eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › "Wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie Powiatu Częstochowskiego - 9 części"Ogłoszenie z dnia 2023-07-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie Powiatu Częstochowskiego – 9 części”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Częstochowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 152180837

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-217

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343229126

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@czestochowa.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.powiat.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.powiat-czestochowski.4bip.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie Powiatu Częstochowskiego – 9 części”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56983e19-0047-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00323826

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048086/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Sporządzenie dokumentacji do regulacji stanu prawnego nieruchomości w tym podziały nieruchomości

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242466

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OK.272.31.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 89433,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ nr 1:
Zamówienie polega na:
Wykonaniu prac geodezyjnych polegających na wznowieniu znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych/ustaleniu przebiegu granic ewidencyjnych nieruchomości oraz ewentualnym podziale nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka numer 127/1 o powierzchni 2,5950 ha, obręb Mstów, gm. Mstów.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączonych Wytycznych technicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.5.5.) Wartość części: 35000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ nr 2: Zamówienie polega na: Wykonaniu prac geodezyjnych polegających na wznowieniu znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych/ustaleniu przebiegu granic ewidencyjnych nieruchomości oraz ewentualnym podziale nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka numer 246 o powierzchni 2,0179 ha, obręb Koniecpol, jedn. ewid. Koniecpol Miasto.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączonych Wytycznych technicznych

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.5.5.) Wartość części: 25000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ nr 3:
Zamówienie polega na:
Wykonaniu prac geodezyjnych polegających na wznowieniu znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych/ustaleniu przebiegu granic ewidencyjnych nieruchomości oraz podziale nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka numer 795 o powierzchni 0,2390 ha, obręb Stary Cykarzew, gm. Mykanów.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączonych Wytycznych technicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.5.5.) Wartość części: 3000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ nr 4
Zamówienie polega na:
Wykonaniu prac geodezyjnych polegających na wznowieniu znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych/ustaleniu przebiegu granic ewidencyjnych nieruchomości oraz ewentualnym podziale nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka numer 980 o powierzchni 0,3040 ha, obręb Stary Cykarzew, gm. Mykanów.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączonych Wytycznych technicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.5.5.) Wartość części: 6000,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ nr 5
Zamówienie polega na:
Wykonaniu prac geodezyjnych polegających na podziale nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka numer 76 (k.m. 5) o powierzchni 0,08 ha, obręb Kokawa, gm. Mykanów.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączonych Wytycznych technicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.5.5.) Wartość części: 3000,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ nr 6
Zamówienie polega na:
Wykonaniu prac geodezyjnych polegających na podziale nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka numer 67 o powierzchni 1,2575 ha, obręb Wąsosz, gm. Koniecpol.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączonych Wytycznych technicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.5.5.) Wartość części: 3000,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ nr 7
Zamówienie polega na:
Wykonaniu dokumentacji geodezyjno prawnej dotyczącej podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka numer 1019 o powierzchni 1,1230 ha - obręb Kobyłczyce, gm. Mstów.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączonych Wytycznych technicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.5.5.) Wartość części: 5000,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ nr 8
Zamówienie polega na:
Wykonaniu prac geodezyjnych polegających dot. wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych nieruchomości oznaczonej jako działka numer 1768 z działką numer 206 – obręb Mokrzesz, gm. Mstów, doprowadzenia do zgodności baz BDOT500 i EGIB ze stanem faktycznym w terenie oraz ewentualnego podziału nieruchomości oznaczonej jako działka numer 1768 – obręb Mokrzesz, gm. Mstów
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączonych Wytycznych technicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.5.5.) Wartość części: 3000,00 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ nr 9
Zamówienie polega na:
Opracowaniu dokumentacji geodezyjno - prawnej z podziału działek stanowiących własność Gminy Poczesna polegającego na wydzieleniu części zajętych pod drogi powiatowe.
Podziałem objęte są trzy działki położone w obrębie ewidencyjnym Sobuczyna , gmina Poczesna oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów jako działka numer:
- 33 o powierzchni 0,0448 ha, objęta jest księgą wieczystą CZ1C/00074073/3
- 39 o powierzchni 0,0266 ha, objęta jest księgą wieczystą CZ1C/00074073/3
- 40 o powierzchni 0,0214 ha, objęta jest księgą wieczystą CZ1C/00074073/3
Przedmiotowe działki są częściowo zlokalizowane w pasie drogi powiatowej nr 1054 S relacji Częstochowa- Nierada -Rudnik Mały.
Podział nieruchomości następuje w trybie przepisu art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r. poz. 344) i jest niezbędny w celu nabycia wydzielonych części działek na rzecz Powiatu Częstochowskiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.5.5.) Wartość części: 6433,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28905,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 45000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28905,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GEOLEX Usługi Geodezyjne

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5731102580

7.3.3) Ulica: ul. Dąbrowskiego 4

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-202

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28905,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21894,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34440,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21894,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GEOLEX Usługi Geodezyjne

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5731102580

7.3.3) Ulica: ul. Dąbrowskiego 4

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-202

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21894,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Z.U. GEON Mariusz Mirek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5741136474

7.3.3) Ulica: ul. Częstochowska 84

7.3.4) Miejscowość: Lipie

7.3.5) Kod pocztowy: 42-165

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4920,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4920,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GEOPOMIAR Usługi Geodezyjno Kartograficzne

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5731611169

7.3.3) Ulica: Nowowiejskiego 24A lok. 7

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4920,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2583,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2583,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GEOLEX Usługi Geodezyjne

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5731102580

7.3.3) Ulica: Dąbrowskiego 4

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-202

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2583,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1968,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1968,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GEOLEX Usługi Geodezyjne

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5731102580

7.3.3) Ulica: Dąbrowskiego 4

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-202

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1968,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3936,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8856,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3936,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GEOLEX Usługi Geodezyjne

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5731102580

7.3.3) Ulica: ul. Dąbrowskiego 4

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-202

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3936,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2706,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5658,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2706,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GEOLEX Usługi Geodezyjne

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5731102580

7.3.3) Ulica: Dąbrowskiego 4

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-202

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2706,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9963,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Nieruchomości Karolina Góźdź - Skuła

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6572491278

7.3.3) Ulica: Wzdół Kolonia

7.3.4) Miejscowość: Bodzentyn

7.3.5) Kod pocztowy: 26-010

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.