eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Goleniów › Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sportowych na terenie Gminy GoleniówOgłoszenie z dnia 2023-07-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sportowych na terenie Gminy Goleniów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Goleniów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684367

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Lotników 1

1.5.2.) Miejscowość: Goleniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: (091) 4698200

1.5.8.) Numer faksu: (091) 4698298

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@goleniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.goleniow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sportowych na terenie Gminy Goleniów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f7862dd-0508-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00323636

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026051/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sportowych na terenie Gminy Goleniów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251728

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WGG.271.1.16.2023.EJ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 150069,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres przedmiotu zamówienia w ramach części nr 1 „Wymiana zabawek na placu zabaw przy ul. Anny Jagiellonki w Goleniowie”:
a) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,
b) demontaż istniejących urządzeń zabawowych wraz z utylizacją (urządzenia drewniane tj. huśtawka jednostanowiskowa, huśtawka dwustanowiskowa, zestaw zabawowy ze ścianką wspinaczkową, torem przeszkód i zjeżdżalnią),
c) demontaż istniejących urządzeń zabawowych (urządzenia metalowe tj. bujak oraz karuzela), zabezpieczenie ich przed zniszczeniem oraz przewóz we wskazane przez Zamawiającego miejsce (na odległość do 15 km), a następnie ich ponowny montaż. Stare elementy fundamentowe należy rozebrać i zutylizować. Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji fotograficznej z przebiegu prac związanych z demontażem urządzeń (przekazanej Zamawiającemu w wersji elektronicznej).
d) usunięcie i utylizacja starej warstwy piasku (ok. 270 m 2),
e) w razie konieczności zwiększania strefy piaszczystej należy uwzględnić koszt usunięcia trawnika, humusu oraz korytowanie pod nową nawierzchnię,
f) wymiana nawierzchni piaszczystej certyfikowanym paskiem, rozłożenie włókniny separacyjno-filtracyjnej. gr. min 40 cm. Piasek na nawierzchnię stosować o wielkości ziaren 0,2–2,0 mm, której głównym składnikiem jest kwarc. Skała taka musi być myta, przesiewana i sortowana, a piasek z niej uzyskany musi być przeznaczony do stosowania na dane nawierzchnie i zgodny z normą PN-EN 1177 i 1176. - piasek frakcji 0,2 – 2,0 mm 40 cm. Nawierzchnia piaskowa podłoże, na którym ma być wykonana nawierzchnia piaskowa powinno być przygotowane zgodnie z sztuką Budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń mogących spowodować kontuzje i ustabilizowane. Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 6mm. Piasek powinien być dokładnie rozprowadzony i wyrównany za pomocą ręcznych lub mechanicznych urządzeń równających. Przed wysypywanie piasku na gruncie rodzimym należy ułożyć warstwę seperacyjno –wzmacniającą z geowłókniny o gramaturze >105g/m2.
g) dostarczenie i montaż (zgodnie z mapką sytuacyjną stanowiącą załącznik nr 11 do SWZ) nw. urządzeń wraz z wykonaniem fundamentów
− zestaw zabawowy 1 kpl. na który składają się elementy takie jak: 3x ślizgawka otwarta, 1 x ślizgawka tubowa, 3 x wieża, 1 x wejście na schodki, 5 x siatka, 1x przejście tubowe, 1x przejście schody;
− huśtawka potrójna- 1 szt.;
h) uporządkowanie terenu,
i) wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37500000-3 - Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

4.5.5.) Wartość części: 135169 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres przedmiotu zamówienia w ramach części nr 2 „Dostawa i montaż urządzenia sportowego dla m. Marszewo”:
a) przygotowanie terenu pod urządzenie na placu zabaw w Marszewie,
b) dostarczenie i montaż urządzenia sportowego zewnętrznego typu orbitrek wraz z wykonaniem fundamentów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

4.5.5.) Wartość części: 3500,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres przedmiotu zamówienia w ramach części nr 3 „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla m. Pucice”:
a) przygotowanie terenu pod urządzenia na placu zabaw w Pucicach,
b) dostarczenie i montaż nw. urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem fundamentów:
- drążek schodowy 1 szt.
- drążek gwiaździsty 1 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37500000-3 - Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

4.5.5.) Wartość części: 3200,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres przedmiotu zamówienia w ramach części nr 4 „Dostawa i montaż trampoliny naziemnej w m. Święta”:
a) przygotowanie terenu pod urządzenie na placu zabaw w Świętej,
b) dostarczenie i montaż trampoliny ziemnej (1szt.) z przeznaczeniem dla dzieci jak i dla dorosłych, stosowanej w miejscach publicznych (montaż trampoliny poprzez wykonanie wykopu).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37500000-3 - Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

4.5.5.) Wartość części: 8200,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 168510,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 168510,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 168510,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jul- Dom Przmysław Mazurkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8511409674

7.3.3) Ulica: Mochnackiego 17/6

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-172

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 168510,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Część nr 2: „Dostawa i montaż urządzenia sportowego dla m. Marszewo”
przedmiotowego postępowania została unieważnionae na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zgodnie z którym: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.
Na część nr 2 nie wpłynęła żadna oferta.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Część nr 3: „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla m. Pucice”
przedmiotowego postępowania została unieważniona na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zgodnie z którym: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.
Na część nr 3 nie wpłynęła żadna oferta.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Część nr 4: „Dostawa i montaż trampoliny naziemnej w m. Święta”.
przedmiotowego postępowania została unieważniona na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zgodnie z którym: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.
Na część nr 4 nie wpłynęła żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.