eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sandomierz › Remont budynku internatu ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6. Roboty budowlane na rok 2022.Ogłoszenie z dnia 2022-08-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont budynku internatu ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6. Roboty budowlane na rok 2022.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu-Mokoszynie

1.3.) Oddział zamawiającego: ZSCKR w Sandomierzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292450509

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mokoszyńska 1

1.5.2.) Miejscowość: Sandomierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-600

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 15-832-34-71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mokoszyn1@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mokoszyn.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mokoszyn/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont budynku internatu ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6. Roboty budowlane na rok 2022.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b21ad35-0c1f-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00318358

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059454/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 INTERNAT §4270 OGÓLNY zakup usług remontowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Przet. bud 2/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 233344,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest:
Remont budynku internatu ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6. Roboty budowlane na rok 2022.
(Remont klatki schodowej, odcinek parter-III piętro, remont pomieszczenia administracyjnego i pomieszczenia biurowego-adaptacja na pokój hotelowy na parterze budynku, remont 2 pomieszczeń socjalnych, na II piętrze budynku, remont nawierzchni podłóg 2 zewnętrznych klatek schodowych, remont zewnętrznych szachtów piwnicznych)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: dokumentacji technicznej-projektowej, przedmiarze robót, opisie technicznym. Stanowiących załączniki do SWZ.
2.Roboty budowlane dotyczące przedmiotu zamówienia będą polegać na pracach budowlanych-adaptacyjnych, których dokładny zakres i opis umieszczono w: dokumentacji technicznej-projektowej, przedmiarze robót, opisie technicznym. Stanowiących załączniki do SWZ.
Należy wykonać wszelkie niezbędne prace budowlane konieczne do realizacji zadania zgodnie z DOŁĄCZONĄ DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ i przedmiarem robót.
UWAGA:
Zakres prac objęty całym zamówieniem i jedną umową został podzielony na 2 zadania:
1)Zadanie 1:
Pozycja główna nr: 1 PORTIERNIA w obmiarze zamawiającego,
Pozycja główna nr: 2 REMONT I WYMIANA TYNKÓW-KLATKA SCHODOWA WEWN
w obmiarze zamawiającego,
Pozycja główna nr: 4 REMONT I ADAPTACJA p.201-IZOLATKA w obmiarze zamawiającego
Konieczny termin wykonania do: 27.08.2022
WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAĆ ZADANIE NR 1 WE WSKAZANYM TERMINIE.
Zadanie 2:
Pozycja główna nr: 3 REMONT I ADAPTACJA p.207-POKÓJ SOCJALNY w obmiarze zamawiającego,
Pozycja główna nr: 5 REMONT I ADAPTACJA POKOJ GOSCINNY-PARTER w obmiarze zamawiającego,
Pozycja główna nr: 6 REMONT POSADZEK KLATEK SCHODOWYCH w obmiarze zamawiającego,
Pozycja główna nr: 7 OKUCIE SZACHTÓW ZEWNETRZNYCH BLACHA RYFLOWANA ALUMINIOWA w obmiarze zamawiającego.
Konieczny termin wykonania do końca terminu umownego założonego przez Wykonawcę.
UWAGA:
Do wykonania części prac budowlanych Wykonawca otrzymuje materiały Zamawiającego-Inwestora.
POZYCJE NR: 171d.4.4-W OBMIARZE ZAMAWIAJĄCEGO-Posadzki jednobarwne z płytek CERAMICZNYCH KLINKIER DREWNOPODOBNE 17cmx60cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10m2-PŁYTKI-MATERIAŁ INWESTORA w ilości: 16,8m2
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zużycie ilościowe i asortymentowe materiałów przekazanych przez Zamawiającego wynikające z norm technologicznych i technologii wykonywanych robót.
Zakres prac (rozliczeń za wykonane roboty) jest objęty jedną umową całościową i ma charakter ryczałtowy, należy więc wykonać pełen zakres robót budowlanych zamieszczonych w przedmiarze, wraz z ewentualnymi pracami pobocznymi koniecznymi do wykonania zadania głównego zgodnie ze sztuką i przepisami prawa budowlanego.
Zamawiający przewiduje jeden całościowy odbiór końcowy po zakończeniu całości prac-robót budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 244031,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 244031,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 244031,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH "KAMBUD" MACIEJ DZIAŁAK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6571809235

7.3.3) Ulica: Karbońska 3/25

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-640

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 244031,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.