eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łuków › DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO ROZBUDOWANEGO BUDYNKU KP PSP W ŁUKOWIEOgłoszenie z dnia 2022-08-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO ROZBUDOWANEGO BUDYNKU KP PSP W ŁUKOWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711586716

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 6

1.5.2.) Miejscowość: Łuków

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 25 798 20 88

1.5.8.) Numer faksu: 25 797 10 78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kppsp.lukow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kppsplukow.bip.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Ochrona przeciwpożarowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO ROZBUDOWANEGO BUDYNKU KP PSP W ŁUKOWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb50aea1-1994-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00319123

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304947/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PKT.2370.30.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 354464,76 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu stanowiącego wyposażenie rozbudowanego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie przy ul. Partyzantów 6
w Łukowie. W ramach niniejszego zamówienia, Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie będzie zobowiązany do sprzedaży Zamawiającemu asortymentu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, a także do jego dostarczenia do nowej części budynku Zamawiającego przy ul. Partyzantów 6 w Łukowie, dokonania montażu, instalacji oraz sprawdzenia poprawności działania. W stosownym zakresie określonym w Załączniku nr 1 do SWZ, Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania (wytworzenia) przedmiotu zamówienia.
Dokonując kalkulacji ceny za przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia zgodnie z SWZ, w tym jej załącznikami zawierającym opis przedmiotu zamówienia, aż do momentu dokonania odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego bez żadnych zastrzeżeń.
Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Rok produkcji przedmiotu zamówienia – elementy wykonywane na zamówienie – 2022 r., elementy gotowe – nie starsze niż 2021 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

39112000-0 - Krzesła

39111100-4 - Siedziska obrotowe

39113100-8 - Fotele

39143310-2 - Stoliki

39121200-8 - Stoły

39121100-7 - Biurka

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39141300-5 - Szafy

39132100-7 - Szafy na akta

31671100-1 - Obudowy szklane

39113600-3 - Ławki

39299300-7 - Lustra szklane

30195920-7 - Tablice magnetyczne

39515440-1 - Żaluzje pionowe

39515400-9 - Rolety

39141400-6 - Kuchnie do zabudowy

39153000-9 - Meble konferencyjne

30195000-2 - Tablice

39221000-7 - Sprzęt kuchenny

39711420-9 - Płyty grzewcze (AGD)

39711360-0 - Piekarniki

39711362-4 - Kuchenki mikrofalowe

39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

39711100-0 - Chłodziarki i zamrażarki

39711310-5 - Elektryczne zaparzacze do kawy

39713100-4 - Zmywarki do naczyń

32324600-6 - Telewizory cyfrowe

38652100-1 - Projektory

38653400-1 - Ekrany projekcyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawą unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 3 ustawy PZP, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W postępowaniu do dnia upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez PHU BMS SP.J. Z. BIELECKI, UL. STASZICA 22, 82 – 500 KWIDZYN z ceną 498 300,06 zł brutto. Zamawiający dysponuje kwotą przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia w wysokości 438 100,00 zł. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny jedynej złożonej oferty, która jest ofertą najkorzystniejszą, w związku z czym Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 498300,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 498300,06 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.