eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 鏚 › Dostawa jednorazowych r瘯awic medycznych (ja這wych - chirurgicznych i nieja這wych - diagnostycznych)Og這szenie z dnia 2023-05-30


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa jednorazowych r瘯awic medycznych (ja這wych - chirurgicznych i nieja這wych - diagnostycznych)

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: SP ZOZ MSWiA w υdzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470805076

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: P馧nocna 42

1.5.2.) Miejscowo嗆:

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-425

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto 鏚

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zozmswlodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.zozmswlodz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - samodzielny publiczny zak豉d opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa jednorazowych r瘯awic medycznych (ja這wych - chirurgicznych i nieja這wych - diagnostycznych)

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-4c127c93-febc-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00238386

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-05-30

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00110271/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

2.2.10 Dostawa r瘯awic chirurgicznych

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

www.platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Post瘼owanie prowadzone jest w j瞛yku polskim za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswlodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Zamawiaj帷y, zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo - aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na platformazakupowa.pl, tj.:
sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s,komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,w陰czona obs逝ga JavaScript,zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf,

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): rozdzia 24 w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): rozdzia 24 w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 24/D/23

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 4

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

r瘯awice diagnostyczne ja這we

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 33141420-0 - R瘯awice chirurgiczne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 24 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wa積o軼i

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

r瘯awice chirurgiczne do zabieg闚 ortopedycznych

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 33141420-0 - R瘯awice chirurgiczne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 24 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wa積o軼i

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

r瘯awice diagnostyczne nieja這we

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 18424300-0 - R瘯awice jednorazowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 24 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wa積o軼i

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 4

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

r瘯awice diagnostyczne nieja這we

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 18424300-0 - R瘯awice jednorazowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 24 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wa積o軼i

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania – zgodnie z za陰cznikiem nr 1 do SWZ oraz o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na post瘼owania na podstawie art.7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego – za陰cznik nr 1a do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

a/ O鈍iadczenie, 瞠 oferowany asortyment posiada dokumenty dopuszczaj帷e do obrotu zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami - zgodnie z ustaw z dnia 07.04.2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) – zgodnie z za陰cznikiem nr 6 do SWZ. Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 膨dania pr鏏ek.
b/ Karty katalogowe
Aktualne katalogi, opisy, fotografie, ulotki potwierdzaj帷e parametry oferowanego asortymentu – zalecane jest zaznaczenie w ww. materia豉ch wymaganych przez Zamawiaj帷ego parametr闚 z zaznaczeniem Pakietu i pozycji z formularza cenowego.
c/o鈍iadczenie Wykonawcy, 瞠 oferowany asortyment posiada znak CE (Certyfikat CE) zgodnie z za陰cznikiem nr 7 do SWZ. W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga w/w dokumentu, nale篡 za陰czy o鈍iadczenie wraz z uzasadnieniem

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe 鈔odki dowodowe podlegaj帷e uzupe軟ieniu po z這瞠niu oferty:

a/ O鈍iadczenie, 瞠 oferowany asortyment posiada dokumenty dopuszczaj帷e do obrotu zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami - zgodnie z ustaw z dnia 07.04.2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) – zgodnie z za陰cznikiem nr 6 do SWZ. Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 膨dania pr鏏ek.
b/ Karty katalogowe
Aktualne katalogi, opisy, fotografie, ulotki potwierdzaj帷e parametry oferowanego asortymentu – zalecane jest zaznaczenie w ww. materia豉ch wymaganych przez Zamawiaj帷ego parametr闚 z zaznaczeniem Pakietu i pozycji z formularza cenowego.
c/o鈍iadczenie Wykonawcy, 瞠 oferowany asortyment posiada znak CE (Certyfikat CE) zgodnie z za陰cznikiem nr 7 do SWZ. W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga w/w dokumentu, nale篡 za陰czy o鈍iadczenie wraz z uzasadnieniem

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w pkt. 8.1.1. SWZ, sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e dostawy wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ZMIANY UMOWY
1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 nast瘼uj帷ych zmian postanowie umowy w stosunku do tre軼i z這穎nej oferty:
a) w przypadku zmiany podatku VAT wprowadzonej prze odpowiednie organa pa雟twowe z dniem wej軼ia w 篡cie aktu prawnego wprowadzaj帷ego t zmian przy czym przy podwy窺zeniu stawki VAT zmianie ulega cena netto a brutto pozostaje bez zmian a przy zmniejszeniu stawki VAT cena netto pozostaje bez zmian a zmianie si cena brutto;
b) w przypadku zmiany numeru katalogowego danego produktu, je瞠li nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy
c) w przypadku obni瞠nia ceny produktu
d) w przypadku wyd逝瞠nia okresu trwania umowy w przypadku niewyczerpania ca這軼i asortymentu okre郵onego w za陰czniku „Formularz cenowy”
e) w przypadku zako鎍zenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu b璠帷ego przedmiotem umowy, dopuszcza si zmian na nowy produkt o tych samych b康 lepszych parametrach, innej nazwie, innym numerze katalogowym, po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie;
f) w przypadku wyst徙ienia przej軼iowego braku produktu z przyczyn le膨cych po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu obj皻ego umow i zaakceptowanego przez Zamawiaj帷ego

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-14 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 09:05

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-07-13

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.