eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Goleniów › Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sportowych na terenie Gminy GoleniówOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sportowych na terenie Gminy Goleniów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Goleniów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684367

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Lotników 1

1.5.2.) Miejscowość: Goleniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: (091) 4698200

1.5.8.) Numer faksu: (091) 4698298

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@goleniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.goleniow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sportowych na terenie Gminy Goleniów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f7862dd-0508-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251728

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026051/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sportowych na terenie Gminy Goleniów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Goleniów: https://goleniow.logintrade.net/

4. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż określony w SWZ.

5. Zamawiający informuje, iż wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania (pomiędzy zamawiającym a wykonawcami) będzie odbywała się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Goleniów:
https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez Wykonawcę oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z www.logintrade.pl w szczególności za sytuację, gdy oferta nie zostanie złożona w miejscu wskazanym przez platformę określoną w punkcie 3 . Nieprawidłowe złożenie oferty skutkować będzie nieuwzględnieniem jej w prowadzonym postepowaniu.

7. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Gminy Goleniów: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.

8. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Goleniów:

1) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 10 i nowsze, Edge
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Opera

2) pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy

3) Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Jednocześnie Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów;
 Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy i Miasta, Plac Lotników 1,: e-mail: abi@goleniow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne- zgodnie z JRWA: dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat);
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WGG.271.1.16.2023.EJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres przedmiotu zamówienia w ramach części nr 1 „Wymiana zabawek na placu zabaw przy ul. Anny Jagiellonki w Goleniowie”:
a) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,
b) demontaż istniejących urządzeń zabawowych wraz z utylizacją (urządzenia drewniane tj. huśtawka jednostanowiskowa, huśtawka dwustanowiskowa, zestaw zabawowy ze ścianką wspinaczkową, torem przeszkód i zjeżdżalnią),
c) demontaż istniejących urządzeń zabawowych (urządzenia metalowe tj. bujak oraz karuzela), zabezpieczenie ich przed zniszczeniem oraz przewóz we wskazane przez Zamawiającego miejsce (na odległość do 15 km), a następnie ich ponowny montaż. Stare elementy fundamentowe należy rozebrać i zutylizować. Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji fotograficznej z przebiegu prac związanych z demontażem urządzeń (przekazanej Zamawiającemu w wersji elektronicznej).
d) usunięcie i utylizacja starej warstwy piasku (ok. 270 m 2),
e) w razie konieczności zwiększania strefy piaszczystej należy uwzględnić koszt usunięcia trawnika, humusu oraz korytowanie pod nową nawierzchnię,
f) wymiana nawierzchni piaszczystej certyfikowanym paskiem, rozłożenie włókniny separacyjno-filtracyjnej. gr. min 40 cm. Piasek na nawierzchnię stosować o wielkości ziaren 0,2–2,0 mm, której głównym składnikiem jest kwarc. Skała taka musi być myta, przesiewana i sortowana, a piasek z niej uzyskany musi być przeznaczony do stosowania na dane nawierzchnie i zgodny z normą PN-EN 1177 i 1176. - piasek frakcji 0,2 – 2,0 mm 40 cm. Nawierzchnia piaskowa podłoże, na którym ma być wykonana nawierzchnia piaskowa powinno być przygotowane zgodnie z sztuką Budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń mogących spowodować kontuzje i ustabilizowane. Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 6mm. Piasek powinien być dokładnie rozprowadzony i wyrównany za pomocą ręcznych lub mechanicznych urządzeń równających. Przed wysypywanie piasku na gruncie rodzimym należy ułożyć warstwę seperacyjno –wzmacniającą z geowłókniny o gramaturze >105g/m2.
g) dostarczenie i montaż (zgodnie z mapką sytuacyjną stanowiącą załącznik nr 11 do SWZ) nw. urządzeń wraz z wykonaniem fundamentów
− zestaw zabawowy 1 kpl. na który składają się elementy takie jak: 3x ślizgawka otwarta, 1 x ślizgawka tubowa, 3 x wieża, 1 x wejście na schodki, 5 x siatka, 1x przejście tubowe, 1x przejście schody;
− huśtawka potrójna- 1 szt.;
h) uporządkowanie terenu,
i) wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37500000-3 - Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części od nr 1 do nr 4 SWZ, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) Cena oferty (C)- 60 punktów
2) Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G)- 40 punktów

Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie wszystkich kryterium =100 pkt.

