eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łuków › DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO ROZBUDOWANEGO BUDYNKU KP PSP W ŁUKOWIEOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO ROZBUDOWANEGO BUDYNKU KP PSP W ŁUKOWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711586716

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 6

1.5.2.) Miejscowość: Łuków

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 25 25 798 20 88

1.5.8.) Numer faksu: 25 797 10 78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kppsp.lukow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kppsplukow.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona przeciwpożarowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO ROZBUDOWANEGO BUDYNKU KP PSP W ŁUKOWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb50aea1-1994-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304947

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@kppsp.lukow.pl, przy czym złożenie oferty wraz z załączonymi do oferty dokumentami może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/. Korzystanie z Platformy jest
bezpłatne. Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP znajduje się na Portalu, w zakładce „Pomoc” oraz została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na ww. stronie internetowej oraz uznaje go za wiążący.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy PZP określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
f) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
2. Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia,
formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig,
b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych
ZETOPZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany– format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO, informuję, że:
a) administratorem danych osobowych osób fizycznych pozyskanych w toku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na „DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA DO ROZBUDOWANEGO BUDYNKU KP PSP W ŁUKOWIE” NR SPRAWY: PKT.2370.30.2022
jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Łukowie, ul. Partyzantów 6, 21-400 Łuków;
b) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (20-012
Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 53 51 233, e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl);
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODOw celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na „DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA DO ROZBUDOWANEGO BUDYNKU KP PSP W ŁUKOWIE”
NR SPRAWY: PKT.2370.30.2022;
d) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.);
e) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
f) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień
publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
g) W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Osoba, której dane osobowe pozyskano w toczącym się postępowaniu posiada następujące prawa:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane osobowe pozyskano w
toczącym się postępowaniu uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy RODO;
i) Osobie, której dane osobowe pozyskano w toczącym się postępowaniu nie przysługuje:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
j) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie również spółka „Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o.” z
siedzibą w Lublinie pod adresem ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000053608, REGON: 430248589, NIP: 7120156688, jako właściciel
Platformy Zamówień PublicznychPZP https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/, na której Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Łukowie prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem:
https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
2. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PKT.2370.30.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 354464,76 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu stanowiącego wyposażenie rozbudowanego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie przy ul. Partyzantów 6
w Łukowie. W ramach niniejszego zamówienia, Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie będzie zobowiązany do sprzedaży Zamawiającemu asortymentu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, a także do jego dostarczenia do nowej części budynku Zamawiającego przy ul. Partyzantów 6 w Łukowie, dokonania montażu, instalacji oraz sprawdzenia poprawności działania. W stosownym zakresie określonym w Załączniku nr 1 do SWZ, Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania (wytworzenia) przedmiotu zamówienia.
Dokonując kalkulacji ceny za przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia zgodnie z SWZ, w tym jej załącznikami zawierającym opis przedmiotu zamówienia, aż do momentu dokonania odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego bez żadnych zastrzeżeń.
Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Rok produkcji przedmiotu zamówienia – elementy wykonywane na zamówienie – 2022 r., elementy gotowe – nie starsze niż 2021 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

39112000-0 - Krzesła

39111100-4 - Siedziska obrotowe

39113100-8 - Fotele

39143310-2 - Stoliki

39121200-8 - Stoły

39121100-7 - Biurka

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39141300-5 - Szafy

39132100-7 - Szafy na akta

31671100-1 - Obudowy szklane

39113600-3 - Ławki

39299300-7 - Lustra szklane

30195920-7 - Tablice magnetyczne

39515440-1 - Żaluzje pionowe

39515400-9 - Rolety

39141400-6 - Kuchnie do zabudowy

39153000-9 - Meble konferencyjne

30195000-2 - Tablice

39221000-7 - Sprzęt kuchenny

39711420-9 - Płyty grzewcze (AGD)

