eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sandomierz › Remont budynku internatu ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6. Roboty budowlane na rok 2022.Ogłoszenie z dnia 2022-08-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont budynku internatu ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6. Roboty budowlane na rok 2022.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu-Mokoszynie

1.3.) Oddział zamawiającego: ZSCKR w Sandomierzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292450509

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mokoszyńska 1

1.5.2.) Miejscowość: Sandomierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-600

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 15-832-34-71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mokoszyn1@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mokoszyn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont budynku internatu ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6. Roboty budowlane na rok 2022.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b21ad35-0c1f-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00285108

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059454/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 INTERNAT §4270 OGÓLNY zakup usług remontowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mokoszyn/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mokoszyn/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mokoszyn/proceedings.2.Wykonawca przystępując do postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego może, bezpłatnie zarejestrować się.Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta
na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta. 3.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty),
cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza Platformy Zakupowej. 4.W przypadku zakłóceń w działaniu Platformy Zakupowej uniemożliwiających komunikację, Wykonawca powinien niezwłocznie zgłosić problem do Zamawiającego drogą e-mail: mokoszyn1@interia.pl. 5.Pod nazwą
niniejszego postępowania w sekcji „Załączniki do postępowania” dostępna jest dokumentacja postępowania. 6.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).Wniosek należy przesłać za pośrednictwem formularza Platformy
Zakupowej używając przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 7.Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie podanym w zdaniu poprzednim, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania
wyjaśnień. 8.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, a także ewentualne zmiany SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/mokoszyn/proceedings, w sekcji "Komunikaty".9. Nie udziela się żadnych ustnych lub
telefonicznych informacji i wyjaśnień na pytania kierowane do Zamawiającego.10.Wymagania techniczne i organizacyjne
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające korzystanie z Platformy Zakupowej, to: 1) przeglądarka internetowa Edge, Chrome i Firefox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptująca pliki typu „cookies”, 2) łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s, 3) Platforma Zakupowa dostępna pod adresem:
https://platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli, 4) w celu założenia konta
użytkownika na stronie https://platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej
(e-mail),5) przy dużych plikach kluczowe jest łącze Internetowe i dostępna przepustowość łącza oraz zaplanowanie złożenia oferty z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć przesłać plik przed upływem terminu składania ofert. Wymagania dotyczące dopuszczalnej objętości oraz formatów przesyłanych danych są następujące:
1)występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 150MB, 2)w przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki, ze szczególnym wskazaniem na pdf. 3 komunikacja poprzez formularz „Wyślij
wiadomość do zamawiającego” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników).
Występuje limit objętości plików lub spakowanego katalogu w zakresie całej wiadomości do 150 MB przy maksymalnej ilości 10 plików lub spakowanych katalogów. Zamawiający zaleca stosowanie formatów plików: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx oraz dopuszcza stosowanie następujących formatów plików:.txt; .rft; .xps; .odt; .ods; .odp; .ppt; .pptx; .csv.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, reprezentowana przez dyrektora-mgr Alicja Szatan. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Może Pan/Pani skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: mokoszyn1@interia.pl., lub
pod numerem tel: 15-832-34-70 (p. M. Bażant). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
•Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym; •odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
•Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; •obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
•w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
•Posiada Pan/Pani: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
•nie przysługuje Pani/Panu:−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Przet. bud 2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest:
Remont budynku internatu ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6. Roboty budowlane na rok 2022.
(Remont klatki schodowej, odcinek parter-III piętro, remont pomieszczenia administracyjnego i pomieszczenia biurowego-adaptacja na pokój hotelowy na parterze budynku, remont 2 pomieszczeń socjalnych, na II piętrze budynku, remont nawierzchni podłóg 2 zewnętrznych klatek schodowych, remont zewnętrznych szachtów piwnicznych)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: dokumentacji technicznej-projektowej, przedmiarze robót, opisie technicznym. Stanowiących załączniki do SWZ.
2.Roboty budowlane dotyczące przedmiotu zamówienia będą polegać na pracach budowlanych-adaptacyjnych, których dokładny zakres i opis umieszczono w: dokumentacji technicznej-projektowej, przedmiarze robót, opisie technicznym. Stanowiących załączniki do SWZ.
Należy wykonać wszelkie niezbędne prace budowlane konieczne do realizacji zadania zgodnie z DOŁĄCZONĄ DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ i przedmiarem robót.
UWAGA:
Zakres prac objęty całym zamówieniem i jedną umową został podzielony na 2 zadania:
1)Zadanie 1:
Pozycja główna nr: 1 PORTIERNIA w obmiarze zamawiającego,