1.1. W odniesieniu do wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dokonana zostanie ocena oferty w następujący sposób:

ad. 1) Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena oferty (C):

W kryterium cena oferty największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto).

Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:


Wartość punktowa „C” = Cmin/Cbad x 60

gdzie:
Cmin - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
60 - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium cena oferty

ad. 2) Sposób obliczenia punktów dla kryterium wydłużenie okres gwarancji i rękojmi (G):

Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi 40,00 pkt.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawiony niżej wzór ( według zaoferowanego okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 24 m-cy, który należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym) :Wartość punktowa (G) = Gbad / Gmax x 40


gdzie:
Gmax – najdłuższy okres gwarancji i rękojmi tj. 60 m-cy.
Gbad – okres gwarancji i rękojmi podany w ofercie badanej
40 - maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie kryterium wydłużenie okres gwarancji i rękojmi;

Wymagany minimalny przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące, za które Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Brak wskazania w ofercie (w formularzu ofertowym) okresu gwarancji będzie równoznaczny z zaoferowaniem 24 miesięcy, za które Wykonawca otrzyma 0 pkt.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Łączna punktacja oferty = wartość punktowa „C” (cena oferty) + wartość punktowa „G” (wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi)

W powyższych kryteriach oferta wykonawcy może łącznie uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres przedmiotu zamówienia w ramach części nr 2 „Dostawa i montaż urządzenia sportowego dla m. Marszewo”:
a) przygotowanie terenu pod urządzenie na placu zabaw w Marszewie,
b) dostarczenie i montaż urządzenia sportowego zewnętrznego typu orbitrek wraz z wykonaniem fundamentów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części od nr 1 do nr 4 SWZ, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) Cena oferty (C)- 60 punktów
2) Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G)- 40 punktów

Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie wszystkich kryterium =100 pkt.

1.1. W odniesieniu do wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dokonana zostanie ocena oferty w następujący sposób:

ad. 1) Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena oferty (C):

W kryterium cena oferty największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto).

Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:


Wartość punktowa „C” = Cmin/Cbad x 60

gdzie:
Cmin - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
60 - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium cena oferty

ad. 2) Sposób obliczenia punktów dla kryterium wydłużenie okres gwarancji i rękojmi (G):

Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi 40,00 pkt.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawiony niżej wzór ( według zaoferowanego okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 24 m-cy, który należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym) :Wartość punktowa (G) = Gbad / Gmax x 40


gdzie:
Gmax – najdłuższy okres gwarancji i rękojmi tj. 60 m-cy.
Gbad – okres gwarancji i rękojmi podany w ofercie badanej
40 - maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie kryterium wydłużenie okres gwarancji i rękojmi;

Wymagany minimalny przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące, za które Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Brak wskazania w ofercie (w formularzu ofertowym) okresu gwarancji będzie równoznaczny z zaoferowaniem 24 miesięcy, za które Wykonawca otrzyma 0 pkt.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Łączna punktacja oferty = wartość punktowa „C” (cena oferty) + wartość punktowa „G” (wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi)

W powyższych kryteriach oferta wykonawcy może łącznie uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres przedmiotu zamówienia w ramach części nr 3 „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla m. Pucice”:
a) przygotowanie terenu pod urządzenia na placu zabaw w Pucicach,
b) dostarczenie i montaż nw. urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem fundamentów:
- drążek schodowy 1 szt.
- drążek gwiaździsty 1 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37500000-3 - Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części od nr 1 do nr 4 SWZ, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) Cena oferty (C)- 60 punktów
2) Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G)- 40 punktów

Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie wszystkich kryterium =100 pkt.

