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-78e30bb0-051d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia,
która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/
oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Szczegółowe informacje są zawarte w pkt. XIII SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-78e30bb0-051d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DO.262-12.23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Celem inwestycji jest montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 100 kWp, podzielonej na 2 punkty;
a) Budynek CSD – moc instalacji PV do 50 kWp (nie mniejsza niż 47kWp).
b) Budynek CSM – moc instalacji PV do 50 kWp (nie mniejsza niż 47kWp).
Zadaniem Wykonawcy będzie przedstawienie propozycji najkorzystniejszej lokalizacji montażu paneli fotowoltaicznych na
dachach w/w budynków pod względem wydajności, kosztów i bezpieczeństwa eksploatacji. Instalacja ma pracować w
systemie „on-grid”, tj. energia jest zużywana na bieżąco, a ewentualne nadwyżki wyprodukowanej energii, zostaną
wyprowadzone do sieci dystrybucyjnej w celu późniejszego rozliczenia. Instalacja PV musi posiadać system monitoringu on line w celu bieżącej kontroli pracy poszczególnych paneli i optymalizatorów oraz produkcji energii elektrycznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 135 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowany okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do usunięcia naprawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas skutecznej naprawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki udziału w postępowaniu:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000 zł (dwieście
tysięcy złotych).
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
[DOŚWIADCZENIE] O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 5 zamówień, polegających na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 47 kWp.
Uwaga: przez zamówienie należy rozumieć usługę/robotę świadczoną na rzecz jednego zleceniodawcy w ramach jednej umowy, polegającą na wykonaniu wyżej opisanych zamówień.
[PERSONEL] Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia i będą odpowiedzialnymi za świadczenie usług oraz posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i
doświadczenie, niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.:
• 2 osobami, które posiadają ważny Certyfikat UDT w zakresie wykonywania systemów fotowoltaicznych. Osoby te muszą
posiadać doświadczenie minimum 1 rok w podłączeniu instalacji fotowoltaicznej, posiadają ważne badania lekarskie
dopuszczające do pracy na wysokości,
• 1 osobą posiadającą uprawnienia SEP „E” oraz „D”. Osoba ta musi posiadać doświadczenie minimum 1 rok w podłączeniu
instalacji fotowoltaicznej,
• 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Uwaga:
Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku łącznego posiadania przez wskazaną/e osobę/y więcej niż
jednego z ww. uprawnień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
Podmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
a) (jeżeli dotyczy) zobowiązanie, o którym mowa w pkt IX. 4. SWZ
b) (jeżeli dotyczy) oświadczenie, o którym mowa w pkt XVII. 4., 4.4
2. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie zamawiającego:
Wykonawca
POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych), w okresie nie
wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganej informacji, Wykonawca składa inne podmiotowe środki
dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane (wzór wg Załącznika nr 5 do SWZ);
UWAGA: W wykazie robót należy wskazać tylko te roboty, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym
mowa w pkt IX.1. 2) SWZ [DOŚWIADCZENIE].
d) dowody określające czy roboty budowlane, o których mowa powyżej (pkt c)) – zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty;
e) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami (wzór wg Załącznika nr 6 do SWZ);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria,
na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę następujących przedmiotowych
środków dowodowych niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, tj.:
1.1 Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego Opis Parametrów Technicznych,
1.2 kart katalogowych i kart technicznych dla modułów fotowoltaicznych, inwerterów i konstrukcji wsporczych,
1.3 instrukcji montażu głównych oferowanych komponentów, w szczególności: modułów fotowoltaicznych, inwerterów i
konstrukcji wsporczych,
1.4 autoryzacji producenta modułów fotowoltaicznych, inwerterów, konstrukcji wsporczych potwierdzających, iż Wykonawca
został przeszkolony w zakresie montażu jego produktów,
1.5 wstępnej wizualizacji oferowanej instalacji, zawierającej proponowaną lokalizację modułów PV, ich liczbę, moc,
rozmieszczenie, kierunek i kąt nachylenia modułów oraz prognozowany roczny uzysk energii z podziałem na miesiące.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 000 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w pkt. XV SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa
powyżej w pkt 1, wraz z ofertą, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy
podmiot wypełnia i podpisuje odrębny formularz).
3. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia z postępowania. Każdy podmiot składa odrębne
oświadczenie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy.
Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian znajduje się we wzorze umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-26 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Złożenie oferty następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, zakładka „Oferty/wnioski”. Szczegóły dotyczące przygotowania i złożenia oferty zostały określone w pkt. XVI SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-26 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.