eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 鏚 › Dostawa jednorazowych r瘯awic medycznych (ja這wych - chirurgicznych i nieja這wych - diagnostycznych)Og這szenie z dnia 2023-07-25


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Dostawy
Dostawa jednorazowych r瘯awic medycznych (ja這wych - chirurgicznych i nieja這wych - diagnostycznych)

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: SP ZOZ MSWiA w υdzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470805076

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: P馧nocna 42

1.5.2.) Miejscowo嗆:

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-425

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto 鏚

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zozmswlodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.zozmswlodz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

www.platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - samodzielny publiczny zak豉d opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa jednorazowych r瘯awic medycznych (ja這wych - chirurgicznych i nieja這wych - diagnostycznych)

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-4c127c93-febc-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00323440

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-07-25

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00110271/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

2.2.10 Dostawa r瘯awic chirurgicznych

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00238386

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: 24/D/23

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

Cz窷 1

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

r瘯awice diagnostyczne ja這we

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 33141420-0 - R瘯awice chirurgiczne

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 222372 PLN

Cz窷 2

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

r瘯awice chirurgiczne do zabieg闚 ortopedycznych

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 33141420-0 - R瘯awice chirurgiczne

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 58320 PLN

Cz窷 3

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

r瘯awice diagnostyczne nieja這we

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 18424300-0 - R瘯awice jednorazowe

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 253800 PLN

Cz窷 4

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

r瘯awice diagnostyczne nieja這we

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 18424300-0 - R瘯awice jednorazowe

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 14817,60 PLN

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

Cz窷 1

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 1)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 213980,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 213980,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 213980,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 1)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Skamex Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 554-298-08-36

7.3.3) Ulica: Cz瘰tochowska

7.3.4) Miejscowo嗆:

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-18

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 213980,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2025-07-17

Cz窷 2

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 2)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 35808,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 49222,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 35808,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 2)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: 字edni przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: MERCATOR MEDICAL Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 677-10-36-424

7.3.3) Ulica: Heleny Modrzejweskiej

7.3.4) Miejscowo嗆: Krak闚

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-18

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 35808,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2025-07-17

Cz窷 3

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 3)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 117072 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 207360 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 117072 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 3)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Zarys International Group Sp. z o.o. Sp馧ka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 648-19-97-718

7.3.3) Ulica: Pod Borem

7.3.4) Miejscowo嗆: Zabrze

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-18

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 117072 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2025-07-17

Cz窷 4

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 4)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si uniewa積ieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewa積ienia post瘼owania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewa積ienia post瘼owania:

nie z這穎no 瘸dnej oferty

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.