1.1. W odniesieniu do wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dokonana zostanie ocena oferty w następujący sposób:

ad. 1) Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena oferty (C):

W kryterium cena oferty największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto).

Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:


Wartość punktowa „C” = Cmin/Cbad x 60

gdzie:
Cmin - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
60 - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium cena oferty

ad. 2) Sposób obliczenia punktów dla kryterium wydłużenie okres gwarancji i rękojmi (G):

Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi 40,00 pkt.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawiony niżej wzór ( według zaoferowanego okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 24 m-cy, który należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym) :Wartość punktowa (G) = Gbad / Gmax x 40


gdzie:
Gmax – najdłuższy okres gwarancji i rękojmi tj. 60 m-cy.
Gbad – okres gwarancji i rękojmi podany w ofercie badanej
40 - maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie kryterium wydłużenie okres gwarancji i rękojmi;

Wymagany minimalny przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące, za które Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Brak wskazania w ofercie (w formularzu ofertowym) okresu gwarancji będzie równoznaczny z zaoferowaniem 24 miesięcy, za które Wykonawca otrzyma 0 pkt.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Łączna punktacja oferty = wartość punktowa „C” (cena oferty) + wartość punktowa „G” (wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi)

W powyższych kryteriach oferta wykonawcy może łącznie uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres przedmiotu zamówienia w ramach części nr 4 „Dostawa i montaż trampoliny naziemnej w m. Święta”:
a) przygotowanie terenu pod urządzenie na placu zabaw w Świętej,
b) dostarczenie i montaż trampoliny ziemnej (1szt.) z przeznaczeniem dla dzieci jak i dla dorosłych, stosowanej w miejscach publicznych (montaż trampoliny poprzez wykonanie wykopu).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37500000-3 - Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części od nr 1 do nr 4 SWZ, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) Cena oferty (C)- 60 punktów
2) Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G)- 40 punktów

Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie wszystkich kryterium =100 pkt.

1.1. W odniesieniu do wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dokonana zostanie ocena oferty w następujący sposób:

ad. 1) Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena oferty (C):

W kryterium cena oferty największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto).

Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:


Wartość punktowa „C” = Cmin/Cbad x 60

gdzie:
Cmin - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
60 - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium cena oferty

ad. 2) Sposób obliczenia punktów dla kryterium wydłużenie okres gwarancji i rękojmi (G):

Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi 40,00 pkt.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawiony niżej wzór ( według zaoferowanego okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 24 m-cy, który należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym) :Wartość punktowa (G) = Gbad / Gmax x 40


gdzie:
Gmax – najdłuższy okres gwarancji i rękojmi tj. 60 m-cy.
Gbad – okres gwarancji i rękojmi podany w ofercie badanej
40 - maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie kryterium wydłużenie okres gwarancji i rękojmi;

Wymagany minimalny przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące, za które Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Brak wskazania w ofercie (w formularzu ofertowym) okresu gwarancji będzie równoznaczny z zaoferowaniem 24 miesięcy, za które Wykonawca otrzyma 0 pkt.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Łączna punktacja oferty = wartość punktowa „C” (cena oferty) + wartość punktowa „G” (wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi)

W powyższych kryteriach oferta wykonawcy może łącznie uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale 12 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1 W ramach części nr 1:
2.1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.

2.1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.

2.1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.

2.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej
1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. że:

a) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tzn. obejmującą swoim zakresem dostawę wraz z montaż urządzeń zabawowych i/lub urządzeń siłowni zewnętrznych na kwotę min. 50.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT.

Wykonawca nie może sumować kilku dostaw o mniejszej wartości dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.