Pozycja główna nr: 2 REMONT I WYMIANA TYNKÓW-KLATKA SCHODOWA WEWN
w obmiarze zamawiającego,
Pozycja główna nr: 4 REMONT I ADAPTACJA p.201-IZOLATKA w obmiarze zamawiającego
Konieczny termin wykonania do: 27.08.2022
WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAĆ ZADANIE NR 1 WE WSKAZANYM TERMINIE.
Zadanie 2:
Pozycja główna nr: 3 REMONT I ADAPTACJA p.207-POKÓJ SOCJALNY w obmiarze zamawiającego,
Pozycja główna nr: 5 REMONT I ADAPTACJA POKOJ GOSCINNY-PARTER w obmiarze zamawiającego,
Pozycja główna nr: 6 REMONT POSADZEK KLATEK SCHODOWYCH w obmiarze zamawiającego,
Pozycja główna nr: 7 OKUCIE SZACHTÓW ZEWNETRZNYCH BLACHA RYFLOWANA ALUMINIOWA w obmiarze zamawiającego.
Konieczny termin wykonania do końca terminu umownego założonego przez Wykonawcę.
UWAGA:
Do wykonania części prac budowlanych Wykonawca otrzymuje materiały Zamawiającego-Inwestora.
POZYCJE NR: 171d.4.4-W OBMIARZE ZAMAWIAJĄCEGO-Posadzki jednobarwne z płytek CERAMICZNYCH KLINKIER DREWNOPODOBNE 17cmx60cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10m2-PŁYTKI-MATERIAŁ INWESTORA w ilości: 16,8m2
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zużycie ilościowe i asortymentowe materiałów przekazanych przez Zamawiającego wynikające z norm technologicznych i technologii wykonywanych robót.
Zakres prac (rozliczeń za wykonane roboty) jest objęty jedną umową całościową i ma charakter ryczałtowy, należy więc wykonać pełen zakres robót budowlanych zamieszczonych w przedmiarze, wraz z ewentualnymi pracami pobocznymi koniecznymi do wykonania zadania głównego zgodnie ze sztuką i przepisami prawa budowlanego.
Zamawiający przewiduje jeden całościowy odbiór końcowy po zakończeniu całości prac-robót budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena, czas wykonania roboty-czas pracy, gwarancja jakości.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania roboty-czas pracy(CP)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości na przedmiot zamówienia(G)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000,00 PLN.
W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, Wykonawcy mogą wykazywać spełnianie w/w warunku łącznie, tj. dopuszczalne jest sumowanie sum gwarancyjnych z dokumentów potwierdzających, że wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w celu uzyskania łącznej sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż: 200.000,00 PLN.
1.3.Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że należycie wykonali co najmniej: 2 roboty budowlane.
Każda z robót budowlanych musi być:
1)wykonana w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie;
2)o wartości nie mniejszej niż 300.000,00zł brutto każda;
Niedopuszczalne jest łączenie liczby robót budowlanych wykonanych przez różnych Wykonawców, aby uzyskać wymaganą liczbę min. 2 robót budowlanych.
W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada wymaganego doświadczenia, może on polegać na doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 PZP, z odpowiednim uwzględnieniem zasad opisanych w zdaniu poprzednim.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):1.1.Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. XIV SWZ (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ).1.2.Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby-dotyczy ofert składanych
przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby-(wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ); 1.3. Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia-min. wartość ubezpieczenia: 200.000,00zł.
1.4.Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem pozytywnych referencji, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, inne odpowiednie dokumenty-(wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SWZ).
2.W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1 zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
3.W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1 zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą.
4.W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1 nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty przekazuje się te dokumenty w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 5.W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1, nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty, i zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. 6.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1.3, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:
1.Formularz Ofertowy-Załącznik nr 1;
2.Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty wykonają
poszczególni Wykonawcy-Załącznik nr 2;
3.Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia-Załącznik nr 3;
4.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia-Załącznik nr 4;
5.Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby- Załącznik nr 5;
6.Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu-Załącznik nr 6;
7.Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu oświadczeniu tego podmiotu, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia-Załącznik nr 7;
8.Wykaz wykonanych usług-Załącznik nr 8;
9.Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych-Załącznik nr 9;
10.Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego-Załącznik Nr 10.
11.Przedmiar na roboty budowlane dołączony przez Zamawiającego.
12.Dokumentacja TECHNICZNO-PROJEKTOWA

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się̨ o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców; oświadczenia te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalna jest zmiana Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w Dziale VII Rozdz. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r PZP.
Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mokoszyn/proceedings i pod nazwą niniejszego postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na Platformie Zakupowej.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
1.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a)pieniądzu,
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c)gwarancjach bankowych,
d)gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2020r.poz. 299)
2.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego:
NBP o KIELCE 96 1010 1238 0860 7513 9134 0000
3.Zamawiający zwraca 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Kwota w wysokości 30% wartości zabezpieczenia będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
4.W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji lub poręczenia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.