39711360-0 - Piekarniki

39711362-4 - Kuchenki mikrofalowe

39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

39711100-0 - Chłodziarki i zamrażarki

39711310-5 - Elektryczne zaparzacze do kawy

39713100-4 - Zmywarki do naczyń

32324600-6 - Telewizory cyfrowe

38652100-1 - Projektory

38653400-1 - Ekrany projekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji powyżej 24 miesięcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W niniejszym postępowaniu, Zamawiający określa wyłącznie warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na następującą minimalną sumę gwarancyjną, tj.
200 000,00 zł lub
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 200 000,00 zł
albo równowartość kwot wymienionych w tiret 1 i 2 wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, Zamawiający żąda oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).
Oświadczenie należy złożyć razem z ofertą wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ odrębnie dla Wykonawcy, podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca,
podwykonawców oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne inne struktury lub porozumienia).
2. Oprócz obligatoryjnych podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ustawy Pzp, obowiązuje również podstawa określona w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda (dokumenty na wezwanie w trybie art. 274 ust. 1 ustawy PZP):
- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP (Załącznik nr 4 do SWZ);
- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez Zamawiającego, tj.: 108 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik
nr 5 do SWZ);
- informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania
określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie należy złożyć razem z ofertą wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ odrębnie dla Wykonawcy, podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca,
podwykonawców oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne inne struktury lub porozumienia).
2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa (dokumenty na wezwanie w trybie art. 274 ust. 1 ustawy PZP):
- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł lub równowartość tej kwoty wyrażonej w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
lub
- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej 200 000,00 zł lub równowartość tej kwoty wyrażoną w
innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość
sumowania kwoty ubezpieczenia, posiadanych środków finansowych oraz zdolności kredytowej w celu uzyskania wymaganego minimum w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Jeżeli natomiast z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 2, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania, składa również:
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczące tych
podmiotów wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ (oświadczenie tego podmiotu należy złożyć razem z ofertą);
- podmiotowe środki dowodowe dotyczące tych podmiotów potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania
(z wyłączeniem oświadczenia składanego w trybie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) oraz podmiotowe środki dowodowe
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca polega na zasobach
podmiotu udostępniającego zasoby (ww. podmiotowe środki dowodowe zostaną złożone na wezwanie);
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wg wzoru zawartego w Załączniku nr 6 do SWZ, potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (zobowiązanie należy złożyć razem z ofertą),
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby określa w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi lub roboty
budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
2. Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom składa również:
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania dotyczące tych podmiotów wg wzoru stanowiącego Załącznik
nr 3 do SWZ (oświadczenie należy złożyć razem z ofertą);
- podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania (z wyłączeniem oświadczenia składanego w trybie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) (podmiotowe środkidowodowe zostaną złożone na wezwanie).
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, składa składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 3 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
5. Dokument lub dokumenty, o których mowa w pkt 3 i 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem.
6. Pkt 3-5 stosuje się odpowiednio do podmiotu na zasoby którego powołuje się Wykonawca oraz Podwykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W tym wypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wzór pełnomocnictwa został
zawarty w Załączniku nr 7 do SWZ.
3. Do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy o Wykonawcach ubiegających
się indywidualnie o udzielenie zamówienia.
4. Warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą spełnić w następujący sposób:
a) poprzez przedstawienie jednego dokumentu potwierdzającego, że wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną
200 000,00 zł lub odrębnie poprzez przedstawienie przez jednego, niektórych lub wszystkich Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia odrębnych dokumentów potwierdzających, że Wykonawcy ci są ubezpieczeni od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na łączną
minimalną sumę gwarancyjną wymienioną powyżej albo
b) poprzez przedstawienie przez jednego, niektórych lub wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo– kredytowej potwierdzającej lub potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem na łączną minimalną kwotę 200 000,00 zł;
c) Zamawiający dopuszcza również sumowanie potencjałów poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego wynikającego z posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zdolności
kredytowej oraz posiadanych środków
finansowych.
5. Zamawiający żąda od ww. Wykonawców następujących dokumentów:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składany
indywidualnie przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, oświadczenie należy złożyć
razem z ofertą (Załącznik nr 3 do SWZ);
b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ, pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą;
c) dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, przy czym każdy Wykonawca składa odrębne
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania,
d) podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej na zasadach określonych w niniejszej sekcji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Strony zgodnie dopuszczają dokonanie czynności prawnej polegającej na zmianie niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Strony przewidują następujące warunki, w jakich dopuszczalne są zmiany zawartej umowy:
a) konieczność przedłużenia terminu maksymalnego wykonania umowy, lecz nie dłużej niż do dnia 16 grudnia 2022 r. z uwagi na:
- istnienie realnego zagrożenia w terminowym realizowaniu płatności z powodu:
~ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od jednostek nadrzędnych lub opóźnień w procesie zmiany limitów budżetowych właściwych dysponentów;
~uwarunkowań społecznych np. protestów, strajków itp.;
~wystąpienie siły wyższej. Przez siłę wyższa rozumie się zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły wcześniej przewidzieć i których nie mogły przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych o okres opóźniający lub wstrzymujący realizację zamówienia;
b) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
c) zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających działanie przedmiotu dostawy, w stosunku do złożonej oferty albo w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcji;
d) zmianę stawki podatku od towarów i usług na następujących zasadach:
- zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia,
- do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług,
- zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług.
3. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy, Strony również dopuszczają dokonanie zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.), mających wpływ na należyte wykonanie umowy i na zasadach określonych w ww. ustawie.
4. Zmiana umowy, o której mowa w pkt 2, będzie uwarunkowana doręczeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę lub odpowiednio Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia informującego o wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego zmianę umowy w terminie nie później niż 3 dni od dnia, w którym Wykonawca lub odpowiednio Zamawiający dowiedział się o wystąpieniu określonego zdarzenia. W przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania umowy, Zamawiający lub Wykonawca są zobowiązani do poinformowania drugiej strony umowy o powyższej konieczności co najmniej na 7 dni przed upływem terminu wykonania umowy.
5. Procedura zmiany umowy w przypadku, o którym mowa w pkt 3 będzie przeprowadzana z uwzględnieniem postanowień ustawy wskazanej w tych punktach.
6. Każda zmiana postanowień umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany i może zostać wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły okoliczności uzasadniające zmianę oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy kierować do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, ul. Partyzantów 6, 21 - 400 Łuków. Oferty nalezy składać za pośrednictwem platformy https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający przewiduje następujące kryteria oceny ofert, które zamierza stosować w celu ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji, tj. cena całkowita brutto oferty [CCB] oraz okres gwarancji powyżej 24 miesięcy [OG], co oznacza, że jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu jest większa niż 3, Zamawiający zaprosi do negocjacji 3 Wykonawców, których oferty uzyskały najwyższe łączne wyniki punktowe.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.