Uwaga!
Wymagana wartość 50 000,00 zł łącznie z podatkiem VAT dotyczy dostaw i montażu urządzeń zabawowych i/lub siłowni zewnętrznej. Wobec powyższego Wykonawca w wykazie dostaw powinien wskazać wartość (zł łącznie z podatkiem VAT) wyłącznie samych dostaw wraz z montażem urządzeń bez robót towarzyszących takich jak np. zagospodarowanie terenu itp.

W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu może wykazać te same dostawy przy założeniu, że spełniają one warunki określone przez Zamawiającego dla poszczególnej części.

2.2 W ramach części nr 2, części nr 3 części nr 4:
2.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.

2.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.

2.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.

2.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej
1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. że:

a) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tzn. obejmującą swoim zakresem dostawę wraz z montaż urządzeń zabawowych i/lub urządzeń siłowni zewnętrznych.

W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu może wykazać te same dostawy przy założeniu, że spełniają one warunki określone przez Zamawiającego dla poszczególnej części.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr:
3.1 do SWZ dla części nr 1;
3.2 do SWZ dla części nr 2;
3.3 do SWZ dla części nr 3;
3.4 do SWZ dla części nr 4;

2. Oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- zgodnie z załącznikiem nr:
8.1 do SWZ dla części nr 1;
8.2 do SWZ dla części nr 2;
8.3 do SWZ dla części nr 3;
8.4 do SWZ dla części nr 4;

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z tych wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do SWZ dla części nr 1;
2.2 do SWZ dla części nr 2;
2.3 do SWZ dla części nr 3;
2.4 do SWZ dla części nr 4;

2. Oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 , potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:

1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
zgodnie z:
- 5.1 do SWZ dla części nr 1;
- 5.2 do SWZ dla części nr 2;
- 5.3 do SWZ dla części nr 3;
- 5.4 do SWZ dla części nr 4;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne w/w oświadczenie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się:
1) Dokumenty składane przez wszystkich wykonawców:
a) formularz ofertowy przygotowany dla zamówienia zgodnie z załącznikiem:
- nr 1.1 do SWZ- dla części nr 1,
- nr 1.2 do SWZ- dla części nr 2,
- nr 1.3 do SWZ- dla części nr 3;
- nr 1.4 do SWZ- dla części nr 4;
b) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem :
- nr 2.1 do SWZ- dla części nr 1,
- nr 2.2 do SWZ- dla części nr 2,
- nr 2.3 do SWZ- dla części nr 3;
- nr 2.4 do SWZ- dla części nr 4;
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikiem:
- nr 3.1 do SWZ- dla części nr 1,
- nr 3.2 do SWZ- dla części nr 2,
- nr 3.3 do SWZ- dla części nr 3;
- nr 3.4 do SWZ- dla części nr 4;
d) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik (jeżeli dotyczy);
e) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
f) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy- (jeżeli dotyczy) zgodnie z załącznikiem:
- nr 7.1 do SWZ- dla części nr 1,
- nr 7.2 do SWZ- dla części nr 2,
- nr 7.3 do SWZ- dla części nr 3;
- nr 7.4 do SWZ- dla części nr 4;
g) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy);–
- nr 4.1 do SWZ- dla części nr 1,
- nr 4.2 do SWZ- dla części nr 2,
- nr 4.3 do SWZ- dla części nr 3;
- nr 4.4 do SWZ- dla części nr 4;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

1.1.Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.

1.2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

1.3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu,
- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

2. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji i rękojmi.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 13.2. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek określony w pkt 13.2.1.4 ppkt 1) SWZ dla części nr 1 oraz 13.2.2.4 ppkt 1) SWZ dla części nr 2, 3, 4 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają dostawy do realizacji, których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 13.2.1.4 oraz 13.2.2.4 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym składają oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 dotyczące dostaw, które wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących zalącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Goleniów https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835). Do Wykonawców podlegających wykluczeniu
w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.